האיגרת השבועית של המזכירות הפדגוגית

מרץ 2015 (11)

דבר יו"ר המזכירות הפדגוגית


שלום וברכה,

בראשית השבוע התקיים הכנס האחרון בסבב כנסי המנהלים שערכה המנכ״לית במחוזות. לכנסים אלה הייתה מטרה כפולה- ראשית המנכ״לית ביקשה להעביר מסר של יציבות והמשכיות. בדבריה ביקשה לטעת את רפורמת ׳ישראל עולה כיתה׳ בהקשר מקומי של תהליכי התפתחות המשלימים זה את זה, ובהקשר בינלאומי של רפורמות פדגוגיות מקבילות. כאלטרנטיבה לקולות שהתלוננו על בולמוס של רפורמות או על תזזיתיות מערכתית, הציעה דווקא לראות כתמונת תצריף שלמה המורכבת מהיבטים משלימים המשרתים כולם ייעוד אחד, וכקומת שינוי הנשענת על מהלכי המשרד משני העשורים האחרונים.

המטרה השניה הייתה לאפשר למפקחים ולמנהלים להשמיע את קולם ביחס לרפורמה - לשתף בהיבטים חיוביים ובהישגים כמו גם בקשיים, אתגרים וביקורות. רבים מאיתנו לקחו חלק פעיל בהנחיית מעגלי השיח עם מנהלי בתי ספר יסודיים ועל יסודיים, וזכו לשמוע את קולות ה׳שטח׳. נדמה לי שכולנו חווינו בסך הכל רוח חיובית וקונסטרוקטיבית במפגשים אלה. אין ספק שיש עוד לא מעט קשיים, אי בהירויות וטענות אבל אלו נמהלו בתוך רוח כללית שהביעה תמיכה ברפורמה, בתוך שיחה ששיתפה בהמון דוגמאות ליצירתיות פדגוגית שנובטת בחצרות בתי הספר, ובהבעת ביטחון גובר ביישום של שלל מהלכי הלמידה - הוראה- הערכה המתחדשים.

מתוך שלל האתגרים והצרכים, שהעלו המנהלים/ המפקחים, אציין שלושה מרכזיים:

· אתגר התמיכה המקצועית במורים - כמובן שזה טריוויאלי עבורנו, אבל ככל שהרפורמה מתיישמת המנהלים מכירים בפער שקיים בין היכולת, הידע והביטחון הפרופסיוני-פדגוגי של מוריהם לבין הציפיה להגברת מימדי העצמאות היצירתית שלהם בלי להתפשר על רמה ומקצועיות.

· אתגר ההיכרות והתקשרת עם המפמ"רים - בלטה העובדה שרבים מהמנהלים התוודעו לראשונה למזכירות הפדגוגית על המבנה שלה ובעלי התפקידים בתוכה. הם הדגישו את החשיבות שב׳גילוי׳ ואת הצורך למסד ערוצי תקשרת הדדיים. מן הסתם האתגר גדול במיוחד בקרב מנהלי בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים שרבים מהם רחוקים מאוד מפעילותנו.

· אתגר המקצועיות ביישום דרכי הוראה והערכה חלופיים - המנהלים הביעו חשש מיישום רדוד, או כמו שניסח זאת אחד מהם - עטיפתי, של דרכי ההוראה וההערכה החלופיים. הם הביעו צורך בחידוד הגדרות, בכלים תומכים, ובמחוונים מלווים שיאפשרו להם ולמוריהם לשמור על עומק לימודי ראוי.

ומהן התובנות שאני מציע להפיק לפועלנו משלל הכנסים ? גם כאן אציין שלוש מרכזיות :

