The world of travel!

Travel, tourism & different cultures

Translation - icelandic to english

Icelandic


Ferðamálafræði

Í ferðamálafræði er leitað skilnings á orsökum og eðli ferðalaga og fjallað um áhrif ferðamennsku á umhverfi og samfélag. Námið tengir saman ýmis fræðasvið, þar á meðal náttúru- og umhverfisfræði, menningarfræði, viðskiptafræði og skipulagsfræði.

Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar og kennslan lifandi. Nemendur tileinka sér gagnrýna hugsun og þjálfast í skipulegum og öguðum vinnubrögðum, sem nýtast vel þegar út á vinnumarkaðinn er komið.

Að loknu námi hafa þeir sterka fræðilega grunnþekkingu og yfirsýn yfir ferðamennsku á heimsvísu, en jafnframt staðgóða þekkingu á ferðamennsku hér á landi sem og íslenskri ferðaþjónustu.

Atvinnumöguleikar

Þar sem ferðaþjónustan er víðfeðm atvinnugrein teygir hún starfsvið sitt inn á margar aðrar greinar, sem gerir störf ferðamálafræðinga margvísleg og opnar fyrir marga möguleika. Ferðamálafræðingar starfa því víða, bæði í einkafyrirtækjum og innan opinberrar stjórnsýslu. Margir vinna t.d. við stjórnun og skipulagningu og að markaðssetningu og kynningu ferðamála, við skipulags- og umhverfismál ferðamennsku, við ráðgjöf, stjórnun, alþjóðamál, safnavörslu, leiðsögn ferðamanna, landvörslu, fjölmiðla, kennslu og rannsóknir.

Mikill skortur er á fólki með menntun á sviði ferðamálafræða og gera má ráð fyrir að þörf samfélagsins fyrir slíka menntun aukist mjög samhliða auknum straumi ferðamanna. Ferðamálayfirvöld og ferðaþjónustan leggja nú aukna áherslu á gæði og fagmennsku svo ferðamennska grafi ekki undan eigin tilvist. Grundvöllur þess er aukin þekking á þeim auðlindum sem atvinnugreinin byggir afkomu sína á og ekki síður skilningur á mikilvægi þess að umgangast þessar auðlindir á sjálfbæran hátt.


English


Tourism studies

In tourism studies people look for understanding on the cause and the nature of travelling and talk about the influence of tourism on the environment and the community. The studies connects together different fields of studies, including nature- and environment studies, cultural studies, business administration and planning theory.

The teaching methods are varied and the teaching alive. Students dedicate a criticized mind and are trained in organized and disciplined working methods that come in good use when entering the labor market.

When the students have finished the school they have a strong academic basic knowledge and overview of tourism worldwide, but as well a good knowledge on tourism in our country and of Icelandic tourist services.

Job possibilities.

For tourism is a rather vide profession it stretches it‘s field of work onto many other professions, which makes the jobs of tourism studiers diverse and opens doors of many other options. Tourist studiers work, therefore, all around, both in private companies and within a public administrations. Many people work f.x. with control and planning, marketing and introductions of tourism, by planning- and environmental issues of tourism, consoling, control, international affairs, as a guide for the tourists, the media, teaching and researches.

There is a huge lack of people with education on the field of tourism and we can assume for the need of the community for people with that education because of the increased amount of tourists. The tourism authorities and tourism in general now focus on increased quality and profession so the tourism doesn‘t undermine its own existence. In order to do that the employees have to increase the knowledge on the natural resources that this industry builds its earnings on and never the less understanding on the importance of associating with those natural resources in a sustainable manner.

Translation - english to icelandic

English

This thesis explores the question of whether or not Iceland can be considered a good potential destination for the incentive travel market.

The research concluded that Iceland is a good potential destination for the incentive travel market because of its unusual natural wonders, its ability to provide quality nature experiences to travelers, the close proximity of its location to the eastern United States, Canada and to Europe, not to mention the ease of travel within the country to desirable nature sites, the availability of good quality hotels and restaurants and its moderate climate.

The research also concluded that there are areas Iceland needs to improve upon in order to make itself fully competitive in the incentive travel industry. This includes its delivery of services to clients, its need to be more aware of the cultural orientation of its clients and how best to deliver services effectively and efficiently, its need to provide more luxury accomodations for clients seeking exclusivity, and finally its need to offer some new activities, particularly in regards to special events and evening entertainment.

The primary research for this project was done by conducting face to face interviews with seven travel professionals in Iceland who work or have worked with incentive travel clientele. The interviewees were both similar and different in their professional backgrounds which enabled them to approach the research questions from different perspectives. A supplementary questionnaire was used to obtain information from three incentive travel professionals located outside Iceland in different European countries, all of which make regular use of incentive travel business to Iceland. These agents offered insights to supplement those obtained from the face to face interviews as well as providing a perspective on the subject matter of the research from outside of Iceland.


