Moslims In Dialoog

Voor een islamitisch bewustzijn

De dag van 'Âshurâ komt eraan!


Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ ahlihi wa ashâbihi aj'ma'în amma' ba'd.


In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,


Het is bijna weer zover. De kans om met de Wil van Allâh de Barmhartige je zonden van het vorige jaar te laten vergeven is nabij inshâ'Allâh. We hebben recent nog de dag van 'Arafat gehad, de dag vóór 'Îd-ul Adhâ. Moge Allâh de Vergevensgezinde het van degenen die op deze dag hebben gevast accepteren, Allâhumma âmîn.

Eenieder die deze kans heeft gemist, krijgt nu dus weer een kans, inshâ'Allâh. En dat is op de dag genaamd 'Âshurâ. Dit is op de tiende dag van de eerste maand van het islamitische jaar, Muharram. We zitten nu in de maand Muharram, walhamdulillâh. Dit betekent dus dat 'Âshurâ nadert.

We zijn tot de conclusie gekomen dat 'Âshurâ aanstaande dinsdag 11 oktober zal plaatsvinden, inshâ'Allâh.

Ook is het een sterk aanbevolen Sunnah om de dag ervoor, de negende of anders de dag erna, de elfde van de maand Muharram te vasten.


We raden je daarom ook aan, indien je in staat bent, om zowel op maandag en dinsdag of op dinsdag en woensdag te vasten, met de intentie van 'Âshurâ.


Laat daarom deze kans niet aan je voorbijgaan inshâ'Allâh. Vooral nu de dagen niet al te lang zijn is het een heel gemakkelijke manier om veel beloningen te ontvangen.


In het onderstaande artikel kun je meer lezen over deze bijzondere dag.


We vragen aan Allâh de Verhevene Die ons heeft gezegend met de Islam, om ons te zegenen met leiding, Godvrezendheid en aanvaarding van onze goede daden.

Er is geen God behalve Allâh, Hij alleen, Hij heeft geen deelgenoten. Aan Hem behoort de Heerschappij, alle Lof is aan Hem en Hij is tot alles in staat.

Moge Allâh de Almachtige ons in staat stellen om Zijn wetgevingen na te leven en de Sunnah van Zijn profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te volgen, Allâhumma âmîn.

Wa 'alaykum as-salâm wa rahmatullâh,

*****************************************************

Het vasten op de dag van 'Âshurâ geldt voor het uit laten wissen van de zonden van het vorige jaar, omdat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):


'Voor het vasten van de dag van 'Arafat hoop ik dat Allâh de zonden vergeeft van het jaar daarvoor en het jaar daarna en voor het vasten van de dag 'Âshurâ hoop ik dat Allâh de zonden van het jaar daarvoor vergeeft.' (Muslim)


Dit is door de Vrijgevigheid die Allâh ons verleent, waarbij het vasten van een dag goed is voor het laten uitwissen van een heel jaar. En Allâh is de Bezitter van de grote Vrijgevigheid.


De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was er erg op gesteld om er zeker van te zijn dat hij op de dag van 'Âshurâ had gevast vanwege zijn grote status.


Het is overgeleverd van Ibn 'Abbâs (moge Allâh tevreden met hem zijn) dat hij zei:


'Ik zag de Profeet nooit zo ijverig om er zeker van te zijn dat hij een bepaalde dag had gevast en dat hij die prefereerde over een andere, behalve deze dag, de dag van 'Âshurâ en deze maand - bedoelende Ramadân.' (Bukhârî)


Met ijverig wordt bedoeld dat je ervoor zorgt dat je de grote beloning verdient.


Met betrekking tot de reden waarom de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op de dag van 'Âshurâ vastte en mensen aanspoorde om dat ook te doen is er overgeleverd door Al-Bukhârî op gezag van Ibn 'Abbâs (moge Allâh tevreden met hem zijn), dat hij zei:


'De Profeet kwam naar Madîna en zag de joden vasten op de dag van 'Âshurâ. Hij zei: 'Wat is dit?' Zij zeiden: 'Dit is een goede dag, dit is de dag dat Allâh de Kinderen van Israël van hun vijand heeft gered en Mûsâ vastte op deze dag.' Hij zei: 'Wij zijn dichter bij Mûsâ dan jullie.' Dus vastte hij op deze dag en spoorde hij de mensen aan om te vasten.'


De woorden 'dit is een goede dag' staan in de verzameling van Muslim vermeld als 'dit is een grote dag, waarop Allâh Mûsâ en zijn volk redde en de Pharao en zijn volk liet verdrinken.' De woorden 'en Mûsâ vastte op deze dag' worden in de verzameling van Muslim aangevuld door de woorden 'als dank aan Allâh, dus vasten wij op deze dag.'


Het laten uitwissen van de zonden dat wordt verkregen door het vasten van de dag van 'Âshurâ verwijst naar de kleine zonden. Wat betreft de grote zonden, hier is specifiek berouw voor nodig.


Imâm An-Nawawî (moge Allâh tevreden met hem zijn) zei:


'Het vasten van de dag van 'Arafat geldt als boetedoening voor alle kleine zonden. Met andere woorden: Het geldt voor het laten uitwissen van alle zonden, behalve de grote.


'Dan zei hij:


'Het vasten van de dag van 'Arafat geldt als boetedoening voor twee jaar en het vasten van de dag van 'Âshurâ geldt als boetedoening voor een jaar en als een persoon zijn "âmîn" samen valt met de "âmîn" van de Engelen (in het gebed), zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden... Elk van de genoemde dingen kan gelden als boetedoening. Als hij iets doet wat geldt als boetedoening voor zijn kleine zonden, dan zal hij daarvoor vergeven worden en als er geen kleine of grote zonden zijn, zal het voor hem als goede daad zijn en zal hij daardoor in status stijgen... Als er een of meerdere grote zonden zijn en geen kleine zonden, hopen we dat het zijn grote zonden zal verminderen.' (Al-Majmû' Sharhul-Muhaddhab, deel 6)


Shaykhu- l-Islâm Ibnu Taymiyya (moge Allâh tevreden met hem zijn) zei:


'De boetedoening van de rituele wassing, het gebed, het vasten van Ramadân, 'Arafat, 'Âshurâ heeft betrekking op alleen de kleine zonden.' (Al-Fatâwâ-l- kubrâ, deel 5)

Extra info voor de zusters!


Het is toegestaan om op de dag van 'Âshurâ te vasten als zij de inhaaldagen nog niet hebben ingehaald.


Het beste is wel om twee intenties te hanteren op die dag.


De 1e intentie dat het een inhaaldag is;

De 2e intentie dat het de dag van 'Âshurâ is.


Inshâ'Allâh zullen ze dan beide door Allâh de Genadevolle geaccepteerd worden.


Zie de onderstaande Fatwa hieromtrent.


En Allâh weet het beste.