עלינו לראות במנהלים ובמפקחים הכוללים שותפים מלאים - אם בעבר הייתה חלוקת עבודה בין המזה״פ והמפמרים שהיו אחראים בלבדית על ההוראה והלמידה בכיתות, בעוד שהמנהלים והמפקחים עסקו במעטפת המינהלית- מערכתית, אזי בשנים האחרונות וביתר עוז בעידן רפורמת הלמידה המשמעותית, גם האחרונים רואים עצמם כאחראים ישירים על המתרחש בכיתות וחפצים בהגברת מעורבותם הפעילה שם. ניתן להתבונן על המגמה הזו בביקורתיות ולרטון כנגד התערבות, דריכה על רגליים או גניבת דעת ( תרתי משמע...). הכנסים האחרונים חיזקו אצלי את התחושה שכדאי דווקא לראות מגמה זו באור חיובי. המנהלים והמפקחים חושבים/ מדברים/ עוסקים בפדגוגיה הרבה יותר ממה שעשו בעבר. המחקר מראה שמעורבות פעילה וקרובה של מנהלים ומפקחים בהוראה ולמידה היא תנאי הכרחי בדרך להובלת שינויים פדגוגיים מוצלחים. ניכר גם כי ככל שמגבירים את העיסוק בפדגוגיה, כך הם זקוקים ומעוניינים בהגברת שיתוף הפעולה המקצועי שלנו. אז כמובן שיש כמות בלתי אפשרית של גורמים העובדים עם מנהלים/ מפקחים במשרד (מנה״פ, מנה״ח, מנה״ת ועוד) ומחוצה לו (רשות, רשת, גופים מתערבים וכיוצ׳) ולמעשה צריך לקחת מספר ולעמוד בתור ארוך בטרם זוכים לתשומת ליבם. למרות זאת ראוי לחפש נתיבים לתקשורת הדדית ולרתימתם לקידום יעדים פדגוגים בתחומי הדעת.

עלינו למקד מאמצים בטשטוש הגבול בין ה 70% ל 30% - קיים חשש כפול לפיו השבעים יוותר פרונטליסטי מנשוא ושהשלושים יהפוך לחגיגת חוויתיות נטולת למידה. טשטוש הגבול בינהם נועד לוודא שבכל מאת האחוזים תהיה ׳משמעות׳ ושבכל מאת האחוזים תהיה גם ׳למידה׳. את המסמכים שהתחלנו לנסח במשותף אודות עקרונות בחינות הבגרות החיצוניות וההערכות החלופיות, יש לראות כחלק מהמאמץ הזה. גם המהלך לאיסוף ולבקרה מדגמית של תוצרי ההערכות החלופיות משתלב במאמץ זה ויאפשר להכיר באיכויות כמו גם בלקויות הטמונות באופן שבו המורים מפרשים ומיישמים את האוטונומיה הפדגוגית שהונחה בידיהם. אך ברור שהמאמץ העיקרי הוא בעבודה השוטפת עם המורים – בכנסים, בהשתלמויות, בשיתוף בידע, בפיתוח כלים מסייעים ועוד. במילים אחרות - בחיזוק המהלכים שמתקיימים במרבית תחומי הדעת להפיכת ציבור המורים לקהילה מקצועית לומדת, משתפת ומפתחת ידע פדגוגי איכותי.

עלינו לעצב דרכים להגברת מעורבותנו ביסודי ובחטה"ב - באופן טבעי משאבי האנרגיה במרבית תחומי הדעת רוכזו בחטיבה העליונה ובמכוונות לבגרות. העובדה שמורי היסודי מלמדים ברובם מספר תחומי דעת מקשה על היכולת לרתום אותם למחוייבות מלאה לתחום דעת אחד. מניפת ההדרכה בגילאים אלה מרוכזת בעיקר באגפי הגיל שרואים עצמם כאמונים על הטיפוח הפדגוגי. יחד עם זאת, כמו שכתבתי לעיל, הצורך בקשר איתנו גובר. די אם נתבונן על העובדה שהביקוש למעגלי השיח שהיו באחריותנו בכנסים ביסודי ובחטיבות הביניים היה גדול במיוחד, כדי להוכיח צורך זה. בחודשים האחרונים כל אחד מתחומי הדעת ביקש לנסח הישגים מצופים ליסודי ולחטיבת הביניים. מסמך זה, ואופן הפצתו והטמעתו שייעשו במשותף עם אגפי הגיל יוכל להיות נקודת התחלה טובה להעמקת פעילותנו בשכבות הצעירות.

אחרי שוך הבחירות, ברוח דבריה של המנכ"ילית – נדמה שיהיה מוסכם שתובנות אלה אינן תלויות בשלטון או ברפורמה זו או אחרת אלא שההגיונות הפדגוגיים והמדיניותיים הטמונים בהם נכונים להמשך דרכנו המקצועית.

זו הזדמנות להודות מקרב לב לכל הרבים מבינכם שנטלו חלק בהנחיה בכנסים ולזמין אותכם לשתף את כולנו בתובנות שאתם הפקתם מהמפגשים וממעגלי השיח.

שבת שלום,

ניר

קישורים לסרטונים בנושא יישום הלמידה המשמעותית בתחומי הדעת ששודרו בערוץ 2 והופקו בשיתוף משרד החינוך:

דברים לזכרו של ד"ר שבח אדן, מייסד האגף לתכניות לימודים, מאת צילה מירון-אילן

לא זכיתי לעבוד עם ד"ר שבח אדן, הגעתי לאגף תכניות לימודים כשכבר פרש, אך מיום הגיעי לאגף לא פסק הדיבור על דמותו המיתולוגית ועל הקמתו את המפעל הפדגוגי החשוב, האגף לתכניות לימודים.

לראשונה במשרד החינוך בישראל, בסוף שנות ה-60, קיבל התחום של תכניות לימודים מעמד של תחום דעת.

ההתחלה הייתה בסמינר בארץ אליו הגיעו מומחים מהעולם בתחום החינוך. מתוך אנשי החינוך הישראלים שהשתתפו נבחרה קבוצה שנסעה לשיקגו לשנה, שם הסתופפו בצל גדולי המומחים כפרופ' בלום (הערכה, תכניות לימודים), פרופ' טיילר (תאוריה ומעשה בקוריקולום), פרופ' שוואב (פילוסופיה של החינוך, תכניות לימודים) ואחרים. כשחזרו היו האבות המייסדים של האגף לתכניות לימודים.

בהמשך נסעה קבוצה נוספת לסמינר בי"ל בגרנה (שבדיה) שם למדו מה קורה בתחום תכניות הלימודים בעולם.

תחת קורת גג אחת ישבו אנשים [בתקופת השיא כ-300] ממקצועות שונים, מתיעצים, בונים, משתפים, מתכננים, עד שקמו להן בזו אחר זו תכניות לימודים, ובעקבותיהן ספרי לימוד לתלמיד ולמורה, מודלים פדגוגיים ומסמכים שונים על פי צרכי השעה והמחקר. וכל אלה עברו גלגולי מהדורת ניסוי, ומהדורת עיצוב, ומהדורה סופית. וכשנשלם המעגל האחד, החלו תהליכים רפלקטיביים - מה טוב היה ומה צריך שיפור "... והתחלנו את שירנו מהתחלה"...

עבודה בצוותים שלמדו ולימדו, ויצירת תכניות לימודים חדשות בכל התחומים היו פרי מחשבתו של שבח כדי לתת מענה להתפתחויות הרבות בתחומי החברה, כלכלה, מדע, תרבות על ידי תכנונם החדש של תכניות הלימודים בבית הספר. לצד תכניות לימודים חדשות, היה צורך כמובן בספרי לימוד חדשים ובדרכי למידה והוראה הולמים.

"מה הם תפקידים אלה? לשון אחר:

א. מה הן המטרות שלקראתן צריך בית הספר לחתור?

ב. מה הם האמצעים שבעזרתם יכול בית הספר להשיג מטרות אלו?

ג. כיצד להעריך את מידת ההצלחה בהשגתן של מטרות אלו?

אלו הן שלוש שאלות היסוד העומדות בפני מתכנן לימודים.

ובצמוד לשאלות הללו: כיצד נחליט על המטרות וכיצד נבחר באמצעים לשם השגתן? מה הם המקורות לשיקול הדעת ולהכרעות?"

(מתוך פרקים בתכנון למודים, משרד החינוך והתרבות, ירושלים תשנ"א)

זה היה הבסיס, ומשם הכל היסטוריה. כל התהליכים המוכרים לנו כיום בכתיבת תכניות לימודים - הקמת וועדת תכנית (משנה) בה יושבים נציגי אקדמיה, שדה וכיוב'; הערכה של צרכי השדה לפני כתיבת תכנית לימודים; התייחסות לצורכי אוכלוסיות שונות; כתיבת רציונל, מטרות מסוגים שונים; ועוד ועוד. כולם נוצקו בבית הגידול של האגף לתכניות לימודים.

