whatsapp

מײלות גסות

מילות גסות

זה יכול לגרום לתוצאות לא טובות הילדים לא יודעי מהיקרה להם.

הילדים לא יודעים מה הם עושים. הם גורמיםלילדים לאבד את החיים .

או להעביר אותם בסבל ולא נעימים.

facebook

instergram

תמונות לא טובת

הילדים מביכים את האחרים מלחלחים על אחרים ומעלים דברים לא טובים.

מתנהגים לא טוב אבל אחרים נעלבים וגורמים לבעיות