Rose City Park Elementary School

Newsletter March 3rd, 2023

Một Cộng Đồng Học Tập Và Cùng Nhau Phát Triển

A Community Learning and Growing Together

Pictures of our West African drumming lunch time performance as part of our celebration of Black History Month. Hình ảnh buổi biểu diễn đánh trống Tây Phi vào giờ ăn trưa của chúng ta như một phần của lễ kỷ niệm Tháng Lịch sử Da Đen của chúng ta.

Message from Principal Bacon

March 3rd, 2023

Dear RCP Families,


As we transition from our month of inclusion and celebration of Black History Month, we welcome March, a month in which we will focus on courage and Women’s History Month as well as Developmental Disabilities Awareness Month. Our kick off assembly takes place on Wednesday, March 8th. Teachers will be focusing on our themes during the month of March. Please join us in discussing what it means to be courageous with your child. Whether it is saying stop being unkind to classmates or telling the truth when you make a mistake, we all can make a habit of being courageous each and every day. Our community and world need us all to be courageous.


Hope you all enjoyed the snow days and stayed safe. PTO is working to reschedule the Bystander Intervention Training originally scheduled for February 23rd. Please look for the new date coming out soon. This training is another opportunity to prepare ourselves to be courageous.


In Solidarity,


Principal Bacon


—----------------------------------------------------------------------


Ngày 3 tháng 3, năm 2023


Chào Các Gia Đình RCP,


Khi chúng ta chuyển từ tháng hòa nhập và kỷ niệm Tháng Lịch sử Người Da Đen, chúng ta chào đón Tháng Ba, tháng mà chúng ta sẽ tập trung vào tính can cảm và Tháng Lịch sử Phụ nữ cũng như Tháng Nhận thức về Khuyết tật Phát triển. Cuộc họp khởi động của chúng tôi sẽ diễn ra vào Thứ Tư, ngày 8 tháng Ba. Giáo viên sẽ tập trung vào các chủ đề của chúng tôi trong tháng ba. Hãy cùng chúng tôi thảo luận về ý nghĩa của tính can đảm với con em bạn. Cho dù đó là việc ngừng đối xử không tử tế với bạn học hay nói sự thật khi bạn làm lỗi, tất cả chúng ta đều có thể tạo thói quen can đảm mỗi ngày. Cộng đồng và thế giới của chúng ta cần tất cả chúng ta can đảm.


Hy vọng tất cả các bạn tận hưởng những ngày tuyết rơi và an toàn. PTO đang làm việc để lên lịch lại cho Khóa đào tạo về sự can thiệp của người ngoài cuộc dự kiến ​​ban đầu vào ngày 23 tháng 2. Vui lòng tìm ngày mới sắp diễn ra. Khóa đào tạo này là một cơ hội khác để chuẩn bị cho chúng ta trở nên can đảm.Trong Đoàn Kết


Hiệu Trưởng Bacon

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS and UPDATES THÔNG BÁO VÀ CẬP NHẬT QUAN TRỌNG

PHIẾU ĐẶT MUA NIÊN GIÁM YEARBOOK ORDER FORMS

Vui lòng kiểm tra ba lô học sinh của bạn để biết các mẫu đơn đặt mua cuốn niên giám và đặt mua ngay khi có thể bằng cách sử dụng mẫu đơn hoặc trực tuyến. Xem liên kết dưới đây để đặt mua trực tuyến.


Phiếu Đặt Mua Niên Giám 2022-2023


Please check your student’s backpacks for yearbook order forms and place your orders as soon as you can. You can do this using the form or online. See the link below to order online.


2022-2023 RCP Yearbook Online Order Form

RCP Site Council

RCP Site Council:

Meetings: Mondays 3:30-5:00: March 13th, April 10th, May 8th and June 5th.

Location: Room 215

Agenda and Minutes


Uỷ Ban Hội đồng RCP:

Các cuộc họp: Thứ Hai 3:30 - 5:00: 13 tháng 3, 10 tháng 4, 8 tháng 5 và 5 tháng 6.

Địa điểm: Phòng 215


Chương trình nghị sự và Biên bản

Nghệ thuật Art

Nghệ thuật: Hãy xem trang triển lãm RCP Art Gallery, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được thực hiện bởi các học sinh của chúng ta


Art: Check out RCP Art Gallery, you will be amazed to see the unique artworks that are done by our students.