זכיתי לעמוד בראש האגף שנה וחצי לפני סגירתו. אני נוצרת אתי את שלל התהליכים, הספרים, הלמידה האינסופית ובעיקר את אנשי תכניות הלימודים הנפלאים שממשיכים להתוות דרך, הלכה למעשה, בשדה החינוך.

שבח אדן נפטר בגיל 101. יהי זכרו ברוך.

אגף א לפיתוח פדגוגי

להלן לקט תמונות מאירועי השבוע:

כנס מאחורי הקלעים השקופים של וויקיפדיה

כנס בינלאומי בנושא SRL "הכוונה עצמית בלמידה" משולב בהתנסות בסימולציות

יום למידה לסגל הפדגוגי בחברת Mindcet בירוחם

חינוך גופני

השבוע ייערכו שתי תחרויות גמר אליפות בתיה"ס:

1. הגמר הארצי לבתי הספר העל-יסודיים בניווט תחרותי

ביום שלישי, ד' בניסן ה'תשע"ה, 24 במרץ 2015, ביער תל-חדיד, מ.א. חבל מודיעין, בין השעות 14.30-10.30, ייערכו תחרויות הגמר הארצי לבתי הספר העל-יסודיים (כיתות ז'-י"ב) בניווט תחרותי, הן לתלמידות והן לתלמידים.

2. משחקי הגמר הארצי לבתי הספר התיכוניים בכדוריד

ביום רביעי, ה' בניסן ה'תשע"ה, 25 במרץ 2015, בהיכל הספורט קציר, רחובות, ייערכו משחקי הגמר של אליפות בתי הספר התיכוניים בכדור-יד, הן לתלמידות והן לתלמידים. המשחקים ישודרו בשידור ישיר בטלוויזיה החינוכית בערוץ 1.

חבר/ה שמעוניין/ת להגיע לאחד מהמשחקים או לשניהם מתבקש/ת לפנות לאברהם זוכמן.

כולם מוזמנים!

אגף חברה ורוח

מפגש סינכרוני למורי מדעי החברה, לרגל יום המאבק הבינלאומי בגזענות

ביום ראשון, ב' בניסן תשע"ה, 22 במרץ 2015 בין השעות 20:00- 21:30 יתקיים מפגש סינכרוני לרגל יום המאבק הבינלאומי לגזענות

במסגרת המפגש יוצגו מערכי שעור בסוציולוגיה בנושא תרבויות משנה. מערכי השעור פותחו על ידי הגב' גלית כהן, מורה מתיכון בן צבי בקרית אונו בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח והפיקוח על הוראת מדעי החברה.

המפגש ייפתח על ידי נציג האגודה לזכויות האזרח.

כנס יום המאבק הבינלאומי בגזענות

תשע"ה יתקיים ביום שלישי', ד' בניסן תשע"ה, 24 במרץ 2015 במכללת סמינר הקיבוצים (קמפוס אומנויות). כנס יום המאבק הבינלאומי בגזענות תשע"ה יתקיים ביום ג', ד' בניסן תשע"ה, 24.3.15 במכללת סמינר הקיבוצים (קמפוס אומנויות).

קידום נושא המאבק בגזענות , אפליה ודעות קדומות הינו חלק מהתכנית "מסובלנות, למניעת גזענות וחיים משותפים" המתוכללת על ידי המטה לחינוך אזרחי ומהווה חלק מתכנית ה"אחר הוא אני".

במסגרת כנס זה תשולבנה הרצאות תיאורטיות ומעשיות להתמודדות עם גזענות. כמו כן יכלול הכנס פאנל אנשי ונשות חינוך שיציג את העשייה בנושא ודיבייט תלמידים שיעסוק בשאלת אופן התגובה הרצוי של בית הספר להתבטאויות גזעניות.

הכנס הינו שיתוף פעולה בין המטה לחינוך

Big image

אירוע לסיום תהליך לימוד הנושא "הגינות בפרסום" במסגרת לימודי החינוך הפיננסי

ביום רביעי, ה' בניסן תשע"ה, 25 במרץ 2015. יתקיים במסגרת האירוע יוצגו 12 הכרזות שעלו לשלב הגמר במסגרת תחרות הכרזות שליוותה את למוד נושא זה.

התחרות והאירוע הם שיתוף פעולה של המועצה הישראלית לצרכנות והפיקוח על הוראת מדעי החברה.

בתחרות יוכרזו שמות הזוכים בשלושת המקומות הראשונים והכרזה שזכתה בתואר "חביב הקהל". האירוע יתקיים בבית ספר "און" בתל אביב

אגף מורשת

אירוע ה"תלמודטרון" השנתי

ביום חמישי, 19 במרץ התקיים אירוע ה"תלמודטרון" השנתי, בבית-הספר "הר וגיא" בקיבוץ דפנה.

זהו שיאו של תהליך לימודי ייחודי המשלב למידה חקרנית והערכה חלופית במסגרת לימודי התורה שבעל-פה וברוח ה"התחדשות היהודית" בבתי-הספר הממלכתיים.

התלמידים הופכים לשותפים פעילים בתהליך הפרשנות כשהם לומדים, מנתחים, מחדשים, מגבשים ומציגים מדרש מודרני על טקסטים מן התרבות היהודית, בכלים מעולם הבמה והתיאטרון (והשנה בנושא "מגילת אסתר בראי הפסיכואנליזה").

למידה משמעותית במיטבה!

הממונה על המגזר הערבי

"בונים הייטק בחברה הערבית"

ביום רביעי, כ' באדר תשע"ה, 11 במרץ 2015, התקיים כנס בנצרת באמצעות ארגון צופן בנושא " בונים הייטק בחברה הערבית" אגף א' חינוך במגזר הערבי הציג את היערכות משרד החינוך להרחבת החינוך הטכנולוגי מדעי בחברה הערבית בשיתוף פעולה עם מינהל טכנולוגיה כמו ,השקת קמפיין בשפה הערבית לחיזוק החינוך הטכנולוגי מדעי בחטיבת הביניים ובתיכון, קיום מפגש ברמת כלל המנהלים בחינוך הערבי בהשתתפות מנהלי מחלקות חינוך להצגת תכנית המשרד לחיזוק החינוך הטכנולוגי מקצועי בדגש על בנות , פתיחת כתות עתודה מדעית טכנולוגית החל מכתה ז' בבתי ספר בחברה הערבית, פתיחת מגמות חדשות ברמות הגבוהות בבתי ספר תיכוניים בחברה הערבית, הפעלת תכנית חינוך לחיי קריירה והכוונה מקצועית בבתי ספר תיכוניים בחברה הערבית, הקמת קרן מלגות באמצעות המל"ג למקצועות נדרשים בכלכלה הישראלית והעולמית.

הנס שקור ממארגני הכנס מטעם ארגון צופן כתב,

נכבדי עבדאללה ח'טיב, שלום רב,

בשם ארגון צופן, קבוצת "אנשים ומחשבים" ובשמי, אנו מודים לך על השתתפותך החשובה בכנס "2020: בונים הייטק בחברה הערבית" ועל תרומתך להצלחת הכנס. דבריך האירו את עינינו, אתגרו את מחשבתנו, למדנו והחכמנו ויחד ניצור בחברה הערבית את האימפקט הכפול - הכלכלי והחברתי - לו אנו מייחלים!

בשנים האחרונות משהו השתנה בנצרת. לא מעט מאמצים מושקעים כדי לראות את השינוי שאנו עדים לניצניו. כיום מספר ענקיות הייטק כבר עובדות בנצרת. בעיר התפתחה סצנת הייטק תוססת, הכוללת חברות סטארטאפ מבטיחות, חממה עסקית-טכנולוגית, חממה ביוטכנולוגית, אקסלרטורים לסטארטאפים, תחרויות האקתונים, כנסים וימי עיון, קהילת MobileMonday עם מפגשי הנטוורקינג ופעילויות ההעשרה וההעצמה שלה, קהילה טכנולוגית-נשית HiyaTech, וזו רק ההתחלה!

