TNTT WEEKLY

Week of February 5th, 2018

Big picture

Save the Date for 40 Days Journey with VEYM & VEYM National Day of Sacrifice

What

 • This Lent, all VEYM members are invited to participate in 2018 VEYM National Spiritual Bouquet Campaign to: Foster a daily practice of spiritual calm where God is at the center, and Live the Eucharistic Day through Prayer, Holy Communion, Sacrifice, and Apostolic Works.
 • VEYM celebrates the Motto of Sacrifice, one of its four mottos: Pray, Holy Communion, Sacrifice, and Apostolic Works (Phong Trào TNTT mừng Khẩu Hiệu Hy Sinh một trong 4 khẩu hiệu của Thiếu Nhi Thánh Thể: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ)

When

 • The Campaign begins on Ash Wednesday February 14th, 2018 and ends on Holy Saturday March 31st, 2018.
 • The first Sunday of Lent - VEYM National Day of Sacrifice.

How

 • Click Lent 2018 to download 40 Days Journey Calendar.
 • Click Spiritual Bouquet Booklet 2018 - 40 Days Journey to download the 40 Days Journey Program/Activities for Lent.
 • Click Spiritual Campaign Letter to read the message for Lent and VEYM National Day of Sacrifice from our General Chaplain, Rev. Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD

Hội Nghị Giôsua 2018/ Joshua Congress 2018

Big picture
Big picture

Kết Thúc Chiến Dịch Gây Quỹ Xây Dựng Trụ Sở

Chương trình gây quỹ để xây dựng trụ sở cho Phong Trào đã được phát động từ tháng 5 năm 2014 cho đến ngày cuối cùng của năm 2017, đã đạt được mục tiêu đề ra là một triệu và kết quả chi tiết như sau:

 • Số tiền được ghi nhận trong quá trình vận động là $1.000, 088.15 (một triệu tám mươi tám đồng mười lăm xu).
 • Số tiền đã thu được là $880, 229.65 (tám trăm tám chục ngàn hai trăm hai mươi chín đồng sáu mươi lăm xu)
 • Số tiền hứa là $119,858.50 (một trăm mười chín ngàn tám trăm năm mươi tám đồng năm mươi xu)


Nhấn vào Thư Thông Báo Kết Thúc Gây Quỹ Xây Dựng Trụ Sở từ Cha Tổng Tuyên Úy, Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Thanh Bình, SVD để biết thêm chi tiết.

Pope Francis’ Prayer Intentions for February 2018


Universal prayer intention: Say “No” to Corruption.


That those who have material, political or spiritual power may resist any lure of corruption.

https://youtu.be/J3CcxBBKDAY?list=PLTroqZcBkue16MMgzz9LKRp-W1biit5sp

VEYM WEEKLY GOSPEL RESOURCES

Big picture
Sa Mạc Huấn Luyện in 2018

Click Sa Mạc Huấn Luyện in 2018 button above to view all the training camps of VEYM

Big picture

NIÊN LIỄM VEYM 2017-2018


Xin chân thành cám ơn các Đoàn đã nhanh chóng đóng Niêm Liễm cho Niên Khoá 2017-2018. Nhấn vào Danh Sách Các Đoàn Đóng Niên Liễm 2017-2018 để xem bản báo cáo các Đoàn đã đóng niên liễm.


Cách thức đóng niên liễm hàng năm:

 1. Ngày 15 Tháng 10: Đoàn gửi số thành viên theo Ngành về Văn Phòng Trung Ương
 2. Ngày 01 Tháng 11: Dựa theo con số thành viên báo cáo từ Đoàn, Văn Phòng Trung Ương gửi hóa đơn niên liễm (membership invoice) về các Đoàn.
 3. Ngày 31 Tháng 12: Hạn chót gửi Niên Liễm về Văn Phòng TNTT.
 4. Ngày 31 Tháng 01: Văn Phòng TNTT gửi phần Niên Liễm của Miền/Liên Đoàn về Miền và Liên Đoàn ($5 gửi về Miền, nếu Miền có Liên Đoàn: $3 gửi về Miền & $2 gửi về Liên Đoàn.)
 5. Thành Viên 18 tuổi trở lên: có thể ghi danh và đóng niên liễm tại VEYM Membership.


If you have any question regarding to the new membership dues payment process, please contact Tr. Lê Ngọc Khánh, Tổng Thủ Quỹ via email tongthuquy@tntt.org.

VEYM 2018 EVENTS

January 15th, BTV TU Meeting (BGQ Headquarter)

January 22nd, National Directors of PWPN & EYM Meeting, Vatican

January 23rd, BNH TU Meeting - 1st Quarter 2018

January 28th, Kickoff Meeting for Benchmark Assessment, Virtue Meeting

January 29th, BTV TU Meeting (Joshua Congress)

January 31st, Membership Dues $5 back to 8 Regions

February 14th, Spiritual Bouquet

February 16th, Lunar New Year

February 18th, National Day of Sacrifice (Celebrate VEYM Sacrifice Motto)

February 19th,

February 21st, BTV TU Meeting with IT Team (IT Demo)

February 24-25th, Ban Tu Chính Nội Quy Meeting, TNTT Office, CA & Online

February 27th, BTV TU Meeting with CTM (Joshua Congress)

March 4th, Lễ Tuyên Hứa Tân BCH Northeast Region

March 7th, BNHTU Meeting - 2nd Quarter 2018

March 8th, Southwest Region SMHLHT Cap I, II, Samaritano 65

March 9th, Southeast Region SMHLHT Cap I, Samaritano 66

March 10th, Northwest Region - BTV Election

March 15-18th, South Region SMHLHT Cap I

April 11-13th, VEYM attends National Dialogue Meeting, NJ

April 13-15th, Southwest Region SM Cap 1

May 31st-June 3rd, Northeast Region SMHL Cap I & II

June 3rd, National Day of Adoration/Celebrate the Holy Communion Motto

June 5th, BNHTU Meeting - 3rd Quarter

June 5-10th, Sinai 24 & Tiberia XII, Dallas, TX

Jul 12-15th, Western Region SM Cap 1 & 2, King City

July 26-29th, Joshua Congress, GA - Bầu Cử Ban Chầp Hành Trung Ương

Aug 2-5th, Southwest Region SM Cap 1, Long Beach

Aug 9-12th, Mid-Atlantic Region SMHLHT Cap 1 & 2, Quanico, VA

Sep 5th, BNHTU Meeting - 4th Quarter

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông