VEYM TRAINING CAMPS

SAVE THE DATES

Lửa Thiêng 46 - HLHT Cấp 2 Ngành Thiếu

Friday, July 22nd, 2pm to Sunday, July 24th, 2pm

San Diego, CA, United States

San Diego, CA

Lửa Thiêng 46 - HLHT Cấp 2 Ngành Thiếu - San Diego, CA | Contact: Tr. Đào Đức Khánh, MTN

Damas 18 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu

Thursday, Aug. 18th, 2pm to Saturday, Aug. 20th, 2pm

Delevan, NY, United States

Delevan, NY

Damas 18 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu - Delevan, NY | Contact: Tr. Trần Sam, MĐB

Sa Mạc Tiberia 9 (3LD 0009) - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III - Miền Nam

Thursday, Sep. 1st, 12pm to Monday, Sep. 5th, 2pm

Texas, United States

TX