Kev Tshaj Tawm

Nyob Zoo,


Kuv sau ntawv tuaj cuag koj hnub no kom koj paub txog tej yam tshiab peb muaj, thiab kom paub txog cov tes dej num uas peb tau ua tiav los txhawb rau peb cov tub ntxhais lub neej nyob rau hauv Tsev Kawm Ntawv North View Middle School. Cov xov tshiab nyob rau lub hlis no month's update muaj xov txog peb cov homphiaj kev kawm cob qhia thiab kev kawm vam meej, tej kev kawm txuj ci uas twb tau siv los mus ncav cuag cov homphiaj lawm, thiab tej kev kawm txheej txheem tabtom npaj los mus ncav kom cuag cov homphiaj no. Cov xov nyob rau lub hlis no month’s issue peb yuav txhawb rau:

 • Xov xwm txog cov qhabnia txog nrab Trimester thiab rooj sibtham rau cov niamtxiv thiab cov xibfwb.
 • Lus teb rov qab los ntawm peb ib tug khub pej xeem zej zog.
 • Xov xwm pab txhawb rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab koj tsev neeg.
 • Xov xwm txog kev mus kawm ntawv.
 • Yuav hu rau leej twg txog kev txhawb pab.

Yog koj muaj lus nug txog ib yam dabtsi nyob rau hauv lub Tsev Kawm Ntawv North View Middle School, thov txuas tau nrog kuv ntawm no (here). Koj tos raw kuv qab tau rau cov xov tshiab rau ntawm no tibyam @NVMSPrincipal lossis nyiam peb qhov Facebook page.

Spring Conferences

Rov qab hais kom koj nco hais tias, peb yuav muab lub rooj niamtxiv sibtham nrog cov xibfwb nyob rau hnub Thursday, lub 4 hlis ntuj tim 23 hloov mus rau hnub Thursday, lub 4 hlis ntuj tim 30 lawm. Lub rooj sibtham no tseem ntsib lub caij nyoog li qub xws li thaum 3 teev txog rau 7 yav tsaus ntuj. Txhuas tus tub ntxhais yuav tau txais xov los ntawm lawv tus xibfwb uas qhia ntawv rau chav Advisory rau lub lim piam no txog cov caijnyoog kev sibtham. Qhov kev yuav sibtham li ntawm 15 natis no koj yuav tau teem mus sib ntshib sibtham nrog cov xibfwb nyob rau hauv online hu ua Google Meets, ntshe tsuas yog koj ho xav tham nyob rau hauv xov tooj xwb. Txuas ntxiv ntawm no yog, xav qhia koj paub txog koj tus menyuam cov qhabnia, thiab koj yuav tau txais xov ntxiv hais txog nws kev koom tes npaum licas nyob rau hauv online Schoology, thiab lwm cov xov ntxiv los ntawm lwm cov xibfwb qhia ntawv. Yog hais tias koj xav txuas lus ntxiv nrog lwm cov xibfwb thiab no ces koj teem sijhawm nrog lawv tau rau lub sijhawm ntawm no tibyam. Kuv vam hais tias koj yuav noj qab nyob zoo.

COV QHABNIA TXOG NRAB

Cov qhabnia txog nrab ntawm ib lub Trimester (Mid Trimester grades) yuav muaj tso tawm rau hnub Monday, lub 4 hlis ntuj tim 27. Thov nkag mus xyuas koj tus tub ntxhais cov qhabnia tau txais nyob rau hauv ParentVUE. Qhov kawg no, kuv xav txhawb koj kom koj mus tshawb xyuas cov xov tshiab seb muaj dabtsi tshwmsim thiab hwm txog qhov kev kawm ntawv nyob rau tom vaj tom tsev thiab txog tus kabmob (COVID-19) nias tau rau ntawm no here. Qhov ntawm no yuav coj koj mus rau cheebtsam tsev kawm ntawv cov xov uas nyuam qhuav tawm tshiab.

NTAWV SOJ NTSUAM RAU COV TUB NTXHAIS KAWM NTAWV

Lub Koom Haum Brooklyn Bridge Alliance thiab lub zej zog City of Brooklyn Park xav hnov txog cov hluas nyob rau hauv lub zej zog Brooklyn Park thiab Brooklyn Center. Thov nkag mus siv rau ntawm kis (link) pom no los qhia rau koj tus tub ntxhais lawv qhov kev xav txog ntawm cov hluas kev xav tau txog ntawm tus kabmob COVID-19 no. Cov xov no yuav pab tau cov thawj coj kom lawv muaj kev tau taub hais tias yuav pab cov tsev neeg rau thaum tej lub sijhawm muaj kev cov nyom.

