WIPRO RUN 2012

CHẠY ĐỂ LÀM MỚI CHÍNH MÌNH

NỘI DUNG WIPRO RUN 6:00 - 10:00

6:00 - Xe đón nhân viên trên thành phố xuống Bình Dương

6:30 - Nhân viên tại Bình Dương tập trung tại nhà máy

7:00 -

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN