Về Đất Hứa 21

Sa Mạc Cấp 1 - Liên Đoàn Ra Khơi

Welcome Letter

On behalf of the training committee, I would like to congratulate you all on taking the next step to becoming a Vietnamese Eucharistic Youth Leader. On this journey, you will be tested not just physically, mentally but spiritually to grow in your faith. This is a great opportunity to grow and be the future leaders at your local church and in your community. I know that you will only get as much as your put into everything you do. I hope that you fully trust in all the things that we ask you to do, as it will help you to become the best Youth Leader you can be. We are hear to help you through this process so feel free to ask us as many questions as you like. Please pray for the success of our camp as we will all continue to pray for all of you and your success. May God Bless you and keep you safe.

Cuong Pham
Sa Mac Truong

Về Đất Hứa 20 - Youth Leader Training Camp / Level 1

Friday, March 3rd 2017 at 7pm to Sunday, March 5th 2017 at 9pm

2240 Highland Oaks Drive

Arcadia, CA

Ngày Tiền Sa Mạc, 2/18/17 @ Đoàn La Vang From 8am - 5:30pm.
Address: 19850 Cantlay St. Winnetka, CA. 91306

HÀNH TRÌNH THIÊNG LIÊNG DAY 9 - SAFE TRAVELS!!

Trong tám ngày qua, chúng ta đã tham dự cuộc hành trình thiêng liêng cùng với Mẹ Maria trước Thánh Thể. Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta bằng lời mợi gọi để suy gẫm về ơn gọi làm người Huynh Trưởng. Hôm nay, chúng ta kết luận ngày thứ 9 của chúng ta với kinh Truyền Tin. Mặc dù bạn có thể đọc kinh này này bất cứ lúc nào trong ngày, theo truyền thống Giáo Hội thì nên đọc kinh này 3 lần một ngày, đặc biệt là trong giờ trưa. Trong thực tế, nếu bạn có một cơ hội để đi đến Roma, Đức Giáo Hoàng thường hướng dẫn kinh Truyền Tin vào buổi trưa. Vì vậy, ngày hôm nay, Ban Huấn Luyện mời các bạn đọc kinh Truyền Tin vào buổi trưa với Ban Huấn Luyện. Khi chúng ta đọc kinh Truyền Tin, hãy nhớ rằng lời kinh này sẽ giúp chúng ta đánh giá cao và hiểu được niềm vui của Chúa Giêsu đã trở thành Người.


In the past eight days, we have journeyed together with Mary before the Eucharist. We started our journey with the invitation to reflect on our vocation and calling as a Huynh Trưởng. Today, we conclude our journey with the invitation to pray the Angelus. Although you can say this prayer any time of the day, traditionally the Church prays it 3 times a day, especially during the noon time. In fact, if you have a chance to go to Rome, the Pope often leads the Angelus prayer at noon. So today, Ban Huấn Luyện invites you to pray the noon prayer with us. As we pray the Angelus, remember that this prayer helps us to appreciate and understand the awesomeness of the Jesus became Man.


February 22nd, 2017 - April 2nd, 2017


Day 1: IN THE BEGINNING

Day 2: THE MISSION - BRING BACK MY PEOPLE

Day 3: WHO AM I

Day 4: IN THE NAME OF THE LORD - I AM WHO I AM

Day 5: MY OTHER HELPERS

Day 6: I AM THE LORD

Day 7: ALL WILL KNOW THAT I AM THE LORD

Day 8: MY STRENGTH AND MY REFUGE IS THE LORD

Day 9: COMMANDMENTS OF THE LORD

Bó Hoa Thiêng / Spiritual Bouquet - Bring them to camp!

Mục đích của Bó Hoa Thiêng là để giúp chúng ta sống 4 khẩu hiệu Thiếu Nhi: Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, và làm tông đồ. BHT cũng giúp chúng ta Sống Ngày Thánh Thể, nối kết với Chúa Giêsu qua dâng ngày/dâng đêm, học hỏi Thánh Kinh, và rước lễ thiêng liêng.


Bó Hoa Thiêng sẽ bắt đầu từ hôm nay (February 24) tới ngày nhập Sa Mạc. Mỗi Sa Mạc Sinh cần chuẩn bị Sổ Hoa Thiêng với những mục dưới. Mong quý SMS thực hiện đầy đủ và nộp lại cho Tổng Trực khi nhập Sa Mạc.


The purpose of the Spiritual bouquet is to help us live the VEYM mottos: praying, communion, sacrifice, and apostolic works. It also helps us live a Eucharistic day, stay connected with Jesus through morning/evening prayer, Bible study, and spiritual communion.


The Spiritual Bouquet will begin on February 24th, 2017 and ends on camp admission day. Please prepare/create a Spiritual Bouquet worksheet that consists of the below. Be sure to contribute and record your offerings daily!


Hoa Thiêng cho Sống Ngày Thánh Thể

 • Dâng Ngày / Morning Offering Prayer
 • Tham Dự Thánh Lễ ‐ Attend Eucharistic Celebration
 • Rước Lễ Thiêng Liêng ‐ Spiritual Communion
 • Hy Sinh ‐ Sacrifice
 • Làm Việc Tông Đồ ‐ Apostolic Works
 • Dâng Đêm ‐ Night Offering Prayer


"Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần."

NEED TO KNOW: Kiến Thức Căn Bản / Youth-Leader Basic Knowledge Study Guide

The Youth-Leader Basic Knowledge is a key component in your entrance exam and a foundation to becoming a successful Youth-Leader!! Don't wait until the last minute to study!


*A little tip on how to effectively study: gather your teammates/friends, recite the questions and answers out loud. It'll work beautifully!

Công Tác Đội / Team Assignment

1. Dâng Hoa Kính Mẹ (Năm Sự Vui) / Marian Devotion (Joyful Mysteries)


Ngắm 1 / Đội 1: Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng

Ngắm 2 / Đội 2: Mẹ Đến Thăm Con

Ngắm 3 / Đội 3: Lạy Mẹ Mến Yêu

Ngắm 4 / Đội 4: Dâng Mẹ

Ngắm 5 / Đội 5: Nguồn Cậy Trông


** Note**

 • Nhấn để tải bài hát / Click to download team song
 • BHL khuyến khích các Đội chỉ múa nửa bài / Recommend performing only 1/2 of song
 • Mỗi đội tự chuẩn bị hoa và những dụng cụ cần cho dâng hoa / Groups provide own flowers and necessary materials to assist with performance
 • Ban Phụng Vụ sẽ chuẩn bị những bài hát cho đội / The Liturgy committee will have all songs ready
 • Click to view Dâng Hoa template. Mỗi đội chuẩn bị một lời nguyện sau khi dâng hoa của Đội. Xin bắt đầu lời nguyện với “Lạy Mẹ” / Each group will prepare a prayer after the offering of flowers. Please start your prayer with "Lạy Mẹ".


2. Lửa Thiêng Thánh Thể / Eucharistic Fire


Your group's objective is to show the Image of Jesus through Moses, who fully trusted God, and always fulfilled his responsibilities.


Đội 1: Exodus 2: 10-25, Exodus 3:1-12

Đội 2: Exodus 3:13-4:31, Exodus 7:14-8:28

Đội 3: Exodus 9:1-35, Exodus 10: 1-11

Đội 4: Exodus 12: 1-42, Exodus 13: 17-22, Exodus 14: 5-14

Đội 5: Exodus 14: 15-31, Exodus 15: 1-19


Note: For assistance with bringing out your performance rightfully and meaningfully, please refer to Ý Nghĩa Lửa Thiêng Thánh Thể lesson plan.

Ca Chính Thức, Ý Lực, Khen Thưởng / Official, Theme, Award and Recognition Songs

Please learn and be familiarized with our VEYM Official Songs. MP3's and PDF's (music sheet) are available for your convenience!! A special prize will be given to the group with the most songs recited!!


Click to view Ca Chính Thức/Official Songs and Bài Hát Ý Lực / Khen Thưởng lyrics


Ca Chính Thức / Official Songs

Quốc Ca Việt Nam MP3 | PDF

Thiếu Nhi Tân Hành Ca MP3 | PDF

Kinh Huynh Trưởng MP3 | PDF

Kinh Dâng Ngày MP3 | PDF

Kinh Dâng Đêm MP3 | PDF

Kinh Trước Bữa Ăn MP3

Kinh Sau Bữa Ăn MP3 | PDF

Gọi Lửa PDF

Chào Lửa Thiêng MP3 | PDF

Mang Lửa Về Tim MP3 | PDF

Câu Chuyện Tình Thương MP3 | PDF

Ca Tạm Biệt MP3 | PDF


YES!! THE prayer for your journey as a Youth-Leader is below. Please learn as it will play a big role in your training journey and ..hint hint..entrance exam!


Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin đến dâng mình làm huynh trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hiệp với Chúa, biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, qua đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên hoàn thiện như Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con. Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa.

BAN HUẤN LUYỆN / Training Committee

BAN HUẤN LUYỆN:


HLVCC Giuse Đào Văn Đức daovanduc@tntt.org

HLVTC Antôn Phạm Mạnh Cương cpham75@gmail.com

HLVTC St. Francis of Assisi Pham Montana montana.pham@gmail.com

HLVTC Nguễn Thanh Trang traixori.gocong@gmail.com

HLVSC Hoàng Việt giotnangdihoang@gmail.com

HLVSC Cecilia Dao Tam tamndao@yahoo.com

Director Committee

Tuyên Úy Sa Mạc: Lm. Giuse PhạmThế Đoàn

Sa Mạc Trưởng: Tr. Antôn Phạm Mạnh Cương

Sa Mạc Phó: Tr. Francis of Assisi Phạm Montanna

Tổng Trực: Tr. Cecilia Mai Cecilia

LOOKING FORWARD TO A PRAYERFUL AND FRUITFUL JOURNEY WITH YOU!