Kev Tshaj Tawm

Kuv sau ntawv tuaj cuag koj hnub no kom koj paub txog tej yam tshiab peb muaj, thiab paub txog cov dej num uas peb tau ua tiav los txhawb rau peb cov tub ntxhais lub neej nyob rau hauv tsev kawm ntawv North View Middle School. Cov xov tshiab rau lub hlis no muaj xov txog peb lub homphiaj rau kev qhia ntaub ntawv thiab kev kawm vam meej, tej txuj uas siv los mus txhawb kom cov homphiaj no tiav, thiab tej kev txheej txheem uas npaj los mus ua kom tiav rau cov homphiaj no. Nyob rau lub hlis no peb yuav txhawb rau:

· Mus Xyuas Tsev Kawm Ntawv Cov Ntaub Ntawm Kom Nco

· Xov txog cov Lej Kev Pab Cuam (Math Program)

· Cov Tub Ntxhais Kev Nyeem Ntawv Uas Pom Zoo

· Saib ib ntsais muag rau hauv peb lub tsev kawm ntawv cov duab yees kev lom zem ntawm peb lub tsev kawm ntawv zej zog kev nqis tes ua dej num.

· Yuav tuaj koom tes licas rau hauv tsev kawm ntawv.

Yog koj muaj lus nug txog qhov no, lossis yog lwm yam dabtsi txog hauv peb lub Tsev Kawm Ntawv North View Middle School, thov tiv toj nrog kuv tau ntawm no here.

Ntxiv no yog, kuv xav kom koj paub txog peb cov ntawv xeem ntsuam xyuas (MAP) rau lej thiab nyeem ntawv (Math and Reading assessments). Cov ntawv xeem no yuav yog thawj lub caij nyoog uas yuav qhia rau peb paub hais tias peb cov tub ntxhais paub ntau npaum licas. Tus ntawv xeem (MAP computerized test) nyob rau hauv cov tshuab fai fab no ntsuam xyuas hais tias peb cov tub ntxhais kawm ntawv paub ntau npaum licas thiab yuav qhia rau peb kom peb paub npaj kev kawm ntxiv licas rau lawv yav tom ntej. Thov saib cov caij nyoog hauv qab no, thiab nco ntsoov hais qhia kom koj tus tub ntxhais txhaj nws lub tshuab fai fab (Chromebook) kom puv rau txhua txhua hnub, thiab txhaj rau thaum lub sijhawm xeem ntawv. Cov tub ntxhais tau npaj ib lub mloog pob ntseg yog hais tias lawv xav siv lub tshuab ntau ntawv hais lus (text-to-speech) rau thaum lub caij xeem tus ntawv no

Xeev Minnesota Tus Ntawm Xeem (MCA)

Kuv xav hais qhia kom koj paub txog tus ntawm xeem nyob rau hauv xeev Minnesota uas tab tom yuav muaj xeem tuaj tom ntej no rau cov Lej (Math), Ntawv Nyeem (Reading), thiab Kev Kawm Txawj Ntse (Science). Cov ntaub ntawv xeem ntawm no yog ib tus ntawv xeem qhia tau hais tias peb cov tub ntxhais kawm ntawv no paub npaum licas. Tus ntawv xeem Minnesota Comprehensive Assessment (MCA) no yog ib tug ntawv xeem nyob rau hauv tshuab faifab (computerized test) soj ntsuam hais tias cov tub ntxhais kawm ntawv paub npaum licas thiab qhia tau rau peb txog lawv no yuav npaj kawm tau dabtsi rau yav tom ntej no. Thov mus saib xyuas cov caij nyoog nyob rau hauv qab no, thiab hais kom koj tus tub ntxhais kawm ntawv npaj nqa lawv lub tshuab faifab (Chromebook) tuaj tom tsev kawm ntawv txhua hnub, thiab nqa tuaj rau lub sijhawm muaj xeem ntawv. Peb txhawb cov tub ntxhais kawm ntawv kom nqa ib lub mloog pob ntseg tuaj siv yog lawv xav siv rau qhov ntau ntawv tawm hais lus (text-to-speech) thaum xeem tus ntawv ntawd.

Big picture

Txoj Cai Tshiab Saib Xyuas Txhais Tos Qhua (New Visitor Management System)

Txhua hnub, peb lub homphiaj yog los npaj kom muaj kev nyab xeeb rau ntawm txoj kev kawm thiab thaj tsam ua laj kam rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov ua hauj lwm txhua tus. Raw li qhov kev txhawb rau lub homphiaj no, peb cheebtsam tsev kawm ntawv thiaj li yuav pib siv txoj kev txais tos qhua tshiab thiab kev pab zog dawb (volunteer management system), uas hu ua RAPTOR. Peb yuav siv qhov kev txais tos qhua no rau txhua lub sijhawm thaum duab hnub kawm ntawv.


Yuav npaj licas tos koj

· Thaum koj tuaj txog tom tsev kawm ntawv nyob rau nruab hnub, peb yuav nug kom koj muab ib daim npav muaj duab rau peb. Peb yuav muab koj daim npav luam rau lub tshuab, thiab peb yuav muab ib daim ntawv sau koj lub npe rau koj coj thaum lub sijhawm koj nyob xyuas rau hauv tsev kawm ntawv. Yog koj xav kawm ntxiv txog qhov khaw cov ntaub ntawv no, thov mus nias saib tau rau ntawm no (click here).

