Jakie znasz znaki drogowe

Materaiły dla uczniów szkoły podstawowej

Wypadki Drastyczne !

Znak zakazu

1.Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2.Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3.Znak zakazu umieszczony pod znakiem oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

4.Znak zakazu umieszczony pod znakiem oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku lub , z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

5.Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:

- - długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje,

-- odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

6.Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.

7.Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków ÷ mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.

8.Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:,,, i podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

9.Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:,,,,,,, i .