Sevis Transisyon

Transition Services

Nan atelye sa nou pral aprann:

Planifikasyon tranzisyon se yon pwosesis kontinyèl ki kòmanse nan laj 12 an pou prepare elèv ki gen andikap pou lavi apre lekòl segondè. Li mande pou planifikasyon, devlopman konpetans, ak yon rezo sipò. Jwenn nou nan atelye sa a pandan nap eksplore pwosesis planifikasyon tranzisyon pou jèn k ap viv ak andikap yo.

FND PEN - Sevis Transisyon - Transition Services | Facebook | By FND PEN | Sevis Transisyon - Transition Services klike la pou resous / clcik here for transition resources: https://www.smore.com/r8jm5-sevis-transisyon

Facebook Live with Parent Education Network (PEN)

Thursday, July 7th, 4pm

This is an online event.

This is a Facebook Live Event. Please join us on the FND-PEN Facebook page!
Vocational Rehabilitation Employment Services

Sevis amplwa Vocational Rehabilitation

Broward County Schools Transition Services

Sevis Transisyon Broward County

Project 10: Transition Assessment

Evalyasyon pou transisyon ak Project 10

Agency for Persons with Disabilities (APD)

Ajans pou moun ak andikap (APD)

FND: Bullying Prevention Resources

Kanpay kont intimidasyon

Jeanne Petit - Parent Trainer

Jeanne Petit se antrene pou paran nou an, li pral prezante atelye nou yo ak pwogram yo bay fanmi ki pale kreyòl. Jeanne se yon antrenè paran ki pale kreyòl tou. Li gen plis pase 15 ane eksperyans nan ak tout aspè nan andikap soti nan dyagnostik, enklizyon ak vi endepandan, ak plis ankò ... eksperyans pèsonèl Jeanne ansanm ak yon apwòch miltikiltirèl nan chèche solisyon ede l vin yon paran ki patisipe, inovatè, kap chèche resous ansanm ak manm nan kominote li