Kev Tshaj Tawm

Kuv sau ntawv tuaj cuag koj hnub no kom koj paub txog tej yam tshiab peb muaj, thiab paub txog cov dej num uas peb tau ua tiav los txhawb rau peb cov tub ntxhais lub neej nyob rau hauv tsev kawm ntawv North View Middle School. Cov xov tshiab rau lub hlis no muaj xov txog peb lub homphiaj rau kev qhia ntaub ntawv thiab kev kawm vam meej, tej txuj uas siv los mus txhawb kom cov homphiaj no tiav, thiab tej kev txheej txheem uas npaj los mus kom ua tiav rau cov homphiaj no. Nyob rau lub hlis no peb yuav txhawb rau:

· Xov xwm txog Kev Kawm Askiv (Language Arts) thiab Kev Qhia Nyeem Ntawv (Reading Instruction)

· Xov xwm txog Tom Qab Lawb Ntawv Kev Kawm Txuj Ci Kev Pab Cuam (After School Programming Opportunities)

· Koom rau qhov: Reppin' Knight Pride Celebrations

· Saib ib muag nyob rau hauv peb lub Tsev Kawm Ntawv cov duab yees tau los ntawm lub 10 hlis ntuj

· Kev yuav koom tau nrog

Kuv vam tias koj yuav muaj kev txaus siab rau peb tej xov xwm tshiab no thiab ua tsaug rau koj tuaj koom nrog peb ob peb hmo uas yog Niam Txiv thiab XibFwb Hmo Rooj Sibtham rau lub trimester no. Koom tes ua dej nuj uake, sib koom siab uake, kuv paub lawm hais tias peb sawv daws yuav pab tau koj tus menyuam cuag nws qhov kev kawm kom vam meej.

Tsis Txhob Tuaj Lig Rau Lub Koob Tsheej No!

Nyob rau pem North View Tsev Kawm Ntawv peb ntseeg hais tias yuav tsis muaj ib qhov kev kawm tseem ceeb tshwm sim yog hais tias tsis muaj kev cog phooj ywg tseem ceeb ua ke. Yog vim rau qhov kev ntseeg ntawm no, peb cov tub ntxhais thiaj li yuav siv sijhawm ntau heev rau thaum lub sijhawm tsev kawm ntawv pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv thawj coj thiab cov xibfwb nthuav rau sab kev xav zoo thiab kab li kev cai (positive school climate and culture) uas txhawb rau cov pej xeem zej zog sawv daws.

Ib qhov ua dej num txhawb rau cov tub ntxhais kawm ntawv no yog kom muaj ua kev zoo siab qhia hais tias Knight Pride tseem ceeb npaum licas! Nyob rau lub 11 hlis ntuj tim 26, peb tau tuav ib lub koob tsheej (Tardy party) rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas ua tiav ntawm txoj kev sib tws kom tsis txhob los lig rau hauv chav kawm. Peb tau muaj li ntawm 501 tus tub ntxhais kawm ntawv toj 640 leej tub ntxhais tawm los ua qhov kev zoo siab no. Qhov no txhais tau hais tias 78% ntawm tag nrog cov tub ntxhais kawm ntawv muaj li ntawm 5 lossis tsawg dua mus lig rau hauv chav kawm ntawm 11 hnub kawm ntawv ntawd.

Mus raw rau cov qib kawm, suav tau hais tias:

· 91% ntawm cov nyob rau qib 6th

· 75% ntawm cov nyob rau qib 7th

· 68% ntawm cov nyob rau qib 8th

The 11 Day Tardy Challenge

In case you missed!

