Me Gusta, No Me Gusta

Laine Garceron

Me gusta escuchar musica.
Me gusta dibujar.
Me gusta usar la computadora.
Big image
No me gusta correr.
Big image
No me gusta leer magazines.
Big image