Tone

The attitude that the writer takes toward the audience.