Read for the Roses Đọc cho Hoa hồng


Đọc cho Hoa Hồng:


Cảm ơn PTO vì tất cả những nỗ lực của bạn với Đọc cho Hoa Hồng! Chúng ta đã có sự tham gia tuyệt vời trong năm nay ở tất cả các cấp lớp. Lần phát giải thưởng cuối cùng của chúng tôi là vào Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3, và các điểm cao nhất và độc giả của chúng ta sẽ được công bố vào tuần tới với các giải thưởng đặc biệt để theo dõi!


Read for the Roses:

Thank you PTO for all your hard work with Read for the Roses! We had great participation this year in all grade levels. Our final prize distribution was Friday, March 3rd, and our top grades and readers will be announced next week with special prizes to follow!

OBOB

What an amazing turn out we had this year for OBOB. 22 teams, 110 students, participated in the program this year, which is more than ever! We will hold our Final Four Battle on Wednesday, and the Final Battle on Thursday morning, March 9th. All students who participated in OBOB this year will be invited to come watch the finals!


Thật là một điều tuyệt vời mà chúng ta đã có trong năm nay đối với OBOB. 22 đội, 110 học sinh, đã tham gia chương trình năm nay, nhiều hơn bao giờ hết! Chúng tôi sẽ tổ chức Trận Đấu Tứ Kết vào thứ Tư và Trận Đấu Chung Kết vào sáng thứ Năm, ngày 9 tháng 3. Tất cả các học sinh đã tham gia OBOB năm nay sẽ được mời đến xem trận chung kết!


Vườn Garden

Grow Portland is starting our most ambitious garden rebuild yet at RCP! Please join us for our upcoming work parties on Saturday, March 11th from 9am-12pm.


Grow Portland đang bắt đầu xây dựng lại khu vườn đầy triển vọng nhất của chúng ta tại RCP! Vui lòng tham gia với chúng tôi cho các buổi làm vườn sắp tới của chúng ta vào Thứ Bảy, ngày 4 & 11 tháng 3, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa


Big picture
Big picture

Volunteer Opportunities Các cơ hội tình nguyện khác

Please find details here.


Vui lòng tìm chi tiết tại đây.


Mất và Tìm Thấy Lost and Found

Khu vực Mất và Tìm Thấy RCP đang tràn ngập các vật dụng. Vui lòng đến trường để kiểm tra xem vật dụng bị thất lạc của học sinh bạn có ở đó không. Hãy chắc chắn bạn ký tên tại văn phòng khi vào trường Cảm ơn!


Rose City Park Lost and Found is overflowing. Please come to school to check to see if your student’s missing item is there. Be sure to check in at the office. Thank you!
Parent Office Hours with the TAG Department/Giờ làm việc của Phụ huynh với Bộ phận TAG:

Ask questions and receive information related to TAG identification, services, processes, etc. We will meet on Zoom, 6:00-7:00 PM on 3/22/23, 4/26/23, and 5/31/23.

Zoom link for Parent Office Hours with the TAG Department


(TÀI NĂNG/NĂNG KHIẾU) Đặt câu hỏi và nhận thông tin liên quan đến nhận dạng TAG, dịch vụ, quy trình, v.v. Chúng ta sẽ gặp nhau trên Zoom, 6:00 - 7:00 TỐI vào ngày 3/22/23, 4/26/23 và 5/31/23.

Liên Kết Zoom cho Giờ làm việc của Phụ huynh với Bộ Phận TAG

Community Event

Big picture

Sự Kiện Sắp Tới/Upcoming Events:


 • Upcoming Events:


  • March 7th: Vietnamese Dual Language Immersion Prospective Parent Informational Meeting 6:30-7:30 pm Online: Zoom link

  • March 25th - April 2nd: Spring Break

  • April 10th: Teacher Planning Day = No School


  Những Sự Kiện Sắp Tới:  • Ngày 7 tháng 3: Họp thông tin dành cho phụ huynh về hội nhập song ngữ tiếng Việt 6:30-7:30 tối Trực tuyến: Liên Kết Zoom

  • Ngày 25 tháng 3 - 2 tháng 4: Nghỉ Xuân

  • Ngày 10 tháng Tư: Giáo Viên Lên Kế Hoạch- Nghỉ Học