Pipeta i bireta

Milanka Perović

Pipeta

Pipeta je deo laboratorijskog pribora koji se koristi za transport merene zapremine tečnosti.
Pipete se koriste u molekularno biološkim, analitičko hemijskim i medicinskim testovima. Pipete su dostupne u različitim dizajnima sa različitim namenama i različitim nivoima preciznosti i tačnosti, od jednostavnih staklenih pipeta do kompleksnijih podešavajućih ili elektroniskih pipeta. Mnoge vrste pipeta deluju putem stvaranja parcijalnog vakuuma iznad komore koja sadrži tečnost i selektivno umanjuju ovaj vakuum do bi se oslobodila kap.

Bireta

Bireta je vertikalni cilindrični laboratorijski sud sa volumetrijskom graduacijom na celoj svojoj dužini i sa slavinom na dnu. Koristi se za dodavanje određene količinetečnog reagensa u eksperimentima koji zahtevaju preciznost, kao što je titracija.[1][2][3] Birete su veoma precizne - bireta zapremine 50 mililitara ima tačnost 0,1 mililitar (klasa B) ili 0,06 mililitara (klasa A).
Merenje zapremine tečnosti se vrši tako što se od zapremine koju bireta pokazuje posle ispuštanja tečnosti oduzme zapremina koju je bireta pokazivala pre ispuštanja tečnosti.

Brzina hemijske reakcije

Brzina hemijske reakcije je jedan od osnovnih pojmova hemijske kinetike. On se koristi za izražavanje količine reaktanta koja se troši u jedinici vremena, ili za količinu produkta koji nastaje u jedinici vremena. Brzinu hemijske reakcije kao promenu koncentracije u jedinici vremena (diferencijal koncentracije po vremenu), moguće je prikazati bilo preko brzine formiranja produkata ili preko brzine utroška reaktanata. Ako se iz reaktanata A i B formira produkt C, reakcija će biti prikazana jednačinom pri čemu će brzine biti povezane sledećom relacijom gde su dnA, dnB, dnC promene broja molova komponenata A, B i C u momentu t u zapremini V. Brzina utroška reaktanata po važećoj konvenciji obeležava se znakom minus (-), a brzina nastajanja produkta znakom plus (+).