CU-TEP

CU-TEP test

ดุจที่ทราบว่า CU-TEP คือ แบบตรวจสอบวัดตำแหน่งความเก่งภาษาประเทศอังกฤษที่มีเกณฑ์ และได้รับการซูฮกในมณฑล ไทย ดังนั้น สถาบันการเรียน และมหาวิทยาลัย ในแว่นแคว้นไทย จึงได้นำผลการลองเชิง CU-TEP เป็นเอ็ด 1ในเกณฑ์ การ พิพากษา คัดลงคะแนนผู้เข้าร่ำเรียนในสถาบันการทำความเข้าใจ ทั้งในขั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยกฎคะแนน CU-TEP ที่แต่ละสถาบัน แต่ละวิทยาลัย หรือแต่ละคอร์ส ตั้งก็จะต่างกันไป เหตุด้วยให้พอเหมาะสมกับการคัดสมบัติ 2ของผู้สมัครร่ำเรียน


เพราะการศึกษาเล่าเรียนต่อเกรดปริญญาตรี ผู้ที่จะสมัครเรียนรู้ต่อในหลักสูตรนานาประเทศ (International Program) ในระดับปริญญาตรี เกณฑ์คะแนนที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ รับ ผู้ลงสมัครจะต้องมีคะแนน CU-TEP อยู่ที่ 550 แต้ม หรือ เทียบเท่า (คือ ทำแบบทดสอบได้ 80 ข้อ จาก 120 ข้อ) เนื่องจากว่าผู้จะเข้าเล่าเรียนคอร์สนานาประเทศ ต้องมีพื้นฐานภาษาประเทศอังกฤษที่ดีใน ตำแหน่งโดด 2 ถึงแม้กระนั้นก็ตาม ในบางหลักสูตร หรือบางสถาบัน อาจจะมีการวัดความสามารถอื่นต่อเรือด้วย แต่โดด 2ในพื้นฐานที่ขาด ไม่ได้ คือ ฝีไม้ลายมือภาษาอังกฤษ หรือการสอบ CU-TEP นั่นเอง


เพราะด้วยการเล่าเรียนต่อลำดับขั้นปริญญาโท และปริญญาเอก แทบทุกหลักสูตรในระดับปริญญา และปริญญาเอก ในเมืองไทย จะมี กฎการวัดระดับภาษาประเทศอังกฤษ เป็นเกณฑ์เอ็ด 1ในการคัดเลือกตั้งผู้ลงสมัครเข้าร่ำเรียนต่อ โดยแบบวัดใจที่ได้รับการซูฮกอย่างกว้างไกล ขวางนั่น ก็คือ CU-TEP วิธานคะแนนส่วนใหญ่ที่รับจะมีตั้งแต่ 450 500 และ 550 แล้วแต่หลักสูตรจะกำหนด หรือหลัก สูตรเล็งเห็นว่า ความถนัดภาษาประเทศอังกฤษมีความเด่นต่อการเรียนในลำดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก


จากที่ขีดเขียนมา คุณคงจะเห็นถึงความเอ้ของ CU-TEP และรอบรู้คิดอุบายภาคหน้าได้เกรดโดดๆแล้ว แล้ววันนี้คุณพร้อม แล้วหรือยัง ที่จะสอบ CU-TEP ที่จะทำเอาฝันของคุณเป็นจริง หากยังไม่เสร็จ หรือฝันของคุณยังไม่เป็นจริง สถาบัน EngWISE รอบรู้ช่วยเติมฝันให้คุณได้ โดยที่จะสอนปูพื้นฐาน และโดยตลอดเค้าความการสอบ ของ CU-TEP และยัง รับรองผลที่ 550 คะแนน อีกด้วย!!!


แบบทดสอบวัดเกรดภาษาประเทศอังกฤษ ที่ทางจุฬาฯ เป็นผู้ออกข้อสอบเอง มีรวด 3 ส่วน คือ


1. Listening มีสิ้นเชิง 30 ข้อ

2. Reading มีทั้งมวล 60 ข้อ

3. Writing มีรวด 30 ข้อ -


toeic, เรียน cu-tep, เรียน toeic, cu-tep