Aantrekkelijker ondernemersklimaat

Ondernemers in Zwolle zijn afhankelijk van de gemeente

Doet de gemeente wel genoeg?

Wij willen dat Zwolle een bruisende stad wordt, met veel ondernemers en veel toeristen. Zwolle moet meer bezoekers en meer ondernemers trekken, want echt pakkend is de naam Zwolle nog niet voor buitenstaanders. Veel lege panden, uitgestorven winkelstraten op zondag en gezamenlijke initiatieven van ondernemers komen niet van de grond. Waar ligt het aan? Is Zwolle geen aantrekkelijke stad voor bezoekers en ondernemers? Doet de gemeente wel genoeg om ook daadwerkelijk een bruisende stad te kunnen zijn? Wij hebben het ondernemersklimaat en de rol van de gemeente hierin eens flink aan de tand gevoeld en nemen u graag daarin mee in deze flyer.


Voordat we het over de binnenstad gaan hebben, willen wij de mooie stad Zwolle eerst kort introduceren aan de hand van het onderstaande filmpje.

Zwolle, mijn stad

Het ondernemersklimaat in kaart

Ondernemers en hun onderneming worden beïnvloed door externe partijen en omgevingsfactoren. Door de dynamiek tussen de diverse netwerken waarin een onderneming moet functioneren inzichtelijk te maken, kunnen wij de gemeente van advies voorzien met betrekking tot de volgende vraag:


‘Op welke wijze kan de gemeente Zwolle het ondernemersklimaat positief beïnvloeden door te anticiperen op de trends en ontwikkelingen in de binnenstad van Zwolle voor 2030?’


In onderstaande mindmap is deze omgeving in kaart gebracht. Het geeft inzicht in de dynamiek en intensiviteit tussen de diverse netwerken die invloed hebben op het ondernemersklimaat in de binnenstad van Zwolle. In deze mindmap geldt: de dikte van de lijn geeft de mate van invloed weer. Aan de hand hiervan adviseren wij de gemeente over het aantrekkelijker maken van het ondernemersklimaat.

Big image

Belangrijkste netwerken en factoren

Bij het analyseren van deze mindmap komt naar voren dat het ondernemersklimaat gevormd wordt door twee belangrijke netwerken en/of factoren: het handelsklimaat en de invloed vanuit de gemeente Zwolle.


Het handelsklimaat behoort tot het DNA van Zwolle en typeert daarmee de stad en de gedachte van het ondernemerschap. Het handelsklimaat kenmerkt zich door de continue behoefte aan samenwerking en het handeldrijven door ondernemers. Deze gedachte vindt zijn oorsprong in het ontstaan van de stad Zwolle, in de Middeleeuwen, en bepaalt daarmee voor een groot deel het handelsklimaat van de binnenstad.


De gemeente Zwolle neemt daarnaast een invloedrijke rol op zich binnen het Zwolse ondernemersklimaat en is daarmee in deze mindmap een zogenaamde hub en spin in het web. Daaruit blijkt dat de gemeente met veel partijen is verbonden. Gezamenlijk heeft dit een invloed op het gevoerde beleid. Via twee connecties oefent de gemeente invloed uit op het ondernemersklimaat:


Enerzijds heeft zij invloed op het handelsklimaat, met betrekking tot het verlenen van subsidies en het faciliteren van communicatie tussen meerdere partijen die betrokken zijn. Anderzijds heeft zij een directe invloed op het ondernemersklimaat. Hier liggen vooral de politieke invloeden aan ten grondslag, die van groot belang zijn op de gemeente en daarmee het ondernemersklimaat. De Zwolse gemeenschap en haar politieke voorkeur heeft een dusdanig grote invloed op de politieke organisatie van de gemeente, dat hiermee het ondernemersklimaat wordt gehinderd. Denk hier bijvoorbeeld aan de strakke regulering van openingstijden voor horecaondernemers.


'Sluiten de clubs al om 03.00? Waarom zou ik dan in Zwolle uitgaan?'

Big image

Dynamiek die kan bijdragen aan een aantrekkelijker ondernemersklimaat

  • Grotere invloed van de ondernemers op het gemeentebeleid

Opvallend is dat juist de partijen die heel dichtbij het ondernemen staan, de belangenpartijen en uiteraard de ondernemers zelf, een geringe invloed hebben op de gemeente en het gevoerde beleid. Door deze partijen in de toekomst meer bij te betrekken, kan er beter op de wensen en behoeften van ondernemers worden ingespeeld. Op deze manier kan Zwolle een aantrekkelijker ondernemersklimaat bieden.


  • Faciliteren communicatie ondernemers/belangenpartijen/politiek

Uit onderzoek is gebleken dat er te weinig afstemming, communicatie en samenwerking is tussen verschillende betrokken partijen. Dat is nu juist iets waar Zwolle voor hoort te staan. Ondernemers en overheid werken veelal langs elkaar heen. Dit leidt bijvoorbeeld tot magere koopzondagen met weinig publiek en geopende winkels.


  • Minder laten leiden door politieke invloeden en Zwolse gemeenschap

Uit onderzoek is gebleken dat strakke regulering ondernemers hindert in hun ondernemerschap. Er zijn al tijden strakke openings- en sluitingstijden, waardoor ondernemers beperkt worden in hun mogelijkheden, terwijl er juist behoefte is voor meer vrijheid. Langere openingstijden in de nacht leidt bijvoorbeeld tot een bruisender nachtleven, maar voorlopig wil de gemeente daar nog niet aan.


  • Aanstellen van een CityManager

Door een extra partij aan het netwerk toe te voegen, die met meerdere partijen samenwerkt en ook een daadwerkelijke invloed kan uitoefenen, kan er betere afstemming plaatsvinden. Daarnaast is een CityManager betrokken bij het ondernemerschap, in tegenstelling tot de politieke organisatie van de gemeente. Zij is enkel een regelgevend orgaan.

Advies

Om het ondernemersklimaat positief te kunnen beïnvloeden, is er voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd. Samenwerking is toch de basis van het handelsklimaat? Daar moet wat aan gedaan worden! Het blijkt hier namelijk nogal aan te schorten. Veel te weinig afstemming, onvoldoende communicatie en niet alle partijen worden erbij betrokken. Betrokkenheid is juist een kernwoord om tot goede afstemming en regulering te komen!


Een CityManager aanstellen, die weet wat er ter plaatse gebeurt en waar de ondernemers behoefte aan hebben, is hierbinnen een oplossing. De mindmap zou dus nog moeten worden aangevuld met andere schakels en sommige verbindingen dienen veranderd te worden, of juist geïntensiveerd. Een intensievere samenwerking leidt tot een grotere invloed.


Tot slot moet de rol van de ondernemer in het hele proces meer naar voren komen. Zij zijn namelijk de partijen die in direct contact staan met het ondernemersklimaat!

Daarnaast zijn zij een visitekaartje voor de stad Zwolle, want lege panden zijn toch geen gezicht? Door technologisering zullen al steeds meer fysieke panden verdwijnen, waardoor er minder bezoekers naar Zwolle zullen komen om te shoppen. De gemeente weet dus wat haar te doen staat, als men écht de ambitie heeft om Zwolle een bruisende stad te laten zijn.