Get Your NVMS Gear

Peb Kev Cog tseg:

 • Peb, uas yog cov tub txib ua hauj lwm nyob rau hauv North View tsev kawm ntawv, tau cog tseg ua…

  • · Kom muaj kev sib tw ntawm txoj kev kawm kom qhib kev rau tej yam uas nyob rau hauv peb lub neej, kom muaj kev txuas lus, muaj kev sib to taub txog lwm haiv neeg, thiab muaj ceem.
  • · Kom muaj nuj nqis, muaj kev txhawb siab, thiab kom muaj kev nyab xeeb rau ntawm thaj tsam txhawb rau tag nrho txhua tub menyuam, thiab tsom rau cov menyuam lub dag zog.
  • · Ntxiv rau ntawm tej ntaub ntawv kawm tshawb fawb uas qhia tau zoo thiab kev qhia uas kom kawm tau zoo thiab pab txhawb tau txhua tus menyuam qhov kev xav, txhawb kom cov menyuam kawm kom cuag qhov npaj tseg, thiab pab txhawb cov menyuam lawv qhov kev loj hlob.
  • · Koom nrog qhov kev cob qhia rau cov tub txib ua hauj lwm kom lawv paub txog peb cov tub ntxhais kawm ntawv haiv neeg txoj kev xav, tw peb txoj kev xaiv neeg, thiab txog cov kev kawm uas txhawb rau peb cov tub ntxhais kev kawm haiv neeg.
  • · Kom muaj kev koom tes txog ntawm kev sib txhawb nrog rau tag nrho koog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog kom muaj kev txhawb siab qhib rau txhua yam kev koom tes, kev sib txuas lus, thiab kev siv tau txhua yam.
  • · Kom muaj qauv taug thiab siv tau rau txhua hnub nrog ntau txheej txheem kev nyeem ntawv thiab sau ntawv nyob rau hauv cov chav kawm.
  • · Txais lub luag hauj lwm rau txhua tus tub ntxhais kev kawm vam meej thiab ua kev zoo siab uas yog vam meej nrog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog.

Peb Zees Muag!

Peb npaj tes cog kom cov tub ntxhais txoj kev kawm hauv lawv lub neej kom muaj qhov zoo tshaj rau yav tom ntej.

Txog kuv tus kheej

Xyoo nov yog xyoo ob ntawm kuv khiav tes dej num txhawb ua tus thawj xib fwb ntawm North View Middle School. Ua ntej yuav tuaj ua hauj lwm hauv North View tsev kawm ntawv, ib feem loj ntawm kuv lub luag hauj lwm yog nyob nrog Osseo Area cov tsev kawm ntawv, rau xyoo uas yog siv sijhawm ua tus loo ntawm tus thawj xib fwb nyob rau hauv Osseo Senior High tsev kawm ntawv. Ua ntej ntawd, kuv siv sijhawm ua ib tug thawj qhia (Dean of students) txhawb rau cov menyuam kawm ntawv nyob rau tom Richfield tsev kawm ntawv qib siab High School thiab nrog rau cov xib fwb qib nrab Middle School uas qhia kev kawm txawj nce theem nrab (Science), thiab ua ib tug thawj qhia (Dean of students) daws teeb meem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv. Thaum tseem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv, kuv siv tau li tsib lub xyoo uas zoo kawg nkaus qhia kev txawj ntse theem nrab (Science) nyob tom Lincoln Zej Zog Tsev Kawm Ntawv thiab Anishanabe Academy mus rau qib rau, xya, thiab yim thiab ob xyoo qhia ntawv kawm thiab daws teeb meem raws li tus thawj qhia (Dean). Kuv yav ua hauj lwm dhau los tau puab kuv qhov kev ntseeg thiab kev xav ntawm txoj kev kawm ntawv. Rau kuv, tsev kawm ntawv yuav tsum muaj ib feem rau ntawm lub zej zog lawv txhawb. Thiab lawv yuav tsum ntsia ntsoov qhov kev npaj tsegrau cov menyuam kev kawm, thiab los ntawm kev tsim muaj raw li, thiab kev xyaum qhia tau zoo, muab kev txawj ntse rau cov menyuam, kev kawm txuj ci thiab muaj kev peev xwm ua kom tau zoo dhau li kev npaj tseg.