ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1ο Κριτήριο Ισότητας

Δυο τρίγωνα που έχουν 2 πλευρές ίσες και την περιεχόμενη γωνία τους ίση είναι ίσα.
Big image

2ο Κριτήριο Ισότητας

Δυο τρίγωνα που έχουν 1 πλευρά ίση και τις προσκειμενές σ' αυτή γωνίες ίσες είναι ίσα.

Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές

Big image

Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές