СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Други разред средње стручне школе, Област : Књижевност

Барок, класицизам, просветитељство

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

1. Барок и класицизам: поетика, главни представници у нашој и европској књижевности

2. Гаврил Ст. Венцловић: Песме, беседе, легенде

3. Значај Венцловића и Орфелина за развој књижевног језика код Срба

4. Молијер: Тврдица

5. Просветитељство у Европи и код нас

6. Књижевно - просветитељски рад Д.Обрадовића

7. Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију, Живот и прикљученија ( одломци )

8. Јован Стерија Поповић :Тврдица

Циљ наставне теме

Упознавање са европским културним, духовним и мисаоним тенденцијама 17. и 18. века и њиховим утицајима на европску књижевност

Исходи по завршетку тумачене теме

Ученик ће бити у стању да:

* наведе особености барока, класицизма и просветитељства; њихове представнике у књижевности

* објасни значај Венцловића и Орфелина за развој књижевног језика код Срба

* препозна одлике просветитељства на обрађеним делима

* објасни значај Доситејевог рада за српску културу и књижевност

* направи паралелу у обради истих мотива у европској и српској књижевности

* наведе особине ликова у обрађеним делима и заузме став према њиховим поступцима

Big image

Романтизам

Садржај теме

1. Романтизам у Европи и код нас ( појам, особености, значај, представници)

2. А. С. Пушкин: ,,Цигани '' ( одломак)

3. А. С. Пушкин : ,, Евгеније Оњегин '' ( анализа Татјаниног писма Оњегину и Оњегиновог одговора Татјани)

4. Хајнрих Хајне: ,, Лорелај ''

5. Шандор Петефи : ,,Слобода света'' или Џ. Гордон Бајрон: ,, Путовање Чајлда Харолда''

6.Вук Караџић - рад на реформи језика и правописа, рад на сакупљању народних умотворина,

лексикографски рад, Вук као књижевни критичар и полемичар, Вук као писац, историчар и биограф

7. Значај 1847. године

8. Петар Петровић Његош : ,,Горски вијенац ''

9. Бранко Радичевић : ,,Кад млидија ' умрети ''

10.Ђура Јакшић: ,, На Липару '' , ,,Отаџбина''

11. Јован Јовановић Змај: ,,Ђулићи '' и ,,Ђулићи увеоци''; Змајева сатирична поезија

(избор )

12. Лаза Костић: ,,Међу јавом и мед сном'' , ,,Santa Maria della Salute ''

Big image

Циљ наставне теме

Упознавање са поетиком романтизма , представницима и делима европске и српске књижевности

Исходи по завршетку тумачене теме

Ученик ће бити у стању да :

* наведе представнике романтизма и њихова дела

* уочава и образлаже одлике романтизма

* изнесе свој суд о књижевним делима користећи стечена знања и сопствена запажања

* препозна и усвоји вредности националне културе и разуме / поштује културне вредности других народа

* тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у структури обрађених дела

Реализам

Садржај теме

1. Реализам у Европи и код нас ( појам, особености, значај, представници)

2. Балзак: ,, Чича Горио '' или Толстој : ,,Ана Карењина ''

3. Гогољ: ,,Ревизор ''

4. Милован Глишић : ,, Глава шећера ''

5. Лаза Лазаревић: ,, Ветар ''

6. Радоје Домановић : ,, Данга '' или ,, Вођа ''

7. Симо Матавуљ : ,,Поварета ''

8. Бранислав Нушић : ,, Госпођа министарка''

9. Стеван Сремац : ,,Зона Замфирова ''

10. Војислав Илић : Избор из поезије

Big image

Циљ наставне теме

Упознавање са поетиком реализма, представницима и делима европске и српске књижевности

Исходи по завршетку тумачене теме

Ученик ће бити у стању да:

* наведе представнике правца и њихова дела

* дефинише одлике реализма и објасни их на обрађеним делима

* тумачи књижевни свет и стваралачке поступке у структури обрађених дела

* процењује друштвене појаве и проблеме које покреће књижевно дело

* развије критички став и мишљење при процени поступака и понашања јунака у обрађеним делима