Moslims In Dialoog

Voor een islamitisch bewustzijn

De fitnah van de stembus...
Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ âlihi wa ashâbihi ajma'în ammâ ba'd.


In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,


Vandaag de dag worden wij moslims door verschillende moslimorganisaties en personen uitgenodigd tot democratie. Ze verlangen van de moslimgemeenschap dat ze een stem uitbrengen op diverse politieke partijen. Deze partijen beweren dat zij voor de rechten van de Islam en de belangen van de moslims opkomen. Bepaalde moskeeën zijn het toneel geworden van verkiezingscampagnes die ook nog eens ondersteund worden door bepaalde imâms, die de moskeegangers niet alleen oproepen te gaan stemmen, maar hen zelfs daartoe verplichten.

Zij schudden fatâwâ van prominente geleerden uit hun mouw, die bijna zonder uitzondering geen enkele acceptabele islamitische bewijsvoering bevatten. Ze zijn slechts gebaseerd op semi-logische redeneringen. Daarnaast zijn vele fatâwâ uitgevaardigd in situaties die niet te vergelijken zijn met die van ons. De bewuste moslim die graag wil weten wat het islamitische standpunt is omtrent democratie, verkiezingen, het stemmen, het oproepen hiernaar of een andere vorm van hulp hieraan verlenen, vragen wij met alle aandacht het onderstaande te lezen.


Allereerst willen we je erop wijzen dat er consensus bestaat onder de geleerden dat democratie een taghût-systeem is. Dit geldt ook voor de geleerden die door de voorstanders van het stemmen worden aangehaald, die stemmen onder strikte voorwaarden en ons inziens onder valse voorwendselen van de vraagstellers hebben toegestaan.


At-Taghût is een algemene uitdrukking voor datgene wat aanbeden wordt naast Allâh de Almachtige, terwijl deze daar tevreden mee is. Daarnaast wordt deze term gebruikt voor eenieder die met iets anders dan datgene wat Allâh de Wetgever heeft neergezonden regeert of daarnaar uitnodigt. Oftewel iedere persoon die zijn perken te buiten is gegaan door middel van Shirk of Kufr, of naar één van de twee uitnodigt. Dit oordeel is immers gegrondvest in de kern van ons geloof.


Allâh de Almachtige zegt namelijk in Zijn Luisterrijke Qurân (interpretatie van de betekenis):


"En voorzeker, Wij hebben aan iedere ummah (gemeenschap/natie) een Boodschapper gezonden (die zei:) "Aanbidt Allâh en houdt afstand van de Taghût."" {Qs 16:36}


Verder zegt Allâh de Verhevene:


"Het oordeel komt alléén Allâh toe. Hij beveelt dat jullie alléén hem dienen. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet." {Qs 12:40}


Dit wordt ook erkend door de moslimorganisaties/personen die de moslims uitnodigen /opdragen de weg van de democratie te bewandelen. Ze zeggen echter dat de moslims door het huidige politieke klimaat enkel hun belangen kunnen behartigen door hierin actief te participeren middels stemmen bij democratische verkiezingen. Ter ondersteuning van deze visie gebruiken ze hoofdzakelijk de volgende argumenten:


  • Als een moslim geplaatst wordt tussen twee kwaden, dan moet hij kiezen voor het minst slechte (noodsituatie). Het voordeel hiervan zou groter zijn dan het nadeel;


  • We zijn verplicht om met alle toegestane middelen onze belangen te behartigen;


  • Het is toegestaan zolang de intentie goed is.


De argumenten die zij aandragen zijn islamitische basisprincipes. Echter kunnen deze niet toegepast worden op zaken die leiden naar Shirk of Kufr. Daarnaast zijn deze misvattingen met kinderlijke eenvoud te weerleggen.

We hebben daarom besloten een overzicht te maken van de meest voorkomende vragen en opmerkingen en deze via dit artikel te beantwoorden. Je kunt op de button klikken bij de vragen en opmerkingen voor een antwoord.

Vragen & opmerkingen 01

Wat heeft Shirk met democratie/verkiezingen te maken?

Vragen & opmerkingen 02

Onze intentie is niet om Shirk te plegen

Vragen & opmerkingen 03

Een moslim die een stem uitbrengt, aanbidt die de democratie?

Vragen & opmerkingen 04

Ben ik een mushrik als ik gestemd heb?

Vragen & opmerkingen 05

Met de oproep niet te stemmen zaaien jullie verdeeldheid onder de moslims!

Vragen & opmerkingen 06

Beseffen jullie wel dat jullie op de Dag des Oordeels hier verantwoordelijk voor zullen worden gehouden?

Vragen & opmerkingen 07

Is het niet beter om eerst naar de kern van het probleem te gaan en de moslimorganisaties & imâms aan te spreken die naar de stembussen oproepen?

Vragen & opmerkingen 08

Als een moslim geplaatst is tussen twee kwaden (noodsituatie) dan moet hij kiezen voor de minst slechte.

Vragen & opmerkingen 09

Als je niet stemt moet je achteraf niet klagen

Vragen & opmerkingen 10

Wat vindt u ervan dat we in feite door niet te stemmen indirect ook meedoen met de verkiezingen? Onze stem gaat dan namelijk naar de grootste partij.

Vragen & opmerkingen 11

Hoe zit het met een verplichting zoals in België?