Icelandic

Þessi lokaritgerð inniheldur svörin við þeirri spurningu um hvort Ísland sé álitinn góður áfangastaður til þess að byggja góðan ferðamarkað.

Niðurstaðan á þessari rannsókn var sú að Ísland er í raun góður áfangastaður fyrir ferðamálamarkað vegna óvenjulegrar náttúru, hæfni landsins til þess að geta veitt góðar, spennandi og gæðamiklar reynslur í náttúrunni, mikla nánd áfangastaðsins til austurhluta Bandaríkjanna, Kanada og Evrópu, svo ekki sé minnst á skemmtunina og vellíðunina við að skoða eftirsóknaverða staði í náttúrunni og fjölbreytileika hótela og veitingastaða sem saman standa af miklum gæðum.

Niðurstaðan leiddi einnig í ljós að það eru þó nokkur svæði á Íslandi sem þarf aðeins að bæta til þess að geta verið fullkomlega samkeppnishæf. Þetta gildir um þjónustu til viðskiptavina sinna, það að vera meira meðvituð um stefnumörkun viðskiptavinanna og hvernig er hægt að veita þjónustu á sem mest árangursríkan og skilvirkan hátt. Einnig þörfina til þess að bjóða uppá nýjar og betri hýsingar fyrir kúnna sem sækjast eftir einkarétt og svo loks þörfina á því að bjóða uppá nýjar afþreyingar, sérstaklega í sambandi við sérstaka viðburði og kvöldskemmtun.

Aðal rannsóknin í þessu verkefni var gerð með því að taka prsónuleg viðtöl við ferðamála sérfræðinga á Íslandi sem vinna eða hafa unnið með ferðir sem fela í sér uppörvandi reynslur. Viðtölin voru voru í samhengi við faglegslegan bakgrunn hvers og eins sem gerði þeim kleift að nálgast fá svör við rannsóknum sínum frá nokkrum mismunandi sjónarhornum. Öðrum spurningarlista var svo bætt við til þess að fá upplýsingar frá þremur sérfræðingum í ferðamálum sem eru staðsettir í mismunandi löndum í Evrópu. Sérfræðingarnir eru sammála um að notfæra sér sérstöðu íslenskrar ferðaþjónustu og leggja áhersluna á það sem sker landið úr frá öðrum löndum. Þessir miðlar gáfu innsýn í málið til viðbótar þeim sem var tekið viðtal við undir fjögur augu sem veita betri sýn á viðfangsefni rannsóknarinnar utan Íslands.

Link: http://skemman.is/item/view/1946/3029;jsessionid=2488827A21D0E28B055F9D655700A2CF


This text was pretty hard to translate. The word combinations were quite complex and some words didn´t really exist in Icelandic so I had to talk around it. The article is actually a summary from a big essay about weather or not, Iceland is good enough for the incentive travel industry.

An interview with a Globe hopper

Quastions.

1. What’s your name?

2. When did you start your journey?

3. For how long were you abroad?

4. Did you experience any troubles on your journey?

5. What countries did you visit?

6. How would you describe your experience?

7. Who did you travel with?

8. Is there anything that stands out?

9. Would you recommend something like this?

10. Did you experience any cultural shock?

11. Did you miss Iceland at some point?

12. Would you do this again?

13. How much money did you spent on your journey?

14. Were you happy when you came home?

15. Did you want to stay longer in some countries, of so which one?

16. Did you learn anything from the journey?

Did you attend any special events?

Summary

You can say that Kristrún Gestsdóttir experienced a lot of new things when she set on to her journey on the 3rd September 2014, with two of her best friends, Ólöf and Inga. They travelled for almost 4 months or, if I am to be specific, 110 days. They visited Dubai, Thailand, Cambodia, Vietnam, Bali, Australia and the United States. She attended a few events like for example the full moon festival in Thailand and other planned events. The journey went just as planned and they never experienced troubles like missing a flight or taking the wrong bus. When I asked her about if there was anything that stood out she said that that question was quite difficult for there were so many things that did. Even so, she did mention a few things that stood out. She mentioned when they went surfing on Bali, when they were snorkeling on the Great Barrier Reef, the amazing jungle in Thailand, when they went diving on the islands of Thailand and also the relaxation on Fiji. Kristrún said that she really wished that she could have stayed longer in Australia and Indonesia and that she wanted to visit more countries. Kristrún experienced a bit of a cultural shock when she came to Asia and the poverty was highly noticeable. She also said that the civilization in Dubai was so much different than the one that we are used to. As the months passed she started to miss Iceland and her family that waited for her there. She also really looked forward for Christmas that was approaching fast. She recommends going on a journey like this because she says that there is nothing more fun than to travel around the globe and to expand your horizon. Kristrún learned a lot of things along the way and said that she mostly grew into a more mature person and learned to appreciate her life and Iceland. Kristrún spent about one and a half million ISK and does not regret that at all. When she came home in December she was so happy to be in the arms of her family and friends. Kristrún said that she would want to go on a trip like this again but not for this long period of time.

