City Yoga Lessons

צרעתו של המלך עוזיהו

מלכים ב פרק ט"ז

פרטים מזהים על המלך שבחרתי:

בחרתי במלך עוזיהו שהיה מלך יהודה ומלך שנים רבות. המלך היה מבית דוד והיה חולה בצרעת.

מי מלך אחריו ומדוע?

בנו יותם מלך אחריו משום שהוא ממשיך השושלת של בית דוד.

1