Vragen & opmerkingen 12

Onze situatie is schrijnend en het is goed te stemmen op een partij die onze belangen behartigt. Hoe kunnen wij als moslims dan anders onze belangen behartigd zien en wie staan ons daarin bij?

Vragen & opmerkingen 13

Waarom mogen de imâms niet oproepen tot stemmen in de moskee?

Vragen & opmerkingen 14

We hebben fatâwa van prominente geleerden die stemmen wel toestaan. Hoe moeten we hiermee om gaan?

Vragen & opmerkingen 15

We stemmen zodat wij met rust worden gelaten.

Vragen & opmerkingen 16

We hebben geen ander alternatief dan onze stem te laten horen door te stemmen.

Vragen & opmerkingen 17

Onder de geleerden bestaat er een meningsverschil of stemmen al dan niet toegestaan is. De moslims dienen zelf te bepalen welke geleerden ze volgen, zonder dat ze daarop aangesproken mogen worden.

Vragen & opmerkingen 18

We zijn verplicht om met alle toegestane middelen onze belangen te behartigen.

Vragen & opmerkingen 19

Ik heb reeds diverse betogen gelezen over dit onderwerp met verschillende standpunten. Tot op heden ben ik er nog steeds niet uit wie ik nou precies moet volgen.

Na deze verduidelijking gelezen te hebben, kan er maar één conclusie getrokken worden en dat is dat de verkondigers van democratie, ondanks de overduidelijke bewijzen, zand in de ogen proberen te strooien van de moslims. Laat je daarom niet misleiden door hun misvattingen en valse argumenten.


Allâh de Alwijze zegt in de Edele Qurân (interpretatie van de betekenis):


"En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allâh u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allâh u heeft geopenbaard. Maar indien zij zich afwenden, weet dan, dat Allâh hen voor sommige hunner zonden wenst te treffen. En een groot aantal mensen is inderdaad ongehoorzaam." {Qs 5:49}Slechts de liefde die wij voor jullie koesteren, en de wetenschap dat we niet opgewassen zijn tegen het Hellevuur, zet ons ertoe aan dit te doen. De grootgeleerde Ibn ul-Qayyim al-Jawziyya (moge Allâh hem genadig zijn) heeft gezegd dat er maar 1 soort moslim bestaat. Namelijk diegene die afstand houdt van Shirk met spraak en handelen. Dus zijn uitspraak is altijd Tawhîd, zijn handelingen bezitten Tahwîd, zijn staat is Tawhîd eveneens is zijn uitnodiging altijd tot Tawhîd. (Madâridj as-Salikîn boek 3/p.446)

Elke moslim die van plan is te stemmen dient deze informatie zorgvuldig te bestuderen. Er zijn immers ondubbelzinnige bewijzen geleverd die het stemmen ten stelligste verbieden en waarmee het als een daad van ongeloof gemarkeerd wordt. Geen weldenkend moslim zal het stemmen tegenover zijn Heer kunnen verantwoorden, nadat hij is geconfronteerd met de gevaren ervan.

Vrees Allâh de Almachtige, en blijf ver verwijderd van de stembus, en waarschuw elke moslim(a) om hetzelfde te doen. En mocht je dit pas na de verkiezingen onder ogen krijgen en behoren tot degenen die gestemd hebben, vraag je Schepper dan oprecht om vergiffenis en vrees Hem bij de volgende verkiezingen. En we zeggen tegen diegenen die dit wel voor de verkiezingen onder ogen zullen krijgen en de inhoud begrijpen, maar zich alsnog begeven naar het stembus dat Allâh de Alwetende over dergelijke personen het volgende heeft geopenbaard (interpretatie van de betekenis):

“Heb jij diegene niet gezien die dachten dat zij geloofden in wat aan jou (profeet Muhammad) geopenbaard is en in wat er voor jou geopenbaard is? Zij willen volgens de thagût (lees: Democratie) berechten, hoewel hen toch bevolen was er niet in te geloven. En het is zo dat de shaytân hen ver weg wil doen afdwalen.” {Qs 4:60}

O Allâh, we hebben de moslims hiervoor gewaarschuwd. O Allâh, getuig hiervan!

O Allâh, we hebben de moslims hiervoor gewaarschuwd. O Allâh, getuig hiervan!

O Allâh, we hebben de moslims hiervoor gewaarschuwd. O Allâh, getuig hiervan!

We zoeken onze toevlucht bij Allâh: “Onze Heer, laat ons hart niet afdwalen nadat U ons hebt geleid en schenk ons Uw barmhartigheid; waarlijk, U bent de Milddadige” {Qs 3:8} “Onze Heer, vergeef ons en onze broeders, die ons voorafgingen in het geloof, en laat geen wrok in ons hart blijven tegen de gelovigen. Onze Heer! U bent inderdaad Liefderijk, Genadevol.” {Qs 59:10}

We vragen Allâh bij Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen om ons te leiden op Zijn Weg met een diepe kennis van Zijn religie waar we naar zullen handelen, oprecht voor Hem alleen. We vragen Allâh de Barmhartige om ons te doen behoren tot degenen die een oprechte houding ten opzichte van Hem hebben en ons standvastig te houden op Zijn religie en ons ver verwijderd te houden van de tâghût, zoals Hij dat ons bevolen heeft, Allâhumma âmîn.


En Allâh, de Alwetende weet het beste en is de Schenker van al het succes!

Subhânaka Allâhumma wa bihamdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atûbu ilayk.

Wa 'alaykum as-salâm warahmatullâh,