פרזנטציה לסיכום

בין מגילת העצמאות לעקרונות המהפכה הצרפתית

מגישות: ספיר, עמית, טל, אושר ואופיר

שיוויון זכויות

חוק שיוויון הזכויות הוא חוק העוזר לשמור על הזכויות של האזרח ללא אפליות והבדלים של דת, גזע או מין.

כל בני האדם נולדים ונשארים בני חורין ושווי זכויות; ההבדלים החברתיים אינם יכולים להיות מיוסדים אלא על טובת הכלל בלבד.

תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

חופש בחירה

לפי תפיסה זו לאדם יש כושר החלטה וחופש בחירה לגבי מעשיו והאפשרות לשלוט בהם, ובכך לקבוע במידה מסוימת את השתלשלות חייו.

לדוגמה: אדם בארץ ישראל יכול לבחור האם להיות יהודי, נוצרי, מוסלמי וכדומה בנוסף אדם יכול לבחור למי הוא רוצה להצביע לראשות הממשלה למשל.

חירות

חירות היא יכולת של כל אדם לעשות כל דבר שאינו מזיק לזולת. לכן אין כל סייגים (סייג- מחסום, גדר, מעצור) לשימוש האדם בזכויותיו הטבעיות, מלבד הסייגים הנחוצים כדי להבטיח גם לבני החברה האחרים את ההנאה מאותן הזכויות עצמן; סייגים אלו יכולים להיקבע רק בתוקף החוק בלבד.

לדוגמה: למושל של מדינה מסוימת למשל, ישראל, אין רשות להגביל את חופש התנועה של התושבים בישראל, לשעבדם או כל דבר אחר המונע מהם להיות חופשיים.

החופש לקניין

מכיוון שהקנין הוא זכות קדושה שאין לפגוע בה - אין לשלול אותו משום אדם, אלא אם כן יתברר בחוק, כי הדבר דרוש לצרכי הציבור, ובתנאי שינתן פיצוי הוגן.

לדוגמה: בישראל לכל אדם יש זכות שיהיה לו רכוש.

צדק

צדק הוא מונח המייצג פעולה או שיפוט המתבצע על פי אמות מידה של יושר, אמת, הגיון או כשרות מוסרית.

אדם לא יואשם, ייאסר או ייכלא חוץ מאשר במקרים המפורטים בחוק. כל אדם המשדל, מעביר, מבצע או גורם לביצוע פקודה שרירותית - ייענש.

לדוגמה: לממשלת ישראל אין זכות לאסור בן אדם שלא עבר על אחד החוקים.

כיבוד האדם

כבוד האדם הוא ערך המתייחס אל תכונתו הייחודית של האדם כאדם, הוא משווה משמעות מוסרית לעצם היות האדם אנושי.

בישראל כבוד האדם הוא מושג מפתח בשיח המשפטי והחוקתי מאז חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו בשנת 1992.
לדוגמה: במדינת ישראל בן אדם אשר יחולל מעשים העלולים לפגוע בזולת ובחברה יענש.

נאמנות לחוק

חוק הוא הוראה רשמית מחייבת, מנוסח בכתב, באופן משפטי אחיד וברור, מחייב את כלל התושבים וניתן לאכיפה. ברוב המקרים, פועלים גופים לאכוף ציות לחוק תוך ענישה המוטלת על הפרתו, על ידי הרשות השופטת. שימוש בענישה זו מכונה אכיפת החוק, והוא חוקי ומקובל.

"...כל אדם המשדל, מעביר, מבצע או גורם לביצוע פקודה שרירותית - ייענש." מתוך הצהרת זכויות האדם והאזרח.

לדוגמה: תושבי מדינת ישראל חייבים במסגרת החוק, כתושבים, לחיות בשלום זה עם זה.

מחויבות

החוק הוא מחויבות בפני עצמה בפני כל חברה שאינה נטולת חוקה, ועל כל אזרח ותושב להיות חייב לשמור על החוק ולא לעבור עליו.

דוגמה: תושב במדינת ישראל כתושב חייב לשמוע לחוק, לשלם מיסים ולא לעבור על החוק.

קבלת השונה

אין להטריד שום אדם בגלל דעותיו, ואפילו בגלל השקפותיו הדתיות - בתנאי שאין בגילוין משום הפרת הסדר הציבורי הנקבע על ידי החוק.

דוגמה: בן אדם השונה בדעותיו הדתיות ובכלל, מן החברה יש לקבלו לחברה ואין להטרידו בגלל היותו שונה.

