Innovatief organiseren

Innovatie 2030

Zwolle, een bruisende binnenstad!

Uit het rapport 'De veerkrachtige binnenstad' van het Planbureau voor de leefomgeving, blijkt dat Zwolle op dit moment één van de steden is met een zogenaamde A status. Dit is natuurlijk een prachtige prestatie, maar hoe zorgt men ervoor dat ook in 2030 deze status behouden zal worden?

Op dit moment is er iets mis met de beeldvorming van de binnenstad van Zwolle. In het KBS waar wij ons tijdens de minor Leiderschap en Innovatie op richten, hebben wij de opdracht gekregen om een visie voor de binnenstad te ontwikkelen over hoe innovatie er in 2030 uit moet zien.

Het vak innovatief organiseren is een vak ondersteunend aan het KBS. Wat wij hierbij leren is het verbeelden van netwerken. In deze flyer is het netwerk te vinden wat wij hebben verbeeld. Naast het netwerk is een uitgebreide, theoretische toelichting te vinden. Maar allereerst een filmpje over Zwolle!

Zwolle, mijn stad

Netwerk Innovatie 2030

Het netwerk is gebaseerd op drie pijlers: samenwerking, kennis en ervaring. Uit ons onderzoek komt naar voren dat deze pijlers essentieel zijn voor innovatie. De drie pijlers worden ieder op hun eigen manier beïnvloed door verschillende stakeholders: ondernemers, overheid, prominenten, inwoners, overig en cultureel. De mate van invloed wordt aangegeven door de dikte van de lijnen.
Big image
Big image

De visualisatie

Theorie en de praktijk

Om innovatie te realiseren zijn samenwerking, kennis en ervaring onmisbare begrippen. Zonder kennis, ervaring en samenwerking komt er geen innovatie in de binnenstad van Zwolle tot stand. De grootte van de bolletjes (samenwerking, kennis en ervaring) zegt iets over de urgentie van de begrippen. Samenwerking is het belangrijkst voor innovatie. Door samenwerking kunnen kennis en ervaringen worden gedeeld. Daarnaast heb je door samenwerking meer middelen om een idee tot stand te laten komen.


Kennis en ervaring zijn daarnaast ook belangrijk voor innovatie. Om innovatie in de binnenstad mogelijk te maken is het belangrijk om deze kennis en ervaring te delen. Samenwerking vormt hierbij de onmisbare spil. Zonder samenwerking wordt het lastig deze kennis en ervaring te delen en innovatie in de binnenstad tot stand te brengen.

Als men kennis en ervaring heeft over de binnenstad, zullen bepaalde trends en ontwikkelingen die spelen in de binnenstad van Zwolle sneller worden gezien. Daarnaast weet men door jaren lange ervaring ongeveer waar draagvlak voor is.


De stakeholders

In ons netwerk zijn zes categorieën verbeeld: ondernemers, prominenten, inwoners, overheid, cultureel en kennisinstituten. Aan deze categorieën zijn bepaalde personen gekoppeld. Al deze mensen hebben wij geïnterviewd voor het onderzoek. Zij hebben allemaal invloed op de bijbehorende categorieën. Deze categorieën zijn weer gekoppeld aan de pijlers samenwerking, kennis en ervaring. Aan de dikte van de lijnen is te zien hoeveel invloed deze categorieën, met daaraan de gekoppelde mensen, hebben op de drie pijlers en indirect op innovatie.


Verder zijn alle stakeholders onderling met elkaar verbonden. Direct en indirect hebben ze met elkaar te maken. Zo heeft bijvoorbeeld de overheid invloed op de andere vijf categorieën en hebben de inwoners te maken met besluiten, kennis en ervaring van ondernemers.

De stakeholders tot in detail...

Overheid

De overheid is een kartrekker met betrekking tot de totstandkoming van samenwerking tussen stakeholders. In de toekomst willen zij in zekere mate van deze rol af. De overheid beschikt over veel, specifieke kennis over de binnenstad. Ze kunnen door deze kennis richting geven aan innovatie in de binnenstad van Zwolle. Wat de overheid in zekere mate mist, is ervaring op stakeholderniveau.


Cultureel

Culturele en religieuze instanties zijn gewend om met samen te werken met stakeholders, omdat dit voor hen noodzaak om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. De kennis, dus de input om te innoveren beschikken zij, omdat zij opgebouwde kennis hebben van het onderwerp dat zij behartigen. Ervaring sluit hierop op aan, omdat zij langere tijd zijn gevestigd in de binnenstad, en een goede afstemming hebben met de leefomgeving. Het belang dat ze behartigen hebben ze langere tijd in de binnenstad nagestreefd om te zijn wie zij nu zijn.


