Artikel 20 Grondwet

Bestaanszekerheid; welvaart; sociale zekerheid

Ik en de Grondwet

Mijn naam is Hiltje Bosma en ik zit in het eerste jaar van de opleiding Juridisch Medewerker op de Friese Poort te Leeuwarden. In deze folder zal ik meer informatie geven over artikel 20 van de Grondwet. Ik doe dit omdat dit artikel mij is toegewezen door mijn docent de heer De Bruine.


Big image

Letterlijke tekst art. 20 Gw

Art. 20
- 1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van de welvaart zijn voorwerp van de zorg der overheid.
- 2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
- 3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.


Big image

Beschrijving in eigen woorden art. 20 Gw

Wie in Nederland woont moet er zelf voor zorgen dat hij inkomen verdient, want daar moet je uiteindelijk ook van leven. Als je bijvoorbeeld geen werk hebt en dus niet in staat bent om genoeg inkomen te verdienen dan probeert de overheid je te helpen door ervoor te zorgen dat je wel genoeg inkomen hebt, doormiddel van een uitkering. Je kan dit alleen niet van de overheid eisen. In de wet wordt namelijk aangegeven wie er recht hebben op een uitkering. In diezelfde wetten staat ook hoe hoog de uitkering is en hoe lang deze wordt uitgekeerd.


Klassieke en sociale grondrechten

Klassieke grondrechten zijn rechten die in de achttiende en negenttiende eeuw zijn ontstaan. Men vond toen dat iedereen bepaalde rechten heeft. Rechten die bij het mens-zijn horen en waarvan geachte wordt dat overheid deze respeteert. Zelfs als zij het niet met de burger eens is. Voorbeelden van deze rechten zijn dat burgers het recht hebben om hun mening te uiten, godsdienst te belijden, om te vergaderen, enz.

Sociale grondrechten zijn in de twintigste eeuw ontstaan. Kenmerk van deze rechten is dat ze een opdracht aan de overheid formuleren. Dit is een algemene opdracht dus wanneer je als burger vindt dat de overheid zich niet aan de opdracht houdt kun je die niet afdwingen bij de rechter.

Het idee om de sociale rechten vast te leggen in de Grondwet ontstond toen men vond dat het de taak van de overheid is om de zwaksten in de samenleving te beschermen.

Aan de hand van deze theorie kunnen we dus opmerken dat art. 20 Gw een sociaal grondrecht is. Je kan namelijk niet van de overheid eisen dat zij jou een uitkering geven, ook al zou je er wel recht op hebben.


Werking van grondrechten

Grondrechten zijn grotendeels geschreven voor het onderhouden van de relatie tussen de overheid en de burgers. Want hoe machtig de overheid soms ook is, toch moet zij de burger enige ruimte en vrijheid geven. Dat betekent dat een burger op de politieke partij van zijn keuze mag stemmen en een geloof mag belijden. Maar ook dat de school voor de kinderen vrij te kiezen is of dat je een betoog mag houden tegen bijvoorbeeld het regeringsbeleid. De werking van deze rechten tussen de overheid en de burger wordt de verticale werking genoemd.

Toch zijn er ook grondrechten geschreven voor de relatie tussen burgers onderling. Een voorbeeld hiervan is het gelijkheidsbeginsel. Dit recht heeft namelijk veel invloed op de rechtsrelatie tussen burgers, instelling of bedrijven. Want je mag elkaar niet discrimineren maar juist op een gelijke manier behandelen. De werking van deze rechten tussen burgers onderling wordt de horizontale werking genoemd.


Uit deze informatie kunnen we opmaken dat art. 20 Gw verticale werking heeft. Dit kun je zien omdat de overheid aan de hand van de wet bepaald of iemand recht heeft op bijstand of een uitkering.

Big image

Mijn mening over art. 20 Gw

Zelf vind ik dat goed is dat dit artikel bestaat. Want veel mensen in Nederland kunnen niet zo makkelijk inkomen krijgen of verdienen als dat ze zouden willen. Doordat de overheid bijstand kan verlenen kunnen deze mensen toch zichzelf en eventueel ook hun gezin onderhouden.

Ook is het goed dat niet zomaar iedereen een uitkering kan krijgen, anders was het wel heel makkelijk geld verdienen. Toch zouden er misschien nog wel wat concretere eisen in de wet mogen komen te staan die exacter aangeven om welke doelgroepen of mensen het gaat die bijstand kunnen aanvragen. Want er zijn toch nog genoeg mensen die niet genoeg inkomen hebben en daardoor bij de voedselbank belanden.