עבודת הגשה-עשר המכות

מגישים: גיא לוי ואביתר יוסף

שאלה 1 ציטוטים המופיעים בהגדה ובתנ"ך

ציטוט 1: "בני ישראל פרו וישרצו וירבו ועצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם"

הסבר:

בני ישראל התרבו וניהיו רבים יותר מהמצרים- מעם קטן לעם גדול וחזק.

ציטוט 2: "הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס"

הסבר: פרעה אומר שכדי להיות חכמים יותר מבני ישראל אנו צריכים לנצל את התרבותו לשיעבוד ולפיתוח מצרים פרעה עשה זאת מכיוון שהוא פחד שבני ישראל יגרשו את המצרים ואותו ממצרים.

שאלה 2 המנהגים במשפחתנו

משפחת לוי- בביתי בזמן קריאת עשר המכות אנו לוקחים רעאה כוס מים וכוס יין וכל מכה שאומרים שופכים קצת מהכוס יין וקצת מהכוס מים ובמכת בכורות שופכים את כל מה שנשאר,כאשר מסיימים מי ששפך את המים והיין לוקחת את הקערה והולך אחורה לשרותים לשפוך את הקערה.

משפחת יוסף- כאשר במשפחתי אומרים את קריאת דיינו זורקים בצל ירוק אחד על השני

שאלה 3 שתי המכות שבחרנו

מכת צפרצע-

א. המכה כתובה בפרק ז' פסוקים 26-29 ופרק ח' פסוקים 1-11. המכה נעשתה ביאור.

ב. הנזק הנגרם הוא שהצפרדעים הרסו את השדות, והארץ והיה סירחון במצרים מגויות הצפרדעים.

ג. כן, ניתנה אזהרה לפרעה והיא מופיעה בפרק ז, פסוקים 26-29.

ד. בני ישראל לא נפגעו מן המכה.

ה. תגובת פרעה היתה קריאה למשה ואהרון על מנת להתחנן בשבילו לה' כדי שיסיר מהם את המכה ושבתמורה לכך הוא ישחרר את בנ"י.

ו. מסקנתנו היא שכוחו של אלוקים הוא עצום ושהוא מסוגל לעשות הכל למצרים ולהגן על בנ"י.


מכת ברד-

א. המכה כתובה בפרק ט פסוקים 13-35, אין מיקום מדויק אך היא נעשתה במצרים.

ב. לא נותר זכר לשדות לעצים לחקלאות ולכל הגידולים עקב הברד. זה היה ברד שלא היה כמוהו בכל ארץ מצרים.

ג. כן ניתנה אזהרה לפרעה והיא מופיעה בפרק ט' פסוקים 13-21.

ד. בני ישראל לא נפגעו מן המכה.

ה. פרעה הגיב כך: הוא אמר לאהרון ומשה שהוא חטא, הוא ועמו רשעים וה' צדיק. והוא התחנן שיסירו את המכה ממצרים ובתמורה לכך הוא ישחרר את בנ"י.

ו. מסקנתי היא שכוחם של חרטומי מצרים ופרעה שמחשיב את עצמו לאל לא משתווה אפילו לא בקצת מכוחו של ה'