Onomatopoeia

A word that imitates a sound

Bang!!!!!!!

Bridge to Terabithia
Big image

Spencer