ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍

Roadrunner ថ្ងៃទី ៧-១១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០

កាលវិភាគថ្ងៃកណ្តឹងអប្បបរមា

ចូលមើលគេហទំព័រសាលារបស់យើងសម្រាប់តារាងកណ្តឹង

ស​ប្តា​ហ៍​នេះ

៩ / ៧- ថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃធ្វើការគ្មានសាលារៀន

៩ / ៨-៩ / ១២- ថ្ងៃអប្បបរមា

៩ / ១៤- តារាងថ្ងៃទៀងទាត់ចាប់ផ្តើម

អាហារថ្ងៃត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង ១១ ៈ ០០-១២ ៈ ៣០ រសៀល (ពេលថ្ងៃត្រង់របស់និស្សិតឡឺក្លឺរីសដល់ម៉ោង ១១ ៈ ៣០ ព្រឹក - ១២ ៈ ៣០ រសៀល)

Big picture