Tub Ntxhais Kev Cuv Npe Tuaj Kawm Ntawv

Raw li cheebtsam tsev kawm ntawv tus qauv kev kawm (flex learning plan), tag nrog cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau koom nrog rau qhov kev kawm hauv tsev online (virtual instruction) uas muaj qhia los ntawm cov xibfwb cov chav kawm cob qhia rau txhua hnub. Qhov ntawm no yuav ua tau los ntawm kev siv xov tooj lossis siv Schoology kev sibtham lossis Google Meets (Google kev sibntsib li chav kawm sibntsib), thiab lwm yam.


Qhov ntawm no tsis tas yuav ntsib ib leeg nrog ib leeg thiab tsis tas yuav tau kawm ua ke nrog lawv tus xibfwb ib yam li chav kawm nyob rau hauv Google Meets raw li sijhawm teem tseg.

Yog hais tias koj tus menyuam yuav koom tsis tau kawm txhua hnub vim hais tais nws muaj mob lossis rau lwm yam teeb meem. Thov nco ntsoov hu tuaj rau tsev kawm ntawv nrog rau yog vim licas nws koom tsis tau nrog qhov kev kawm no. Koj txoj kev hu tuaj no yuav pab kom peb cov xibfwb tsis tau hu tuaj nug koj txog hais tias yog vim licas nws tsis koon nrog qhov kev kawm no. Peb thov ua koj tsaug rau koj txoj kev hu tuaj rau peb nruab nrab ntawm lub sijhawm 7:30 teev txog rau 9:30 teev sawv

Xov Xwm Txhawb Rau Kev Pab Cuam

Nias qhov no link los kawm ntawv txog cov xov xwm txhawb rau ntau yam kev pab cuam uas muaj pab rau koj thiab koj tsev neeg.

Kev Pab Cuam Txhawb Rau Sab Tshuab Faifab (Technology)

Schoology, SeeSaw, and Google Meet cov nyob rau ntawm no yog ib cov kev pab cuam los ntawm cheebtsam kev kawm-txhawb rau sab kev sib txuas lus kev txuj ci.

Some tips for parents as students begin distance learning

Hu rau leej twg rau qhov kev txhawb pab.

Kev Txhawb rau sab Internet: Kev pab txhawb rau cov tsev neeg uas tsis muaj internet nyob rau hauv vajtse, yuav nrhiav tau rau ntawm no. Tsis tag li ntawd, peb yuav muaj tso tawm ib cov kev pab cuam ntxiv rau thaum lawv muaj qhib tawm txog cov kab mob COVID-19 rau ntawm ib cag cheebtsam tshooj website.


Kev Txhawb rau sab Technology : Yog koj xav tau kev pab txhawb rau tej yam teebmeem muaj txog rau ntawm cheebtsam kev kawm txhawb rau kev siv technology kev pab cuam no, muaj cov neeg ua haujlwm txhawb pab rau qhov technology no yuav qhib pab tau rau koj thaum lub caijnyoog pib 7 teev sawv ntxov txog rau 4 teev tavsu, Monday txog Friday. Peb xav kom koj email tuaj rau ntawm tus email h elp@district279.org, tabsis koj xav hu tuaj los yeej tau rau ntawm tus xov tooj no 763-391-7180.

Kev Cob Qhia Rau Ntawm Sab Txhawb Rau Cov Kev Pab Cuam.

Tsom Txhua Yam

Cov kev cob qhia ntawv txhawb rau tom North View Middle Tsev Kawm Ntawv yog ib txoj kev kawm txhawb rau txhua yam kev kawm cob qhia pab rau cov tub ntxhais kom lawv kawm ntawv tau vam meej rau lub xyoo no xaus. Cov kev kawm cob qhia no muaj txhawb qhia ua lej(Math), kev kawm txawj ntse (Science), kev kawm rau pej xeem zej zog/kev noj haus (Social Studies), thaib kev kawm lus Askiv (English Language Arts).


Kev sib ntsib rau hauv online (GoogleMeets). Tag nrog cov kev txhawb pab no dawb xwb rau North View Middle Tsev Kawm Ntawv cov tub ntxhais thiab yuav pib los rau hnub Wednesday, lub 4 hlis ntuj tim 15 no. Nias ntawm no. Coj koj mus rau ntawm cov kev pab cuam pab txhawb no.


Cov Lus Nug Ntau Zaus (FAQ)

Lus Nug: Xibfwb lub caijnyoog thiab North View Tsev Kawm Ntawv kev cob qhia kev kawm yog txawv licas?

