Moslims In Dialoog

Voor een islamitisch bewustzijn

Valentijnsdag: dag van verderf!


Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ ahlihi wa ashâbihi ajma'în amma ba'd.


In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,


Het is weer bijna 'Valentijnsdag'... En vele moslims doen daar spijtig genoeg aan mee, zonder er bij stil te staan of het wel toegestaan is vanuit de Islam. Verder zijn er vele 'feestdagen' waar een oordeel over bestaat vanuit de Islam, zoals de kerstdagen, nieuwjaar, verjaardagen, etcetera.

In dit artikel zullen we in vogelvlucht ingaan op de oorsprong van Valentijnsdag en hoe je als moslim hiermee dient om te gaan.

De oorsprong


Valentijnsdag is een feestdag van de Romeinse afgodenaanbidders, daar het aanbidden van afgoden wijdverspreid fenomeen was onder de Romeinen. Valentijnsdag is dan ook een uitdrukking van deze afgodenaanbidding, die staat voor een feest der goddelijke liefde.

Waarom viert men deze dag in het bijzonder?


Deze mythe heeft te maken met het feit dat de Romeinen ten tijde van hun afgodenaanbidding een feest genaamd 'Loberkielya' vierden. Hetgeen men tegenwoordig Valentijnsdag noemt staat bekend als een afgodenfeest en wordt dan ook als zodanig in de geschiedenis van de afgoderij der Romeinen uitgelegd.

Tijdens dit feest boden de Romeinen offers aan hun afgoden aan, waarbij zij geloofden dat deze standbeelden hen enerzijds zouden beschermen tegen het kwaad en anderzijds hun vee bescherming zouden bieden tegen wolven. In deze periode van de Romeinse geschiedenis, waarbij de christelijke religie zich in de beginfase van verspreiding bevond, heerste Klaves de Tweede over het Romeinse Rijk. Daar het Romeinse rijk verwikkeld was in verschillende oorlogen, eiste Klaves een absolute toewijding van zijn soldaten om deel te nemen aan de verscheidene oorlogen, hetgeen leidde tot een huwelijksverbod voor soldaten, zodat dit (het huwelijk) de soldaten niet van hun militaire plicht af zou leiden.

De priester Valentijn verzette zich tegen deze wetgeving en stelde alsnog huwelijksakten in het geheim op. Al spoedig werden zijn handelingen geopenbaard aan de koning, waarna de doodstraf over hem werd uitgesproken. Ten tijde van zijn gevangenschap werd hij in het geheim verliefd op de dochter van één van de bewakers; dit was in het geheim, gezien het in het christendom verboden was voor monniken en priesters om liefdesrelaties op te bouwen en in het huwelijk te treden. Nadat ook zijn geheime liefde bekend werd gemaakt, werd hij voor de keuze gesteld afstand te doen van het christendom en in plaats daarvan de Romeinse afgoden te aanbidden, met als beloning het verkrijgen van zijn vrijheid en de toestemming van de Romeinse koning om te huwen met het meisje.

Valentijn weigerde dit aanbod, en koos voor het christendom, waardoor de doodstraf op 14 februari in het jaar 240 op hem werd uitgevoerd; de voltrekking van zijn doodvonnis vond de nacht voor het feest van 'Loberkielya' plaats en sinds die dag staat hij bekend als een heilige.

Conclusie


Valentijnsdag is een afgodenfeest, waarvan de fundering een geloofsleer is die gebaseerd is op het aanbidden van standbeelden - de zogenaamde goddelijke liefde - wat niets anders dan afgoderij genoemd kan worden.

De totstandkoming van dit feest is gebaseerd op mythes die dateren uit de Romeinse periode, en die niet geaccepteerd worden door het gezond verstand, laat staan door de Islam.

De onwettige relatie van de "heilige" Valentijn was de directe aanleiding voor het vieren van dit feest.

Het feest werd in Italië door de kern van het katholieke geloof verboden gesteld, als gevolg van het verderf dat het resultaat was van dit feest. Na vele jaren werd dit feest wederom verspreid in Europa.

Na dit duidelijk te hebben gemaakt, kan men zichzelf de vraag stellen, of het toegestaan is om deel te nemen aan dit feest.

Islamitisch oordeel


Feesten zijn een vorm van aanbidding die verkrijgen van de nabijheid tot Allâh als doel hebben. Een aanbidding is niet mogelijk behalve als Allâh dat heeft toegestaan. Valentijnsdag is echter een feest dat geïnnoveerd is, een toevoeging aan de islamitische wetgeving, wat niet toegestaan is.

Daarnaast is het een vorm van gelijkenis en imitatie van de Romeinen, de afgodendienaren en de christenen. En het is bekend dat het imiteren van ongelovigen niet is toegestaan.

Het voornaamste doel van dit feest is het verspreiden van liefde tussen de mensen, zowel de gelovigen als de ongelovigen. Dit is tegenstrijdig met de geloofsleer der loyaliteit en vijandigheid die de Islamitische wetgeving kent.

De bovengenoemde liefde is vaak de onwettige liefde voor hetzelfde of het andere geslacht, welke zeker leidt naar zedeloosheid en overspel.

Vermijd daarom, na het bovenstaande gelezen te hebben, het deelnemen aan dergelijke vieringen van de ongelovigen, opdat je niet tot degenen zult behoren, die in de voetsporen van de ongelovigen treden. Zoals Allâh de Verhevene in de Luisterrijke Qur’ân zegt (interpretatie van de betekenis):

"O jullie die geloven! Volgt niet in de voetstappen van de shaytân. En wie de voetstappen van de shaytân volgt: Waarlijk, hij (de shaytân) draagt op (tot het begaan van) grote zonden en het verwerpelijke." {Qs 24:21}

Subhânaka Allâhumma wa bihamdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atûbu ilayk.


Wa 'alaykum as-salâm warahmatullâh,