· Peb thov koj ua siab ntev rau thawj zaug koj lub siv lub RAPTOR system no. Yog koj tuaj ntau zaus lawm, koj yuav luam tau koj daim npav tsav tsheb yooj yim lossis lwm daim npav xwb los tau lawm. Nrhiav daim paib nyeem hais tias, “Visitor Self Check-in.”

· Yog koj nqa khoom tuaj rau koj tus tub/ntxhais ntawm hoobkas xwb thiab tsis nkag mus rau hauv tsev kawm ntawv, koj yuav tsis tau sau npe siv qhov kev tos txais qhua no.

Yog Koj Tsis Tau Pom!

Yog Hais Tias Koj Tsis Tau Pom!

Nyob zoo, North View Cov Pej Xeem Zej Zog! Lub hlis no, peb tau sau ib daim ntawv xov xwm ntxiv (newsletter) uas muaj kev lom zem thiab xov peb xav hais tias koj yuav tsaus siab rau. Thov qhia rau peb paub yog hais tias koj muaj tswv yim pab rau lub hli tuaj tom ntej no. Mus raw qab rau hauv qab no ntawm los lus hais tias (check out) rau lub hli no cov ntawv xov xwm ntawm tsev kawm ntawv North View News.

Get Your NVMS Gear

Peb Kev Cog tseg:

 • Peb, uas yog cov tub txib ua hauj lwm nyob rau hauv North View tsev kawm ntawv, tau cog tseg ua…

  • · Kom muaj kev sib tw ntawm txoj kev kawm kom qhib kev rau tej yam uas nyob rau hauv peb lub neej, kom muaj kev txuas lus, muaj kev sib to taub txog lwm haiv neeg, thiab muaj ceem.
  • · Kom muaj nuj nqis, muaj kev txhawb siab, thiab kom muaj kev nyab xeeb rau ntawm thaj tsam txhawb rau tag nrho txhua tub menyuam, thiab tsom rau cov menyuam lub dag zog.
  • · Ntxiv rau ntawm tej ntaub ntawv kawm tshawb fawb uas qhia tau zoo thiab kev qhia uas kom kawm tau zoo thiab pab txhawb tau txhua tus menyuam qhov kev xav, txhawb kom cov menyuam kawm kom cuag qhov npaj tseg, thiab pab txhawb cov menyuam lawv qhov kev loj hlob.
  • · Koom nrog qhov kev cob qhia rau cov tub txib ua hauj lwm kom lawv paub txog peb cov tub ntxhais kawm ntawv haiv neeg txoj kev xav, tw peb txoj kev xaiv neeg, thiab txog cov kev kawm uas txhawb rau peb cov tub ntxhais kev kawm haiv neeg.
  • · Kom muaj kev koom tes txog ntawm kev sib txhawb nrog rau tag nrho koog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog kom muaj kev txhawb siab qhib rau txhua yam kev koom tes, kev sib txuas lus, thiab kev siv tau txhua yam.
  • · Kom muaj qauv taug thiab siv tau rau txhua hnub nrog ntau txheej txheem kev nyeem ntawv thiab sau ntawv nyob rau hauv cov chav kawm.
  • · Txais lub luag hauj lwm rau txhua tus tub ntxhais kev kawm vam meej thiab ua kev zoo siab uas yog vam meej nrog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog.

Peb Zees Muag!

Peb npaj tes cog kom cov tub ntxhais txoj kev kawm hauv lawv lub neej kom muaj qhov zoo tshaj rau yav tom ntej.

Txog kuv tus kheej

Xyoo nov yog xyoo ob ntawm kuv khiav tes dej num txhawb ua tus thawj xib fwb ntawm North View Middle School. Ua ntej yuav tuaj ua hauj lwm hauv North View tsev kawm ntawv, ib feem loj ntawm kuv lub luag hauj lwm yog nyob nrog Osseo Area cov tsev kawm ntawv, rau xyoo uas yog siv sijhawm ua tus loo ntawm tus thawj xib fwb nyob rau hauv Osseo Senior High tsev kawm ntawv. Ua ntej ntawd, kuv siv sijhawm ua ib tug thawj qhia (Dean of students) txhawb rau cov menyuam kawm ntawv nyob rau tom Richfield tsev kawm ntawv qib siab High School thiab nrog rau cov xib fwb qib nrab Middle School uas qhia kev kawm txawj nce theem nrab (Science), thiab ua ib tug thawj qhia (Dean of students) daws teeb meem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv. Thaum tseem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv, kuv siv tau li tsib lub xyoo uas zoo kawg nkaus qhia kev txawj ntse theem nrab (Science) nyob tom Lincoln Zej Zog Tsev Kawm Ntawv thiab Anishanabe Academy mus rau qib rau, xya, thiab yim thiab ob xyoo qhia ntawv kawm thiab daws teeb meem raws li tus thawj qhia (Dean). Kuv yav ua hauj lwm dhau los tau puab kuv qhov kev ntseeg thiab kev xav ntawm txoj kev kawm ntawv. Rau kuv, tsev kawm ntawv yuav tsum muaj ib feem rau ntawm lub zej zog lawv txhawb. Thiab lawv yuav tsum ntsia ntsoov qhov kev npaj tsegrau cov menyuam kev kawm, thiab los ntawm kev tsim muaj raw li, thiab kev xyaum qhia tau zoo, muab kev txawj ntse rau cov menyuam, kev kawm txuj ci thiab muaj kev peev xwm ua kom tau zoo dhau li kev npaj tseg.