QRPT-תלמידים יוצרים שילוט עירוני

גן החקלאים

הסבר

אנו הילדים אוהבים לשחק בגן החקלאים אחרי בית הספר ואחר הצהרים בגינה יש משחקים ספריה ביצה וכלי חקלאות.