De gemeente Zwolle in 2030

Overheid 2030 - Innovatief organiseren

Zwolle in 2015

De samenleving verandert in een hoog tempo, wat samen gaat met veel nieuwe trends en ontwikkelingen. Trends en ontwikkelingen die momenteel een belangrijke rol spelen voor de gemeente Zwolle zijn de leegstandsproblematiek in de binnenstad, de veranderde wensen en behoeften van burgers, ander consumentengedrag en de overgang van verzorgingsstaat naar een netwerksamenleving.


Mede door deze ontwikkelingen heeft de gemeente Zwolle een visie geschreven voor de binnenstad van Zwolle. De gemeente wil graag in samenwerking met haar stakeholders een duidelijke breed dragende visie creëren voor de binnenstad van Zwolle in 2030. Dit houdt in dat de gemeente samen met haar stakeholders zoekende is welke rol zij in 2030 in moet gaan nemen.


Zwolle geeft zelf de volgende quote als leidend aan: "We willen een professionele, betrouwbare en ambitieuze overheid zijn die meedenkt, transparant werkt en de kracht van andere partners gebruikt om haar doel te bereiken en daarmee midden in de samenleving staat."

Mindmap 2015

Bij het visualiseren van het netwerk van de binnenstad van Zwolle in 2016, is naar voren gekomen dat er sprake is van chaotische verbindingen(uitbreiden). waarom chaotisch?

Big image

Gemeente

In bovenstaande mindmap is te zien dat er een verbinding is tussen het college van B&W, de ambtelijke organisatie en de burgerparticipatie. Het blijkt dat het contact tussen de gemeenteraad en ambtenaren verloopt via de gemeentesecretaris, er is dus geen sprake van rechtstreeks contact.

Burgerparticipatie

Het netwerk burgerparticipatie staat in een één richtingslijn naar de stakeholders toe, deze verbinding is niet wederkerig. Dit komt omdat de burgers niet weten bij wie ze terecht kunnen voor een burgerinitiatief of een vraag. Daarnaast proberen ambtenaren burgerparticipatie te stimuleren, door zelf ideeën bij burgers aan te wakkeren. Deze streep is eenzijdig gezet, omdat burgers niet of nauwelijks zelf met ideeën komen.

Stakeholders netwerk

Binnen het stakeholdersnetwerk is er geen eenduidigheid en fungeren de netwerken in losstaande verbindingen met elkaar. Er is zodoende geen sprake van kennisuitwisselingen en er wordt geen gebruik gemaakt van elkaars capaciteiten. Wanneer één van de stakeholder een idee heeft en hierbij een initiatief neemt, stapt vaak naar de een persoon binnen de gemeente waar zij al vaker contact mee hebben gehad. Verder is er onvoldoende contact met alle stakeholders vanuit de gemeente.


Ook is er weinig contact tussen de stakeholders. Door het gebrek aan contact met de stakeholders ontstaat er een chaos en is er geen sprake van onderlinge samenwerking.

Economisch netwerk

Uit onderzoek blijkt dat er in 2016 te veel gefocust wordt op het economisch netwerk. Het beleid van de gemeente Zwolle is tevens vooral economisch gericht. De binnenstad van Zwolle is vooral eenzijdig en maakt zij onvoldoende gebruik van haar rijke, culturele historie.

Dynamiek

In de toekomst zal elke stakeholdersgroep één stem krijgen. Daarnaast is het de bedoeling dat de opstelling van de gemeente laagdrempelig wordt gemaakt. De ambtenaar moet meer erkent worden voor zijn kennis en worden erkent als professional. Verder moet er binnen de gemeente een gedeelde visie ontstaan van hoe de binnenstad eruit moet zien.

Zwolle in 2030

De in de inleiding genoemde doelstelling komt in 2015 niet tot zijn recht en overheid 2030 streeft naar een structurele oplossing waar burgerparticipatie optimaal van de grond komt. Daarom is het volgende organogram bedacht.
Big image

Realisatoren

De voormalig bekende ambtenaar wordt in 2030 veranderd in een realisator. Deze hebben een uitvoerende taak binnen de gemeente. Daarnaast is er nieuwe eis dat realisatoren woonachtig zijn binnen de gemeente Zwolle.


  • Maken beslissingen over onderwerpen met een looptijd tot en met twee jaar.
  • Professioneel en deskundig op hun eigen vakgebiedInspirators

In 2030 komt er een onafhankelijke partij bij, die de belangen van de stakeholdergroepen vertegenwoordigd. Verder dient de inspirator als aanspreekpunt voor alle netwerken.


  • Behartigd belangen stakeholders
  • Adviseren stakeholders bij zaken bij de gemeente
  • Gaat mee met stakeholders naar gesprekken met de realisatorsBurgerlijke visiegroep

In 2030 zal de gemeenteraad verdwijnen; zij fungeert onvoldoende binnen de inrichting en heeft voornamelijk een remmende functie. Daarbij wordt het college van B&W vervangen door de burgerlijke visiegroep welke taken van zowel de gemeenteraad als het college van B&W op zich zal nemen.


  • Budgetten vast stellen voor iedere stakeholdergroep
  • Opstellen van een visie voor de binnenstad
  • Voormalige taken van B&W en gemeenteraad

Cultureel netwerk

Zwolle in 2030 wordt een binnenstad met karakter. In 2030 fungeert alles ter verbetering van de culturele binnenstad. Voor bewoners en bezoekers zal er een verscheidenheid zijn van activiteiten in de binnenstad. Er wordt een huiskamer gevoel gecreëerd en Stakeholders werken goed samen om de consument en de burgers te voorzien van vermaak, plezier en ontspanning. Er zullen evenementen worden georganiseerd op initiatief van de stakeholders.


Het netwerk van de binnenstad van Zwolle wordt eenduidig en overzichtelijk. Er ontstaan kortere lijnen tussen de gemeente en de stakeholders, hierdoor kan de culturele binnenstad op bloeien en kan de gemeente een participerende houding aannemen!

Beoordelingsformulier Overheid 2030

Voor het beoordelingsformulier kunt u klikken op de onderstaande link. Graag deze in te vullen voor 6 januari 2016.