ഷോപ്പ് വാടകക്ക്

Rs 9000/-

രണ്ടു റൂമുകളും ഒന്നാം നിലയിൽ

ടോട്ടൽ ഏരിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്‌))) - 450

ലൊക്കേഷൻ - പുതിയ ബസ്‌ സ്റ്റാന്റ്

കൽപ്പറ്റ (HDFC bank ന്റെ മുകളിൽ)

ബന്ധപ്പെടുക - ഫോണ്‍ : 94956-69412, രാജൻ , ഐഡിയൽ ട്രാഡിങ്ങ് കമ്പനി

Big image