Groepswerk Kinderrechten

Jeugd- en Gehandicaptenzorg - TSO - Klas 606

Big image

Opdracht

Hoe ga je te werk?

Per vier werk je samen in groep aan een taak met Kinderrechten als pedagogisch thema.


 1. Je kiest één kinderrecht. Dit kinderrecht dient als uitgangspunt van de taak.
  Neem een recht dat jullie boeit, dat jullie zelf erg belangrijk vinden, waarover jullie meer willen weten, ...

  Voor meer informatie over kinderrechten, bezoek deze websites:
  -http://www.kinderrechten.be
  -http://www.kinderrechtswinkel.be/
  -http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/praktische-informatie/rechten-van-het-kind/

 2. Zoek twee actuele bronnen die te linken zijn aan het gekozen kinderrecht:
  1)Een bron waarbij duidelijk is dat het kinderrecht van toepassing is (positief)
  2)Een bron waarbij duidelijk is dat het kinderrecht niet van toepassing is (negatief)

  Voorbeelden bronnen: krantenartikel, artikel in tijdschrift (bv. Klasse, Knack, ...), reportage, film, boek, case, persoonlijk interview, ...

  Mogelijke onderwerpen: kinderarbeid, kindsoldaten, vluchtelingenkinderen, kinderen met beperking naar gewone school, kinderen met specifieke behoeften op school, armoede, euthanasie bij minderjarigen, genderwijziging/geaardheid,buitenspeeldag, jeugdraad, kindermishandeling, schorsing, politieverhoor, adoptie, (cyber)pesten, ...

 3. Beantwoord volgende vragen:

  -Welk kinderrecht hebben we gekozen en waarom?
  -Wat weten we reeds over dit onderwerp en wat nog niet?
  -Welke bronnen hebben we gekozen die verband houden met dit kinderrecht en waarom?
  -Wat is de positieve situatie en waarom is dit positief? (bij de 'positieve bron')?
  -Wat is het (pedagogisch)probleem en hoe zou dit beter kunnen worden aangepakt, wat zou er moeten veranderen (bij de 'negatieve bron')?
  -Waarom zijn deze rechten die kinderen hebben zo belangrijk? Wat betekent dit voor kinderen? En voor jullie als toekomstig hulpverlener?

 4. Bundel alles in de groepspaper: (meer uitleg onderaan)

 5. Deel jullie bevindingen mee a.d.h.v. een presentatie: (meer uitleg onderaan)

Doel

Hoofddoel:

 • Meer inzicht krijgen in het bestaan en het belang van Kinderrechten
 • Inzien dat Kinderrechten nog niet overal bestaan/verwezenlijkt zijn in bepaalde gebieden, regio's in de wereld
 • Meer stilstaan bij het feit dat veel onderwerpen in de actualiteit verbonden zijn aan Kinderrechten
 • In groep kunnen samenwerken, discussiëren, reflecteren en tot een eindproduct komen

Onderliggend doel:

 • Als toekomstig hulpverlener moet je vaak rechtstreeks of onrechtstreeks hulp bieden aan minderjarigen => belang van het kennen van Kinderrechten

Uitwerking

1. Taakverdeling (per 4 in groep)


 • Groepsleider: leiden van 'bijeenkomsten', verdeling van de taken, ideeën aanbrengen
 • Onderzoeker: artikels, boek, media, ... opzoeken en beschrijven
 • Secretaris: alle stappen nauwkeurig noteren, alle informatie tijdens ‘bijeenkomsten’ noteren, logboek opstellen
 • Verslaggever: paper opstellen, verzorgen en nalezen

  => Iedereen heeft evenveel inbreng: de groep als geheel is verantwoordelijk voor het resultaat

Online samenwerken via:2.Groepspaper (max. 3 pagina's)

 • Inleiding: uitleg keuze kinderrecht + deze kaderen in het Kinderrechtenverdrag (zie cursus)
 • Midden: (zie vragen bovenaan)
  -beknopt bespreken inhoud van bronnen (wat wordt er verteld?)
  -reflecteren over link kinderrecht met bronnen (waarom past die bron bij dat kinderrecht?)
  -kritische bevindingen weergeven
 • Slot: conclusie
 • Reflectie: groepsreflectie + persoonlijke reflectie op de taak
 • Logboek: beknopt overzicht van de ondernomen stappen (wie wat gedaan?)
 • Literatuurlijst


Noot:
verzorgde en creatieve lay-out levert een pluspunt op


3.Presentatie (max. 5 min.)

 • Powerpoint OF Prezi
 • Inleiding, bespreking bronnen, conclusie
 • Minimum twee groepsleden


Noot: verzorgde en creatieve lay-out levert een pluspunt op

Indienen

-Papieren versie indienen: 05/12/'14
-Presentatie doormailen: 05/12/'14
-Presentatie geven: 10/12/'14

Evaluatie

 • Product- en procesevaluatie
 • Groepsscore en individuele score

Vragen?

Meer uitleg nodig of dringende vragen?
Enkel via schoolmail :

saarvanhevel@ivowebschool.be