Nikolay Bogolyubov

August 21, 1909 Nizhny Novgorod, Russian Empire