Lus Teb: Xibfwb lub caijnyoog yog thaum cov tub ntxhais kawm ntawv sib ntsib nrog tus xibfwb sibtham txog cov ntaub ntawv kawm nyob rau hauv online. Cov xibfwb tsaj tawm lawv cov sijhawm yog licas thiab muab tso rau hauv Schoology. North View Tsev Kawm Ntawv kev txhawb cob qhia, txawm li cas los xij, yog ib sijhawm pab cuam kev kawm muaj los ntawm North View Tsev Kawm Ntawv cov neeg ua haujlwm pabcuam pab tshawb qhia thiab coj pab nrhiav cov kev kawm kom cov tub ntxhais kev kawm muaj kev vam meej.

Get Your NVMS Gear

Peb Kev Cog tseg:

 • Peb, uas yog cov tub txib ua hauj lwm nyob rau hauv North View tsev kawm ntawv, tau cog tseg ua…

  • Kom muaj kev sib tw ntawm txoj kev kawm kom qhib kev rau tej yam uas nyob rau hauv peb lub neej, kom muaj kev txuas lus, muaj kev sib to taub txog lwm haiv neeg, thiab muaj ceem.
  • Kom muaj nuj nqis, muaj kev txhawb siab, thiab kom muaj kev nyab xeeb rau ntawm thaj tsam txhawb rau tag nrho txhua tub menyuam, thiab tsom rau cov menyuam lub dag zog.
  • Ntxiv rau ntawm tej ntaub ntawv kawm tshawb fawb uas qhia tau zoo thiab kev qhia uas kom kawm tau zoo thiab pab txhawb tau txhua tus menyuam qhov kev xav, txhawb kom cov menyuam kawm kom cuag qhov npaj tseg, thiab pab txhawb cov menyuam lawv qhov kev loj hlob.
  • Koom nrog qhov kev cob qhia rau cov tub txib ua hauj lwm kom lawv paub txog peb cov tub ntxhais kawm ntawv haiv neeg txoj kev xav, tw peb txoj kev xaiv neeg, thiab txog cov kev kawm uas txhawb rau peb cov tub ntxhais kev kawm haiv neeg.
  • Kom muaj kev koom tes txog ntawm kev sib txhawb nrog rau tag nrho koog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog kom muaj kev txhawb siab qhib rau txhua yam kev koom tes, kev sib txuas lus, thiab kev siv tau txhua yam.
  • Kom muaj qauv taug thiab siv tau rau txhua hnub nrog ntau txheej txheem kev nyeem ntawv thiab sau ntawv nyob rau hauv cov chav kawm.
  • Txais lub luag hauj lwm rau txhua tus tub ntxhais kev kawm vam meej thiab ua kev zoo siab uas yog vam meej nrog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog.

Peb Zees Muag!

Peb npaj tes cog kom cov tub ntxhais txoj kev kawm hauv lawv lub neej kom muaj qhov zoo tshaj rau yav tom ntej.

Txog kuv tus kheej.

Xyoo nov yog xyoo thib rauntawm kuv khiav tes dej num txhawb ua tus thawj xib fwb ntawm North View Middle School. Ua ntej yuav tuaj ua hauj lwm hauv North View tsev kawm ntawv, ib feem loj ntawm kuv lub luag hauj lwm yog nyob nrog Osseo Area cov tsev kawm ntawv, rau xyoo uas yog siv sijhawm ua tus loo ntawm tus thawj xib fwb nyob rau hauv Osseo Senior High tsev kawm ntawv. Ua ntej ntawd, kuv siv sijhawm ua ib tug thawj qhia (Dean of students) txhawb rau cov menyuam kawm ntawv nyob rau tom Richfield tsev kawm ntawv qib siab High School thiab nrog rau cov xib fwb qib nrab Middle School uas qhia kev kawm txawj nce theem nrab (Science), thiab ua ib tug thawj qhia (Dean of students) daws teeb meem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv.


Thaum tseem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv, kuv siv tau li tsib lub xyoo uas zoo kawg nkaus qhia kev txawj ntse theem nrab (Science) nyob tom Lincoln Zej Zog Tsev Kawm Ntawv thiab Anishanabe Academy mus rau qib rau, xya, thiab yim thiab ob xyoo qhia ntawv kawm thiab daws teeb meem raws li tus thawj qhia (Dean). Kuv yav ua hauj lwm dhau los tau puab kuv qhov kev ntseeg thiab kev xav ntawm txoj kev kawm ntawv. Rau kuv, tsev kawm ntawv yuav tsum muaj ib feem rau ntawm lub zej zog lawv txhawb. Thiab lawv yuav tsum ntsia ntsoov qhov kev npaj tsegrau cov menyuam kev kawm, thiab los ntawm kev tsim muaj raw li, thiab kev xyaum qhia tau zoo, muab kev txawj ntse rau cov menyuam, kev kawm txuj ci thiab muaj kev peev xwm ua kom tau zoo dhau li kev npaj tseg.


Yog tias koj xav tau txuas nrog kuv thov nias ntawm no. Kuv xav hnov ​​los ntawm koj!