Accés a la funció pública

Pasos per a accedir

Introduccio

Quan l'administració necessita recursos humans que no poden ser coberts amb el personal que disposa procedeix a seleccionar personal mitjançant una convocatoria pública i a traves de sistemes en els quals es garanteixin els principis d'igualtat, merit, capacitat i publicitat.

Selecció de personal

 1. Oposició --> celebració d'una o mes proves eliminatories de capacitat per determinar l'aptitud dels aspirants i fixar-ne l'ordre a la seleccio
 2. Concurs-oposició --> Procés amb fases selectives d'un concurs de merits i d'una oposició
 3. Concurs --> QUalificació dels merits apartats pels aspirants en relació amb els que s'exigeixen en la convocatoria corrsponent

Requisits minims

 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • No patir cap malaltia ni defecte fisic
 • Haver complert els 16 anys
 • No haver estat separats, mitjançant un expedient disciplinari
 • Estar en posssessió del titol exigible o en condicions d'obtindre'l

Contingut de les convocatories

Les convocatories es publicaran al Butlleti Oficial de l'Estat i hauran de contenir com a minim:

 • Nombre i caracteristiques de les places convocades
 • Centre o dependencia on s'han de dirigir les sol·licituds
 • Condicions a reunir pels aspirants
 • proves selectives que s'hagin de fer
 • relació de merits

Presentacio de la sol·licitud i fase de practiques

La sol·licitus per participar en els procediments d'ingres s'haura de presentaren el termini de vint dies naturals a partir de l'endema de la publicació al butlleti oficial de l'estat.

Per superar la fase de practiques tenen que superar un curs selectiu .