Koolitusvajaduse analüüs

Liina, Kristel, Andra, Kristi, Lilli

Mis on koolitusvajadus ja mis on selle eesmärk?

Koolitusvajaduse definitsioon - koolitusvajaduse analüüs on informatsiooni kogumise protsess organisatsioonis. Koolitusvajadus on töötajate poolt tunnetatud defitsiit vajalike ja tegelike teadmiste ja/või oskuste vahel. Töötaja tunnetab vastuolu ning seeläbi saab ta ainult ise määratleda, millises valdkonnas ta koolitust vajab.

Koolitusvajaduse eesmärk - koolitusvajaduse analüüsimise eesmärgiks on märgata ja identifitseerida peamised puudujäägid või potentsiaalsed probleemikohad organisatsioonis ning seeläbi arendada töötajate sooritust, suutlikkust ja oskusi nende probleemide lahendamiseks ja toimetulekuks.


Mis viitab koolitusvajadusele organisatsioonis?

 • Suur tööjõu voolavus äsja tööle võetud inimeste seas
 • Toote valmistamisel kasutatavate materjalide kadude suurenemine
 • Praagi hulga suurenemine
 • Klientide kaebuste suurenemine
 • Töötajatele püstitatud eesmärkide mittesaavutamine
 • Tööõnnetuste arvu suurenemine
 • Produktiivsuse ja efektiivsuse langus
 • Masinate ja seadmete rikete sagenemine
 • Müüginäitajate halvenemine
 • Töötajate kaebuste kasv

Kuidas ja miks koolitusvajadust analüüsida?

Kes on peamised subjektid koolitusvajaduse analüüsis?

Milliseid meetodeid kasutatakse koolitusvajaduse analüüsimiseks?

Formaalsed meetodid - GAP - analüüs, intervjuud, küsitlused.


Mitteformaalsed meetodid


Vastavalt sellele, mida parasjagu on vaja hinnata, liigendatakse koolitusvajadused gruppidesse: tunnetatud, normatiivsed, väljendatud ja võrdlevad vajadused.


Koolitusvajaduse analüüsi käigus kogutakse infot asutuse erinevatelt tasanditelt töökorralduse, probleemide, teenistujate pädevuse, töösoorituse ja tulevikuplaanide kohta, et selgitada, milline on erinevus asutuse tegeliku ja soovitud olukorra vahel ning kuidas saaks seda koolituse abil vähendada.

Millised on koolitusvajaduse analüüsimise erinevad tasandid?

 1. Organisatsiooni tasand - analüüsitakse üldisemalt organisatsiooni tegevust ja selle puudujääke, mida saaks koolitusega kõrvaldada
 2. Osakonna tasand - analüüsitakse üldisemalt teostatavaid töid ning püütakse tõsta koolituse kaudu tööde teostamise kvaliteeti ja tootlikkust
 3. Indiviidi tasand - analüüsitakse puudujääke inimese/töötaja teadmistes ja oskustes, mis takistavad teda tõhusalt töötamast organisatsiooni eesmärkide täitmise nimel

Millised on peamised koolitusvajaduse analüüsimise ohud?

 • Vale andmekogumismeetodi valik
 • Andmekoguja ebapädevus meetodi kasutamisel
 • Andmekoguja vähene ettevalmistus
 • Vähene koostöö andmekoguja ja organisatsiooni vahel

Koolitusvajaduse analüüsimise meetod - ÄMBLIKUVÕRK

 • Mida lähemal keskpunktile, seda rohkem arendamist valdkond vajab
 • Mida lähemal valdkonnanimetusele, seda paremas olukorras valdkond organisatsioonis on
 • Seejärel on võimalik visualiseerida organisatsiooni hinnanguline hetkeolukord ning arendamist ajavad valdkonnad