Огледно предавање

Генетичка структура популације

Уводни део часа

- популациона генетика изучава варијабилност у популацијама

- генетичка варијабилност се мења и утиче на генетичку структуру популације

Главни део часа

- популација је скуп јединки,свака јединка има свој генотип

- у гаметима се налазе хаплоидне гарнитуре хромозома односно генски алели

- скуп генома у популацији је генофонд

- генофонд садржи генске алеле који формирају генотип следећих генерација

- доминантан генски алел се обележава са р , а рецесиван са q

- р+ q=1 , ( р+ q )²=1 р² + 2рq+ q²=1

Наставак главног дела часа

- Харди –Вајнбергова формула

- Харди – Вајнбергов принцип

- Параметри за одређивање генетичке структуре популације :

1. учесталост генских алела

2. учесталост генотипова

- чиниоци кој мењају генетичку равнотежу популације :

1. мутације

2. селекција

3. миграције

4. генетичка случајност(дрифт)

Средња медицинска школа "Стевица Јовановић"

Огледно предавање

Tuesday, June 7th, 1pm

Панчево, Војводина

Pancevo, Vojvodina

Огледно предавање из биологије и латинског језика