TNTT WEEKLY

Week of December 11th, 2017

Big image

Census Update

Ban Chấp Hành Trung Ương invites all chapters to update their census information and their mailing addresses. Each chapter should have received a unique link to update its info on tntt.org/census/. For assistance, please contact your respective Chủ Tịch Miền or Tr. Hứa Minh Viễn. Thank you for your cooperation to make VEYM better and stronger in unity.

Niên Liễm 2017-2018 Update

Membership deadline is approaching, December 31st, 2017. The VEYM Office has received the membership payment of the following chapters:


Miền Trung Đông

 • Đoàn Cecilia
 • Đoàn Fatima
 • Đoàn Lê Bảo Tịnh
 • Đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu


Miền Tây Nam

 • Đoàn Đominicô Saviô
 • Đoàn Thánh Linh, AZ
 • Đoàn Thánh Linh, SD


Miền Nam

 • Đoàn Fatima


Miền Tây Bắc

 • Đoàn Don Bosco
 • Đoàn Gioan Phaolô II
 • Đoàn Thánh Gia


Miền Trung

 • Đoàn Anrê Dũng Lạc
 • Đoàn Chúa Cứu Thế
 • Đoàn Nguồn Sống


Miền Dong Nam

 • Đoàn Gioan Phaolo II
 • Đoàn Don Bosco
 • Đoàn Anrê Dũng Lạc, FL
 • Đoàn Saviô
 • Đoàn Phêrô & Phaolô
 • Đoàn Anrê Dũng Lạc, NC

Báo Hướng Tâm Lên

This Christmas edition is all about renewing lives, praising God, and giving to others so any sharing within the year works. Please share your stories.


To help us prepare and meet our date, kindly make the submission by December 20, to htl.veym@gmail.com.

VEYM Training Camps for 2018

SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 1


Đồng Tiến 10 | CI 0230 | Mar 8-11, 2018 | San Diego, CA


Rạng Đông 40 | CI 0233 | Mar 9-11, 2018 | Tampa, FL


Dấn Thân 15 | CI 0229 | Mar 15-18, 2018 | Kerens, TX


Về Đất Hứa | CI 0231 | April 13-15, 2018 | Arcadia, CA


Damas 20 | CI 0232 | May 31-Jun 3, 2018 | Goshen, MASA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 2


Lửa Thiêng 49 | 2T 0027 | Mar 8-11, 2018 | San Diego, CA

 • SMT: Đào Đức Khánh | SMP: Phạm Montanna
 • Contact: Tr. Đào Đức Khánh kevindao7@yahoo.com


Lửa Thiêng 50 | 2H 0016 | Mar 8-11, 2018 | San Diego, CA

 • SMT: Mã Phước Tuyền | SMP: Nguyễn Bạch Thanh Trang
 • Contact: Tr. Khánh Đào | kevindao7@yahoo.com


Damas 21 | 2N 0129 | May 31-Jun 3, 2018 | Goshen, MASA MẠC HUẤN LUYỆN TRỢ TÁ


Samaritanô 65 | TT0065 | Mar 9-11, 2018 | San Diego, CA


Samaritanô 66 | TT0066 | Mar 9-11, 2018 | Tampa, FL

TNTT Weekly Gospel - 3rd Sunday of Advent - Cycle B

Big image

Our 2017 National Day of Apostolic Works kicked off on Sunday, December 3, and continues through January. It's a time for us to all turn our hearts and reach out with our hands and feet to help others in need. Take some time this Advent and Christmas season to volunteer with your TNTT members!


"Amen, I say to you, whatever you did for one of the least brothers of mine, you did for me." (Matthew 25:40)


Be Christ's hands and feet this season. Share Christ with others.


Register at https://goo.gl/forms/ JisEieqbU9YbyoEf1 so that we know who is participating this year, and we can unite as a TNTT family to pray for you and those you are helping during NDAW!

Big image

Order your NDAW shirts at tntt.org

Hurricane Relief Letter of Rev. Quang Duc Dinh, SVD

Click Here to Read the Letter & Consider to Donate

Save The Date!

Ban Chấp Hành Trung Ương đã gửi ra thông báo về Hội Nghị Giôsuê - Ban Chấp Hành trong năm 2018 với những mục đích như sau:

 1. Gặp gỡ và nối kết với các thành phần lãnh đạo các Đoàn, Liên Đoàn và Miền trong Phong Trào
 2. Cập nhật với những tiến trình hành chánh và huấn luyện hiện tại của Phong Trào
 3. Trình bày đường hướng tương lai của Phong Trào
 4. Hội thảo và góp ý về những sinh hoạt, hành chánh và huấn luyện tương lai của Phong Trào
 5. Hội thảo và góp ý về chương trình huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng/Đội Phó
 6. Bầu cử Ban Chấp Hành Trung Ương, nhiệm kỳ 2018-2022


Hội Nghị sẽ được tổ chức với những chi tiết như sau:

 • Địa Điểm: Woodland Christian Camp & Retreat Center; Temple, GA (Airport Code: ATL)
 • Thời Gian: 5pm thứ Năm, ngày 26 tháng 07 đến 12pm Chúa Nhật, ngày 29 tháng 07, 2018.
 • Thời Hạn Ghi Danh: Xin nộp đơn trước ngày 30 tháng 06 năm 2018.
 • Lệ Phí Hội Nghị: $175.00 trước ngày 15 tháng 06 năm 2018; $200.00 trước ngày 30 tháng 06 năm 2018; sẽ không nhận đơn sau ngày 30 tháng 6, 2018.
 • Điều Kiện Ghi Danh: Là những Tuyên Úy, Trợ Úy và Huấn Luyện Viên (HLV) chính thức của Phong Trào. Đối với những HLV, Ban Ghi Danh sẽ ưu tiên ghi danh trước cho những HLV chưa được cơ hội tham dự hai Hội Nghị HLV trong năm 2017. Mỗi Đoàn, Liên Đoàn và Miền được ghi danh tối đa 3 thành viên trong Ban Chấp Hành Đoàn/Liên Đoàn/Miền. Những thành viên tham dự với gia đình (vợ chồng và con dưới 18 tuổi) muốn ghi danh, xin liên lạc riêng với Ban Ghi Danh.


Ban Chấp Hành Trung Ương sẽ gởi ra thông tin về cách thức ghi danh trên mạng cũng như những tin tức về hội nghị trong nay mai.

UPCOMING EVENTS

DEC 31ST

Deadline for Đoàn to send in Membership Dues to Trung Ương

2018

JAN 31ST

Membership Dues Payment to Miền from Trung Ương

FEB 14TH

Spiritual Bouquet for Lent

FEB 18TH

National Day of Sacrifice

APRIL

Curriculum Bench Mark Test

JUN 3RD

National Day of Holy Communion

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

July 26th

Hội Nghị Giôsuê, Woodland Christian Camp & Retreat Center; Temple, GA

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông