Rose City Park Elementary School

Newsletter March 17th, 2023

Một Cộng Đồng Học Tập Và Cùng Nhau Phát Triển

A Community Learning and Growing Together

Student video about Courage from our March Assembly Video của Học Sinh về Tính Can Đảm từ cuộc họp tháng Ba của chúng ta

Message from Principal Bacon

March 17, 2023

Dear RCP Families,


One more week until spring break!


Lots of information included below in this newsletter, but I want to draw your attention to the video featuring many students speaking about what courage means to them. Courage is the theme for this month in connection to Women’s History Month. I was incredibly impressed by how our students' voices brought this theme to life.


In Solidarity,


Principal Bacon


—----------------------------------------------------------------------


Ngày 17 tháng 3, năm 2023


Chào Các Gia Đình RCP,


Còn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ xuân!


Bản tin này có rất nhiều thông tin bên dưới, nhưng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn đến video có nhiều học sinh nói về ý nghĩa của tính can đảm đối với các em. Can đảm là chủ đề của tháng này liên quan đến Tháng Lịch sử Phụ nữ. Tôi vô cùng ấn tượng về tiếng nói của học sinh đưa chủ đề này vào cuộc sống.


Trong Đoàn Kết


Hiệu Trưởng Bacon

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS and UPDATES THÔNG BÁO VÀ CẬP NHẬT QUAN TRỌNG

Big picture
Big picture

OSAS

Oregon Statewide Assessment System (OSAS) state tests begin after spring break for 3rd through 5th graders. Your child’s teacher will be sharing specific testing details. If your child has a preferred set of headphones please have them bring them to school. The OSAS provides a snapshot in time about how your student is performing in math and English language arts and informs teachers and the school on how to support and improve our work. Please make sure your child eats and sleeps well so they can do their best. For more information, see visit this webpage.


Các kỳ thi cấp tiểu bang của Hệ thống Đánh giá Toàn Tiểu bang Oregon (OSAS) bắt đầu sau kỳ nghỉ xuân dành cho học sinh lớp 3 đến lớp 5. Giáo viên của con em bạn sẽ chia sẻ chi tiết kiểm tra cụ thể. Nếu con em bạn có một bộ nghe tai ưa thích, vui lòng yêu cầu các em mang chúng đến trường. OSAS cung cấp thông tin kịp thời về kết quả học tập của học sinh trong môn toán và ngôn ngữ tiếng Anh, đồng thời thông báo cho giáo viên và nhà trường về cách hỗ trợ và cải thiện công việc của chúng tôi. Vui lòng đảm bảo cho các em ăn ngủ đầy đủ để các en có thể làm tốt công việc của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem truy cập trang mạng này.


ELD Curriculum Community Review Đánh giá cộng đồng về chương trình giảng dạy ELD

ELD Curriculum Community Review (Flyer)


Đánh giá cộng đồng về chương trình giảng dạy ELD (Tờ Rơi)

PHIẾU ĐẶT MUA NIÊN GIÁM YEARBOOK ORDER FORMS

Yearbooks!

Families still have time to order their yearbooks. The deadline is April 5th for in school (using the form that went home in backpacks last month) and the online deadline is April 10th. See the link below to order online. RCP ID: 712479. If you need another paper order form, they are in the school office. Please note that if your student is in 5th grade, they will be getting one free of charge.

rmd.me/LwAdy9T6HbX

Kỷ yếu!

Các gia đình vẫn còn thời gian để đặt mua cuốn kỷ yếu. Hạn chót là ngày 5 tháng 4 ở trường học (sử dụng biểu mẫu được gửi theo ba lô học sinh về nhà vào tháng trước) và hạn chót mua trực tuyến là ngày 10 tháng 4. Xem liên kết dưới đây để đặt mua trực tuyến. RCP ID: 712479. Nếu bạn cần, chúng tôi có mẫu đơn bằng giấy khác ở văn phòng trường. Xin lưu ý rằng nếu học sinh của bạn học lớp 5, các em sẽ được miễn phí.

rmd.me/LwAdy9T6HbX

Pictures hình ảnh

Did you miss the deadline to order the group class picture taken on March 1st? Online ordering will be available on this link Dorian Studio after March 16th. Click on the link for Late Order of Class Group Picture Day. Then in the upper right hand corner, click on "Help" and type in "I need help placing an order" and it will provide you with a form to fill out and you will be provided with a personalized access key to continue your ordering process. Please note that there will be an extra charge for the late order and the picture will be mailed directly to you.


https://www.dorianstudio.com/search/account/890bebd9-235d-4dea-9331-59e50ad2edde/


Let us know if you have any questions.


Xin chào các gia đình RCP!


Nếu Bạn đã bỏ lỡ thời hạn đặt mua hình chụp lớp ngày 1/3? Đặt mua hình trực tuyến sẽ có sẵn trên liên kết này Dorian Studio sau ngày 16 tháng 3. Nhấp vào liên kết đặt mua trễ hình chụp lớp. Sau đó, ở góc trên bên phải, nhấp vào "Trợ giúp" và đánh "Tôi cần trợ giúp đặt mua " và nó sẽ cung cấp cho bạn một biểu mẫu để điền vào và bạn sẽ được cung cấp khóa truy cập cá nhân hóa để tiếp tục quá trình đặt mua hình của mình. Xin lưu ý rằng sẽ có một khoản lệ phí cho đơn đặt mua hình trễ và hình ảnh sẽ được gửi trực tiếp cho bạn.


https://www.dorianstudio.com/search/account/890bebd9-235d-4dea-9331-59e50ad2edde/


Cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.


RCP Site Council

RCP Site Council:

Meetings: Mondays 3:30-5:00: March 23th, April 10th, May 8th and June 5th.

Location: Room 215

Agenda and Minutes


Uỷ Ban Hội đồng RCP:

Các cuộc họp: Thứ Hai 3:30 - 5:00: 23 tháng 3, 10 tháng 4, 8 tháng 5 và 5 tháng 6.

Địa điểm: Phòng 215


Chương trình nghị sự và Biên bản

Nghệ thuật Art

Nghệ thuật: Hãy xem trang triển lãm RCP Art Gallery, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được thực hiện bởi các học sinh của chúng ta


Art: Check out RCP Art Gallery, you will be amazed to see the unique artworks that are done by our students.

PE THỂ DỤC

Spring Sporting Opportunities


Cơ Hội Thể Thao Mùa Xuân


Recess Equipment Drive!

Our recess equipment is well loved and frequently lost, so please consider donating any new or gently used equipment. You can drop off in the office or the gym before/after school. Thank you!

Amazon wishlist: https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/AYMN6LL8GPC?ref_=wl_share


Quyên Góp Dụng Cụ Thiết Bị Giải Lao!

Dụng cụ, thiết bị giải lao mà chúng tôi yêu thích thường xuyên bị thất lạc, Xin vui lòng tặng bất kỳ dụng cụ, thiết bị mới hoặc đã sử dụng qua. Bạn có thể mang đến văn phòng trường hoặc phòng tập thể dục trước/sau giờ học. Cảm ơn!


Danh sách mong muốn của Amazon: https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/AYMN6LL8GPC?ref_=wl_share


Pedestrian and Wheel Safety! Starting April 3rd, students will be walking and rolling on scooters and bicycles in PE. Closed-toed shoes are required! More information is coming soon.


An toàn cho người đi bộ và xe 2 bánh! Bắt đầu từ ngày 3 tháng 4, học sinh sẽ đi bộ và đi xe 2 bánh tay ga, và xe đạp trong giờ Thể dục. Giày bít mũi là bắt buộc! Sắp có thêm thông tin gửi ra


Family PE Week: April 24-April 28

Family members over 18 are invited to attend their student's PE class this week. Background checks are required: https://apps.raptortech.com/Apply/MjY3ODplbi1VUw==


Tuần Thể dục Gia Đình: 24 tháng 4 đến 28 tháng 4Các thành viên gia đình trên 18 tuổi được mời tham dự lớp Thể dục của học sinh trong tuần này. Kiểm tra lý lịch là bắt buộc:https://apps.raptortech.com/Apply/MjY3ODplbi1VUw==

Read for the Roses Đọc cho Hoa hồng


Read for the Roses:

We had another successful year of our program! 2nd and 3rd grades were our top grades and earned a grade level party! Congrats to our top readers at each grade - Kindergarten: Charles Herrall First: Marco Giannone Second: Sean McLaughlin Third: Jocelyn Borgardt Fourth: Nyah Baker Fifth: Alyssa Davis


Đọc cho Hoa Hồng:


Chúng ta đã có một năm thành công khác trong chương trình! Lớp 2 và lớp 3 là những lớp hàng đầu của chúng ta và giành được giải một bữa tiệc cấp lớp! Xin chúc mừng những độc giả hàng đầu của chúng ta ở mỗi cấp lớp - Mẫu giáo: Charles Herrall Hạng nhất: Marco Giannone Hạng nhì: Sean McLaughlin Hạng ba: Jocelyn Borgardt Hạng bốn: Nyah Baker Hạng năm: Alyssa Davis

OBOB

Congrats to our winning team The Reading Otters of Destiny: Alyssa Davis, Nora Gaffney, Francis Wall, Lily Canepa and Hazel Gastellum-Rivas. They will be representing our school at the regional tournament Saturday, March 18th. We wish you all the best!! All teams had an incredible season - we will begin again next Fall!Chúc mừng đội chiến thắng The Reading Otters of Destiny: Alyssa Davis, Nora Gaffney, Francis Wall, Lily Canepa và Hazel Gastellum-Rivas. Họ sẽ đại diện cho trường của chúng ta tại giải đấu khu vực vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng Ba. Chúng tôi chúc các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất!! Tất cả các đội đã có một mùa đấu tuyệt vời - chúng ta sẽ bắt đầu lại vào mùa Thu tới!

Donations for RCP T-Shirts

As many of you know, RCP has a standing tradition of giving each student an RCP t-shirt each school year. The t-shirt colors follow in the sequence of the rainbow as we look to celebrate the diversity of our students and families while building school spirit. It is time to roll out this year’s ORANGE t-shirts.

With each t-shirt costing approximately $9, and with 470 students and about 50 staff members, this brings our costs close to $5,000. We would like to keep this fun and meaningful tradition going despite the reduced operating budget we received this year, by asking families to donate to pay for a t-shirt or two.

Donations can be given to your student’s teacher or directly to Karen Barry-Gazzo in the main office by Friday, March 24th. Checks can be made to Rose City Park Elementary School. If you have any questions, please contact Karen Barry-Gazzo at 503-916-6765 or kbarrygazzo@pps.net.

Thanks in advance for your support!

—------------------------------------------------------------------------------

Như nhiều bạn đã biết, RCP có truyền thống tặng cho mỗi học sinh một chiếc áo thun RCP mỗi năm học. Các màu áo theo trình tự màu cầu vồng khi chúng tôi mong muốn tôn vinh sự đa dạng của học sinh và gia đình đồng thời xây dựng tinh thần học đường. Đã đến lúc tung ra những chiếc áo thun màu CAM của năm nay.

Mỗi chiếc áo thun với giá 9 đô la, và với 470 học sinh và khoảng 50 nhân viên, điều này khiến chi phí của chúng tôi lên tới gần 5.000 đô la. Chúng tôi muốn duy trì truyền thống vui vẻ và ý nghĩa này mặc dù ngân sách chúng tôi nhận được trong năm nay đã giảm, Chúng tôi mong muốn các gia đình quyên góp để mua một hoặc hai chiếc áo thun.

Các khoản đóng góp có thể được đưa cho giáo viên của con em bạn hoặc trực tiếp cho Karen Barry-Gazzo tại văn phòng trường Thứ Sáu, ngày 24 tháng Ba. Chi phiếu có thể được chi trả cho Trường tiểu học Rose City Park. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Karen Barry-Gazzo theo số 503-916-6765 hoặc kbarrygazzo@pps.net

Cảm ơn trước sự ủng hộ của bạn!

Volunteer Opportunities Các cơ hội tình nguyện khác

Please find details here.


Vui lòng tìm chi tiết tại đây.


Mất và Tìm Thấy Lost and Found

Khu vực Mất và Tìm Thấy RCP đang tràn ngập các vật dụng. Vui lòng đến trường để kiểm tra xem vật dụng bị thất lạc của học sinh bạn có ở đó không. Hãy chắc chắn bạn ký tên tại văn phòng khi vào trường Cảm ơn!


Rose City Park Lost and Found is overflowing. Please come to school to check to see if your student’s missing item is there. Be sure to check in at the office. Thank you!

Parent Office Hours with the TAG Department/Giờ làm việc của Phụ huynh với Bộ phận TAG:

Ask questions and receive information related to TAG identification, services, processes, etc. We will meet on Zoom, 6:00-7:00 PM on 3/22/23, 4/26/23, and 5/31/23.

Zoom link for Parent Office Hours with the TAG Department


(TÀI NĂNG/NĂNG KHIẾU) Đặt câu hỏi và nhận thông tin liên quan đến nhận dạng TAG, dịch vụ, quy trình, v.v. Chúng ta sẽ gặp nhau trên Zoom, 6:00 - 7:00 TỐI vào ngày 3/22/23, 4/26/23 và 5/31/23.

Liên Kết Zoom cho Giờ làm việc của Phụ huynh với Bộ Phận TAG

Sự Kiện Sắp Tới/Upcoming Events: • March 25th - April 2nd: Spring Break

 • April 10th: Teacher Planning Day = No School

 • April 23rd: 6-8pm Community Bystander Intervention Training

 • April 24-April 28: Family PE Week

 • April 27th 5:30-6:30: K Connect for Prospective Kindergarten Families

 • May 4th: Family Fitness Night • Ngày 25 tháng 3 - 2 tháng 4: Nghỉ Xuân

 • Ngày 10 tháng Tư: Giáo Viên Lên Kế Hoạch- Nghỉ Học

 • Ngày 23 tháng 4: 6-8 giờ tối Huấn luyện về Sự Can Thiệp của Người Ngoài Cuộc trong cộng đồng

 • Ngày 24-28 tháng 4: Tuần Thể Dục Gia Đình

 • Ngày 27 tháng 4: 5:30-6:30 tối: Kết nối Mẫu Giáo cho các Gia đình Mẫu giáo Tương lai

 • Ngày 4 tháng 5: Đêm thể Dục Gia Đình