Работни материали по английски език

за 2, 3 и 4 клас

Електронни образователни ресурси по АЕ

Електронните ресурси са изработени от мен (авторски) или подбрани от Интернет по теми и трудност, в зависимост от образователните нужди по АЕ на моите ученици. Те ще подпомогнат тяхното учене с разбиране и ще направят обучението им по английски език пъстро и забавно.

Азбука English Alphabet

Лични местоимения (Personal pronouns)

Спомагателен глагол 'съм (to be)

Притежателни прилагателни (Possessive adjectives)

Parts of the body

Притежателни местоимения (Possessive pronouns)

this is / these are

this, that, these, those

can / can't

must / mustn't

Colours

School things

Ordinal numbers

Cardinal numbers

Present Simple tense

Present Continuous tense

Past Simple tense

Future Simple tense

The House

Furniture

Greetings

The time

The weather

Food

Daily routines

Clothes

have got / has got

Росица Атанасова - Минева

Учител по АЕ в начален етап - Пето основно училище "Митьо Станев", Стара Загора