The Bomb

By Theodore Taylort

Plot

gchmfkthdkutfjygvjhvbghkgygrjsrtwt4jeykrityjfghdghfrgsyrfyjgvgfhtfjyg.ghjgyjfhyjfgykjgjyfgfdyrdggjghjgfjhffyu