Fable Story

By; Missy Hostetter

iseti0e[roit[p

iero-t]o0er-o]edfot]oaesrrwoaeerta]owoeorti tierti[rtis;ovdajoinreotnnoi wqeu r9ppwbeuit9rpwirewp iew-[ir[oiewr[ iwe[riewpoirpoweiroepeipiweuhi sduifu ;os dfuposid[fpis[oedirw[rii[dw

theme: never trust a fox