סובלנות

סובלנות, הוא מונח וערך, שמשמעותו הנוהג של אדם או קבוצה להתייחס בכבוד, בהבנה ובהיעדר אפליה כלפי השונים ממנו מבחינה חברתית, תרבותית או דתית, גם אם הוא אינו מסכים עם דעותיהם, התנהגותם או אמונתם.

דוגמה: במדינת ישראל, כשם שבהצהרת זכויות האדם והאזרח לכל אדם יש זכות להביע ותמוך בדעתו שלו ועל החברה לנהוג בסובלנות כלפיו, ובלשון אחר: "ההבעה החופשית של המחשבות והדעות היא אחת הזכויות היקרות ביותר של האדם. כל אזרח רשאי, על כן, לדבר, לכתוב להדפיס באופן חופשי, אלא שהוא אחראי לכל שימוש לרעה בחופש זה במקרים שנקבעו על ידי החוק."

ביטחון

ביטחון לאומי הוא שלל המרכיבים המקנים למדינה ולתושביה הגנה מפני איומים חיצוניים, מצד מדינות זרות ומצד ארגוני טרור. ביטחון לאומי הוא יכולתה של אומה להגן על ערכיה הפנימיים מפני גורם חיצוני. הביטחון הלאומי הוא העיסוק בהגנה על קיום המדינה, על חיי תושביה, על שלמותה הטריטוריאלית, על עצמאותה, על ביטחון הפנים שלה, על מעמדה בעולם, על המאזן הדמוגרפי, על התפיסה האידאולוגית ועל הביטחון היומיומי בגבולות.

חופש ביטוי

חופש הביטוי וההבעה הוא זכותו של כל אדם להביע את דעתו ולומר את שברצונו לומר, מבלי שיוטלו הגבלות שרירותיות על כך, בכל הדרכים המשמשות לכך: דיבור, כתיבה, יצירת סרט קולנוע וכל שאר דרכי התקשורת. "כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי" (מתוך ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם) עקרון חופש הביטוי הוא הרחבה של עקרון חופש הדיבור. חופש הביטוי נחשב למימוש של חופש הדעה והמצפון, שטעמם ניטל אם נשללת האפשרות לבטא אותם. חופש הביטוי נחשב לאחת מזכויות האדם הבסיסיות, אך לעתים הוא מוגבל באמצעות חקיקה. גבולותיו של חופש הביטוי נתונים בוויכוח מתמיד.

דוגמה לכך היא הטענה כי חוקים האוסרים ביטויי גזענות או תאוריות היסטוריות כמו הכחשת השואה מגבילים את חופש הביטוי. דיני לשון הרע מגבילים את חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, כדי לאפשר לנשוא הפרסום לשמור על שמו הטוב.

חופש דת

חופש הדת הוא זכותו של כל אדם לבחור ולקיים את דתו או לא לקיים שום דת על פי שיקוליו האישיים, ולקיים את פולחנה בכל דרך שימצא לנכון לעשות זאת כל עוד אינו פוגע בזכויותיהם של אחרים. יש שרואים בחופש לא להחזיק בשום דת, זכות נפרדת, הזכות לחופש מדת.

עקרון חופש הדת מתקיים בישראל באופן חלקי (אך לא קיים חופש מדת), וניכרות חריגות בולטות אחדות:

בישראל אין נישואים אזרחיים: נישואין וגירושין מתקיימים על-פי חוק בהתאם לכללי דתם המשותפת של בני הזוג. בני זוג מדתות שונות אינם יכולים להינשא בישראל אלא אם אחד מהם ימיר את דתו לזו של האחר. יהודי כהן אינו יכול לשאת גרושה לאשה, ויהודי המבקש לשאת גרושה חייב להביא הוכחה שאינו כהן.

עמוס ברנס

עמוס ברנס הורשע בשנת 1976 ברצח החיילת רחל הלר, ונשפט למאסר עולם, אך עונשו נקצב על ידינשיא המדינה לאחר שמונה וחצי שנות מאסר, כאשר התברר כי היו במשפטו עיוותי דין ועדויות שקר של חוקרי המשטרה לאחר מאבק ארוך של ברנס לקיום משפט חוזר נקבע לו משפט חוזר ב-2002, אך עקב החלטת פרקליטות המדינה שלא להגיש כתב אישום חוזר זוכה ברנס זיכוי אילם, ואף נפסקו לו פיצויים על מאסר שווא.

סרטון- המהפכה הצרפתית

המהפכה הצרפתית-ניקול אללי וליעד ברטנר

סרטונים של מגילת העצמאות

מגילת העצמאות
הכרזה על מדינת ישראל סרטון