Summaries from Ted.com

Strategies for fuel-efficient space travel

I chose this video because travelling doesn’t only mean travelling on Earth. Travelling can be so much more and you can go so much further than just to Fiji. Space has also always fascinated me and how you transport from one planet to another. This video made me think a little more and harder about the transportation.


I found a video that is about the Strategies for fuel-efficient space travel. Erika DeBenedictis describes the trouble that comes with the fuel expense and transport when travelling in space. We all want to go further and further into space to explore all of its magnificent things. But there is a huge problem about that kind of a travel. The amount of fuel you need is massive and you have to take it with you to the places you go on if you’re not going to run out of fuel. So how are you going to fit it all without making the rocket even heavier than it already is? The heavier it gets, the more fuel it needs to launch. Maybe solar cells could work or you could use other rockets to transport the fuel. Or you could go Erica’s way. She thinks that it is possible to go on special paths in space and use the gravity from other planets to go from point A to point B. She noticed that asteroids are all in a special orbit that gets them from one place to another. They are trying to take the advantage of the fact that the gravity of heavy planets has the availability to move asteroids around. However a method like this would take forever but instead it would save over 20% of the original fuel cost. The amount of time excludes the manned trips right away but it is possibly good to use to transport the fuel to selected places. Then after the fuel has been transported to the right place, you can send the humans without having to wonder about running out of fuel because the fuel is already on their destination.


Ray Zahab; my track to the South Pole


The second video from ted.com was about a man who traveled over the South Pole in only 33 days. This video cached my eye because of the fact that it is travelling and also because I could barely believe that someone could go that distance in freezing cold in such a low amount of days.


Ray Zahab and two of his friends beat the record of the track to the south pole by 5 whole days. The journey took 33 days and they were also the first men to ever go this journo without any skis. Each man walked this long way dragging a 170 pound sled that contained all of their gear. They experienced many dangers for example ice cracks that were on their way and managed to avoid them or cross over them without getting harmed. The whole journey was up hill so I can hardly imagine how difficult this actually was. You might wonder why he decided to go on this journey and your answer may be that he wanted to. In a way that is true but he also had a reason. He wanted to inspire people all around the world so they started a live webpage where they would blog everyday for those thirty days about their adventures. On the page young students could ask questions about the journey and they would answer. They inspired a numerous amount of children who watched their incredible journey. A year before Ray started going on those adventures he smoked a pack a day and lived a quite unhealthy life. This kind of achievement shows that something that seems impossible is actually possible, you just need to set your mind to it.


Eman Mohammed; The courage to tell a hidden story

The last video I chose because it the headline drew me towards it. I can connect this to travelling because it has a different culture than we are used to. When you travel you can experience a whole new world filled with different cultures. This is a different world than the one that we are used to and this video tells the hidden story of one of the few women photojournalists in the Gaza Strip.

Eman Mohammed was one of the few women photojournalists in the Gaza Strip. Being a photojournalists is considered a man‘s job so the people did not take her well. They did anything in order to make her feel unwelcomed and tried to teach her that this was not her place. Photojournalist agencies refused to train her because of her gender. Three of her colleagues even took her to an open air strike area where the explosion sounds were the only thing she could hear. It was not until the 3 men drove away, leaving her on the air strike area, that she realized that this was not a research mission. They had left her there to die. Only because of their opinion on that a woman should not be a photojournalist, the fact that in their world, this job is a man’s job. However she did not die there but captured amazing pictures that reveal the scars of the wars in Gaza. This did not stop her from continuing doing her job; instead she decided to try to capture different angles and hidden stories of the war. As she said in the video, she became a witness, with a choice, to run away or stand still. This video shows us how much different he civilization is in other countries. It shows how good actually our life is and how cruel the world can be.

Self Assessment

Day 1: 14th of April. I seem to have forgotten the charger for my computer at home so I went to the library to study. I found a text in Icelandic to translate and I started and finished that without asking my teacher. I thought to myself that I would do that in the next class. The main focus is travelling, involved with studies and the job possibilities.

Day 2: 15th of April. I asked the teacher about the text and she was displeased with the fact that I had already translated it but she let me keep it. I found a text in Icelandic to translate and I started on doing that.

Day 3: 18th of April. I finished translating the text from English to Icelandic but had some trouble with it. It took a while but I was okay with the result. The word „incentive travel industry“ does not really exist in Icelandic so I had to find a way around it. I also wrote down the questions for the interview and wrote the paragraph about why I chose this person.

Day 4: 19th of April. I got the answers for my interview with Kristrún and wrote the summary from the interview. I also got an approved picture from her facebook. I also watched a couple of videos on Ted.com and wrote 3 summaries from 3 videos. Found out that I was only supposed to watch one video and write the summary from that. For I had already written three I decided to use two of them. I think that I’m going to talk to my teacher about it tomorrow in school. I put everything on smore and decorated it until I was satisfied with the outlook. I then put the Self-Assessment on smore as well and saved the flyer.

Written by: Guðrún Ósk Jóhannsdóttir