Moslims In Dialoog

Voor een islamitisch bewustzijn

Stel niet uit wat ons zal leiden tot een gelukkig leven.‏..Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ ahlihi wa ashâbihi ajma'în amma ba'd.


In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,


In deze tijd waarin Islamitische normen en waarden het afleggen tegen de Westerse levensstijl, zijn wij moslims verzeild geraakt in een zeer lastig vaarwater. Niet alleen het feit dat de Westerse levensstijl overheerst, maar ook dat deze ons onopgemerkt opslokt, en het ons de normen en waarden van de Islam en de geboden die Allâh de Verhevene ons allen heeft opgelegd doet vergeten. Het Islamitische denkpatroon sijpelt langzamerhand weg uit onze levensstijl, met alle gevolgen van dien!

Dit is een duidelijke vernedering! Een waar verlies!

Wat zal iemand bereiken die de Islam inruilt voor de normen en waarden van het seculiere Westen, en het volledig nastreven van zijn eigen aardse wensen? Wat zal iemand bereiken die zijn of haar eigen begeerte boven de regelgeving van Allâh, zijn Schepper, stelt?

Zullen wij dan daadwerkelijk een Ummah vormen als we onze plichten tegenover Allâh de Verhevene verwaarlozen? Kunnen wij dan verwachten dat Allâh, de Almachtige, ons succes zal schenken?! Zijn wij moslims dan gelijk aan de ongelovigen? Er zullen vast onwetenden zijn die deze vraag met instemming zullen beantwoorden. Dit geldt voor degenen waarvan zijn of haar hart zo verhard en verdorven is door het verwaarlozen van de Islam of de ogen verblind zijn door de schone schijn van dit leven.

Weet dat er een Dag zal aanbreken waarop eenieder zich zal moeten verantwoorden voor Hem, en men zal slechts spreken met Zijn toestemming. Angst en zweet zullen zijn metgezellen zijn. Op die Dag zal men terugdenken aan de manier van leven die men had op deze wereld.

Als wij gelijk zijn aan degenen die de wetten en regels van Allâh verwerpen, als wij gelijk zijn aan hen die de plichten verwaarlozen en hun aardse wensen en lusten nastreven, in plaats van het streven op Allâh’s weg. Voor wie is dan de uiteindelijke overwinning zowel in deze wereld als in het Hiernamaals?

We dienen terug te keren naar Allâh en Zijn Genade zal ons verlossen. Zijn Leiding zal ons terugbrengen naar het pad van de Waarheid, het pad van de Overwinning. Verruil de aardse stem die ons naar de ondergang leidt, voor het streven naar onze Heer en Zijn Genoegen.

Nu is de tijd waarin we ons moeten terugtrekken uit de dagelijkse sleur van het aardse leven die ons opslokt in haar zondvloed.

Stel niet uit om het pad te kiezen wat ons zal leiden tot een gelukkig leven, een leven gewijd aan Allâh, een leven volgens de richtlijnen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), een leven als moslim met ware Godsvrees. Zo heeft onze geliefde profeet gezegd (interpretatie van de betekenis):

Allâh de Verhevene heeft gezegd: "O kind van Âdam! Zolang je tot Mij bidt en zolang je smeekt, zal Ik je wat je ook gedaan mag hebben zonder meer vergeven. O kind van Âdam! Al zouden je zonden tot aan de wolken in de hemel reiken en je zou Mij om vergeving vragen dan zal Ik je vergeven. O kind van Âdam! Al zou je met zoveel zonden aankomen dat je er nagenoeg de gehele aarde mee kan vullen zonder naast Mij iemand te dienen, dan zal Ik je een vergeving van gelijke omvang schenken."" (Tirmidhi)

Allâhu akbar, wat een Barmhartigheid, wat een Vergevingsgezindheid!

De Sleutel tot een succesvol leven ligt bij de overgave aan Allâh de Schepper. Het
aanbidden van Hem alléén, en de levenswijze te volgen die Hij voor ons heeft bepaald en in praktijk heeft laten brengen door onze geliefde profeet (vrede en zegeningen zij met hem) als voorbeeld voor de gehele mensheid. Dit zal ons het werkelijke succes brengen, en een bescherming vormen tegen de verleidingen van dit aardse leven en haar valkuilen.

Profiteer van dit feit, bestudeer de Sunna en leef ernaar!

Subhânaka Allâhumma wa bihamdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, wa astaghfiruka wa atûbu ilayk.


Wa 'alaykum as-salâm warahmatullâh,