Moslims In Dialoog

Voor een islâmitisch bewustzijn

De beloning voor een volledig jaar vasten!Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ ahlihi wa ashabihi ajma'în amma ba'd.


In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,


Allereerst hopen wij dat je inshâ Allâh een fijne Eid-ul-Fitr gehad hebt en dat je optimaal gebruik hebt kunnen maken van de afgelopen maand. Moge Allâh de Verhevene onze vasten, gebeden en andere goede daden van de gezegende maand Ramadân accepteren, Allâhumma âmîn.

Om de uiterste beloning van het vasten binnen te halen, willen wij je wijzen op het volgende, namelijk de maand Shawwâl, waarin wij ons nu bevinden.

Het is zeer aangeraden voor de moslim(a) om zes dagen in de maand Shawwâl (duurt tot 24 of 24 juli) te vasten en hierin is een grote deugd en een immense beloning.

Degene die deze zes dagen vast, zal een beloning opgetekend krijgen alsof hij het hele jaar gevast heeft, zoals is overgeleverd in een authentieke hadîth van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Abû Ayyûb (moge Allâh tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allâh heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

"Degene die de Ramadân vast en het opvolgt met zes dagen van Shawwâl, het zal zijn alsof hij een heel jaar gevast heeft." (Muslim)

De Profeet legde dit uit toen hij zei:

"Degene die zes dagen na Eid-ul-Fitr vast, heeft het jaar voltooid: degene die een goede daad (hasana) verricht, zal tien hasanât krijgen."

Het is ook overgeleverd door Ibn Khuzayma met de woorden:

"Het vasten van de maand Ramadân levert de beloning van tien (maanden) op en het vasten van zes dagen levert de beloning van twee maanden op, en dat is het vasten van het hele jaar."

Een ander belangrijk voordeel van het vasten van zes dagen van Shawwâl is dat het tekortkomingen in het verplichte vasten van de Ramadân van een persoon goedmaakt, want niemand is vrij van tekortkomingen of zonden die een negatief effect hebben op het vasten. Op de Dag der Opstanding zullen een aantal van zijn vrijwillige daden genomen worden om de tekortkomingen in zijn verplichte daden goed te maken, zoals de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

"Het eerste waar de mensen op de Dag der Opstanding voor ter verantwoording zullen worden geroepen, zal hun gebed zijn. Onze Heer, Geprezen en Verheven is Hij, zal tegen Zijn Engelen zeggen (hoewel Hij overal van op de hoogte is): 'Kijk naar het gebed van Mijn dienaar, of het volledig of onvolledig is.' Als het perfect is, zal het als perfect opgetekend worden en als iets tekortschiet, zal Hij zeggen: 'Kijk of Mijn dienaar een aantal vrijwillige gebeden heeft verricht.' Als hij een aantal vrijwillige gebeden heeft verricht, zal Allâh zeggen: 'Voltooi de verplichte handelingen van Mijn dienaar met zijn vrijwillige handelingen.' Dan zullen al zijn handelingen op een vergelijkbare wijze behandeld worden." (Abû Dawûd).

Het is beter om niet direct na Eid-ul-Fitr te vasten. Dit om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verplichte vasten van de maand Ramadân en de vrijwillige vasten van de maand Sawwâl. De dagen mogen achtereenvolgens of apart gevast worden, afhankelijk van wat men gemakkelijker vindt. Er is genoeg bewegingsruimte in deze kwestie en nogmaals het is niet verplicht, maar wel zeer sterk aangeraden.

Het vasten op vrijdag en zaterdag (als losse dag) bevindt zich tussen makrûh (afkeurenswaardig) en harâm (verboden). Daarom is het beste om niet op deze dagen te vasten. Doe je dat wel, zorg dan ervoor dat je ook de dag ervoor en/of de dag erna bij vast.


Wat betreft het inhalen van de gemiste Ramadân-dagen. De meest correcte mening is dat men eerst de Ramadân-dagen dient in te halen, alvorens men begint met die van Shawwâl. Mocht een zuster bijvoorbeeld in de Ramadân haar nifâs (kraambloedingen) gehad hebben en daardoor geen kans gehad hebben in Shawwâl deze zes dagen te vasten, dan mag zij die zes dagen in de daaropvolgende maanden vasten, echter zusters die minder dagen moeten inhalen, zouden zich moeten inspannen om - als ze deze 6 dagen willen vasten - alles in de maand Shawwâl te verrichten. Indien dit alsnog niet mogelijk is, dan kan men deze dagen ook in de daaropvolgende maanden vasten. En Allâh weet het beste.

Subhânaka Allâhumma wa bihamdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atuba ilayk.

Wa 'alaykum salâm warahmatullâh,