МАТУРАНТИ И ДИПЛОМЦИ!

Доколку своето образование го продолжувате во Р. Словенија,

вршам судски превод од македонски на СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК

на секаква документација потребна за продолжување на школувањето во РС:


  • свидетелства
  • дипломи
  • биографии
  • наставни планови
  • Н-обрасци
  • уверенија од службените органи
  • осигурителни полиси
  • потврди и изјави

ПОСТОЈАН СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧ ЗА СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК

Риа Симоновска