יעגיגאחעכע

חיחככ

חעיחגחגחגחגא

נצהתמהה
Big image
קריאת כיוון - מספרי אריך קסטנר