שנת 2020 ממתינה מעבר לפינה, השינוי התחיל בנצרת והתחנה הבאה הינה המשולש. כנס "2020: בונים הייטק בחברה הערבית" הוכיח שהקרקע פוריה ליצירת שינוי בכל החברה הערבית. זו התקווה וזו המשימה, ורק מאמצים של כולנו יביאו אותנו ליצירת האימפקט הכפול - הכלכלי והחברתי - לו אנו מייחלים בחברה הערבית כולה! , תודה רבה לך! , בכבוד רב,

הנס שקור - כנס "2020: בונים הייטק בחברה הערבית"

אגף אמנויות

כנס משותף ראשון לאגף אמנויות ולסל תרבות ארצי

כנס משותף ראשון לאגף אמנויות ולסל תרבות ארצי בנושא חינוך לצפייה באמנויות יתקיים ביום שני , ג' בניסן תשע"ה , 23 במרץ 2015 , בבית התפוצות.

מערכת החינוך רואה עצמה אחראית ומחויבת להנגשת החינוך לאמנויות לכלל תלמידיה ולחשיפתם למופעים ולאירועים באמנויות. אגף אמנויות במזכירות הפדגוגית והמפמ"רים לאמנויות אחראיים על תכניות הלימודים והקידום המקצועי של המורים לאמנויות בעוד סל תרבות אחראי לחשיפה והכשרה של התלמידים לצפייה מושכלת ומגוונת בתחומי האמנויות.

סל תרבות ארצי ואגף אמנויות במשרד החינוך שותפים בתפיסת חשיבותו ומשמעותו של החינוך לאמנויות ומכאן שהשותפות בין גופים אלה היא אך טבעית ולאחרונה, נוצר שיח פורה ושיתוף פעולה משמעותי ביניהם בנושא החינוך לאמנויות במסגרת החינוך הפורמלי

תכנית סל תרבות פועלת בכ-110 רשויות ומשתתפים בה כ-600 אלף תלמידים.

בתכנית היום:

  • הרצאתו של פרופ' משה צוקרמן ידבר "על חוויית המפגש עם אמנות"
  • סיור מודרך בתערוכות המוצגות בימים אלו בית התפוצות
  • מפגשי אמן

Big image

מפגש במוזיאון ג'ו אלון

Big image

אגף שפות

תחרות תרבות צרפת תשע"ה.

כמידי שנה הפיקוח על הוראת הצרפתית מארגן תחרות, שבה יוכלו התלמידים להפגין את ידיעותיהם, בנושא "תרבות צרפת". התחרות מוקדשת לזכרה של המורה לצרפתית, גב' דבורה בכור, ומיועדת לתלמידי כיתות ז' עד י' הלומדים צרפתית. השנה הנושאים של רבע וחצי גמר התחרות הם: הקמת 'החנויות הגדולות' בפריז, המלך לואי ה-14 והארגון הפרנקופוני.

התחרות זוכה להצלחה רבה- מעל 600 תלמידים השתתפו בשלב רבע הגמר שנערך בבתי-הספר בחודש ינואר. שלב חצי הגמר התקיים במחוזות ביום רביעי כ"ב בשבט תשע"ה, 11 בפברואר 2015 .

שלב הגמר הארצי התקיים השנה ביום רביעי, כ"ז באדר תשע"ה, 18 במרץ 2015, בתיכון עירוני יד' בתל-אביב, בנוכחות הקהל הרחב.

Big image
Big image

כנס החינוך הסביבתי של מערכת החינוך

ביום ראשון ט' בניסן תשע"ה, 29 במרץ 2015 יערך כנס החינוך הסביבתי של מערכת החינוך, כנס משותף למשרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, מכללת בית ברל וסמינר הקיבוצים.

בוועדת ההיגוי של הכנס נציגים מהמזכירות הפדגוגית, כמו גם במספר מושבים בכנס. מברך בשם המשרד – ד"ר ניר מיכאלי, יו"ר המזכירות הפדגוגית.

המשרד מוביל שלושה מושבים – הגיל הרך, התכנית המשולבת להטמעת הקיימות ביסודי וחטיבות הביניים וקיימות בבגרות.

בנוסף, נציגי המשרד משולבים במושבים נוספים כמו במושב חינוך לקיימות וחקלאות מחבר קהילות.

מספר המקומות מוגבל. מי שרוצה להבטיח את מקומו – פרטי הרשמה בתחתית העמוד הראשון בקובץ המצורף.

Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image