Ondernemers

Ondernemers zijn in mindere mate gewend om met andere stakeholders te werken dan instanties. Hun samenwerkingsverband ligt binnen de stakeholdergroep ondernemers, maar het zou nog wel intensiever kunnen. Innovaties die door worden gevoerd vanuit deze stakeholders zijn vaak branche gerelateerd en niet zo zeer innovaties voor de binnenstad van Zwolle. Ervaring is gemiddeld aanwezig. Dit omdat er zich veel grote ketens in Zwolle bevinden, die geen directe link hebben met de binnenstad van Zwolle (H&M/Mango). Er worden wel ondernemers aangetrokken met specifieke kennis, die elders innovatieve bedrijven op hebben gezet. Zij krijgen de ruimte om kennis en ervaring te delen, om als doel meer samen te werken. Wat leidt tot innovaties.


Prominenten

Prominenten zijn er aan gewend om samen te werken. Van Doornik is een verbindende factor in de binnenstad, terwijl Waanders vanuit zijn eigen visie handelt. Zij hebben veel ervaring, omdat ze erg (lang) actief zijn in de binnenstad. Zij kennen de behoeftes en mogelijkheden van de binnenstad. Kennis hebben zij in iets mindere mate. Zij hebben geen zicht op alle trends en ontwikkelingen in de binnenstad.


Kennisinstituten

Deze instituten beschikken over veel kennis. Zij hebben specifieke kennis in huis om te innoveren. Deze kennis moet alleen beter worden gedeeld. De samenwerking zal dus moeten worden verbeterd. Ervaring met de binnenstad hebben zij in mindere mate, omdat de kennisinstituten net buiten het centrum zijn gevestigd. (Windesheim, Deltion College, Landstede, Cibap)

Big image

Dynamiek

Dynamiek

In principe kan er overal wel dynamiek worden toegepast. Bij de verbindingslijnen met de hoogste mate van invloed kan er altijd worden gezorgd voor verstevigingsdynamiek. Overal zijn verbeterpunten te vinden. Het is daarom belangrijk dat de lijnen met hoogste mate van invloed deze invloed ook behouden en dat andere lijnen dikkere lijnen gaan worden.


Ook bij de categorie ondernemers kan dynamiek worden toegepast. Op het gebied van de drie pijlers (samenwerking, kennis en ervaring) kunnen ondernemers nog verbetering aanbrengen. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld meer kennis verkrijgen over de binnenstad en over innovatie. Er worden tegenwoordig al steeds vaker werknemers met specifieke kennis aangetrokken. Toch kunnen ze de kennis nog meer vergroten door cursussen of trainingen te volgen. Hoe meer kennis de ondernemers hebben, des te eerder ze met innovatieve ideeën komen.


Nog twee voorbeelden van dynamiek in ons netwerk zijn:


Overheid en ervaring

De overheid heeft in mindere mate ervaring met de binnenstad. Zij subsidiëren bijvoorbeeld sommige stakeholders wel, maar op het gebied van innovatie in de binnenstad hebben zij in mindere mate ervaring. Om dit te verbeteren kunnen de ambtenaren zich meer gaan betreden in de binnenstad. Hierdoor doen ze meer ervaring op en zullen ze ook eerder zien hoe innovatief de binnenstad wel of niet is en waar het eventueel innovatiever kan.


Kennisinstituten en samenwerking

Kennisinstituten beschikken over veel kennis. Echter kan er voor gezorgd worden dat ze nog meer invloed hebben op de samenwerking in de binnenstad. Door de verschillende stakeholders te voorzien van de nodige kennis kunnen kennisinstituten de stakeholders stimuleren om meer samen te gaan werken. Samenwerking is juist belangrijk voor innovatie. Kennisinstituten kunnen bijvoorbeeld informatieavonden organiseren om zo de nodige kennis te delen en om de verschillende stakeholders in te laten zien hoe belangrijk samenwerking bij innovatie is.


Verbinding met het KBS

Als de hierboven genoemde dynamiek wordt toegepast, kunnen er veel meer innovaties tot stand komen. In 2030 zal er dan hoogstwaarschijnlijk meer veranderd zijn, dan wanneer ze de dynamiek niet toepassen. Het is belangrijk dat de stakeholders inzicht hebben in de urgentie van de 3 pijlers met betrekking tot innovatie. Ze moeten zorgen dat ze verbeteringen toepassen door middel van deze drie pijlers. Wordt dit gerealiseerd, dan zal dit positief zijn voor de innovatie in de binnenstad van Zwolle. Als iedereen evenveel invloed had gehad, was het makkelijker om tot een antwoord op onze KBS-vraagstelling te komen. Dan konden we alles even zwaar wegen en sneller tot een conclusie komen hoe de binnenstad van Zwolle er in 2030 uit zal zien.

Big image