BIOBRÄNSLEN

Biobränsle ett naturligt val ......

Biobränsle är..

  • Alla typer av växt och djurmaterial som kan brännas direkt eller som kan omvandlas till flytande eller gasform.
  • Tillskillnad från fossila bränslen är biobränslen förnyelsebara bränslen.
  • Biobränsle är en sorts eldning som skapar energi.Kostnad och tillgång

  • I Sverige så täcker vi ca 1/5 av vårt energibehov med hjälp biobränslen. detta innebär att vi har en relativt stor tillgång till biobränslen. Sverige är ett land som är väldigt grönt, alltså har vi mycket skog och en gles befolkning.
  • Fördelarna med biobränslen är att dem inte påverkar koldioxidhalten i atmosfären vid förbränning. Biobränslen är även förnybara. Om vi producerar biobärnslen själva så behöver vi inte importera olja och gas från utomlands.
  • Nackdelar är att mängden gödnings- och bekämpningsmedel ökar, då detta används vid odling av biobränslen. Även konkurrensen om mark, vatten och livsmedel ökar, vilket drabbar speciellt fattiga länder.
  • Kostnaderna är olika beroende på vart man bor och hur det landet är och vad det består av. Om det exempelvis är väldigt grönt som i sverige så är det inte så dyrt men och det inte är det som i Sahara öken så är det väldigt dyrt.

Hur går det till?

Bioenergi får vi vid förbränning av biobränsle. Till biobränslen hör trädbränslen, returlutar, åkerbränslen samt olika sorters avfall. Torv räknas ibland som ett biobränsle, ibland inte. Och genom denna process så skapas el.

Lagring och återvinning av biobränsle

Produktionen pågår under hela året varvid stora lager byggs upp som ofta når maximal volym under hösten för att sedan förbrukas under vinterhalvåret. På grund av Sveriges stora skogstillgångar ligger vi i ett internationellt perspektiv långt framme i denna utveckling.
För att optimera resursanvändningen i samhället ställs stora krav på återvinning. Detta innebär en omfattande sortering av avfall för att detta skall kunna nyttjas, antingen som en råvaruresurs eller som energi.

Effekt

I Sverige skulle vi kunna använda ännu mer biobränsle. Det finns mycket skog och man kan också odla olika slags energigrödor på åkrar inom jordbruket. I framtiden blir det troligen vanligare med så kallade biokombinat där man kan tillverka värme, el, pellets och drivmedel på samma plats — allt för att det ska bli mer effektivt.

Gjord av:

Naftalem Tekle-Ghiorghis och Fejma Mohammedi