С П Е Ц И А Л Н О ПРЕДЛОЖЕНИЕ !

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МНОГО ИЗГОДНИ ЦЕНИ


По-изгодно, по-евтино :

за всеки договор сключен в периода

декември 2017 - февруари 2018г


Стойност на проверката на водогрейните котли за отопление, пара и/или БГВ по реда на Закона за енергийната ефективност:


  • 199 лв за един КОТЕЛ, плюс 20% ДДС;
  • 379 лв. за два броя, плюс 20% ДДС;
  • 539 лв. за три броя, плюс 20% ДДС;
  • 699 лв. за четири броя, плюс 20% ДДС;
  • 859 лв за пет броя,плюс 20% ДДС;Собственикът получава Доклад за проверката, съгласно изискванията на АУЕР!

Big image

Задължения на собствениците на водогрейни котли, съгласно Закона за енергийната ефективност

Извадка от Закон за енергийната ефективност

Раздел IІІ

Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради

Чл. 49. Проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради има за цел установяване нивото на ефективност при тяхната експлоатация и идентифициране на мерки за нейното повишаване.

Чл. 50. (1) На проверка по реда на този закон подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли в сгради с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:

1. всеки 6 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с единична номинална мощност над 20 kW до 100 kW включително;

2. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност над 20 kW до 100 kW включително, и на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW;

3. всеки две години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност над 100 kW.

(3) Проверката по ал. 2 включва оценка на:

1. състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителните инсталации на сградите, включително водогрейните котли, системите за управление на топлоподаването и циркулационните помпи;

2. коефициента на полезно действие на водогрейните котли – само за водогрейни котли с единична номинална мощност над 50 kW;

3. оразмеряването на водогрейните котли в съответствие с нуждите от отопление на сградата.

(4) Оценката по ал. 3, т. 3 не се извършва, ако в периода между две проверки не са извършени промени в отоплителната система или в изискванията относно отоплението на сградата.

(5) Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли.

(6) Първата проверка на инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва в обхвата на обследването за енергийна ефективност на сградата след въвеждането й в експлоатация.

Нашите коректни специалисти работят в сътрудничество с вас.

Заслужава си : най-добра цена, по-кратък срок, качествен продукт!

Просто ПОЗВЪНЕТЕ!
На ваше разположение: 0888501168;

E-mail: keozenit@gmail.com

Изгодните предложения са за активните !

Всяка работа е полезна, когато е свършена навреме.

Ако сте стигнали до тук и имате възможност, моля отделете една минута за нашата анкета.

Big image