Werken in de Europese Unie

Door: Hasnain

Traditionele landbouw

Nu werkt een klein deel van de beroepsbevolking in de landbouw. In de rijke gebieden heeft de commerciële landbouw zich ontwikkeld, terwijl in de arme gebieden juist veel traditionele landbouw voorkomt.
Big image

Vestigingsplaatsfactoren

Vroeger vestigde de industrie zich bij de vindplaatsen van delfstoffen. Tegenwoordig zijn goede verkeersverbindingen, de nabijheid van grote steden, een goede arbeidsmarkt en de aanwezigheid van andere bedrijven belangrijker geworden. De vestigingsplaatsfactoren zijn veranderd.
Big image

Inertie

De bedrijven in de oude industrie gebieden reageren vertraagd op deze veranderde omstandigheden.
Big image

Footloose bedrijven

De dienstensector past zich sneller aan. Dat zijn vaak footloose bedrijven die makkelijk verhuisbaar zijn en zich dus steeds op de beste plaats kunne vestigen.
Big image

Spreiding

Als je de industrie en diensten bekijkt, kun je in de EU drie gebieden onderscheiden

1 Kerngebied: concentratie van industrie en diensten

2 Overgangszone

3 Periferie: Weinig of geen industrie en diensten; ongunstig voor bedrijfsvestigingen

Big image

Regionaal beleid

Door de verdergaande Europese integratie gaat er extra geld naar achtergebleven regio's in Europa. De EU wil met haar regionaal beleid de regionale ongelijkheden bestrijden.
Big image